IPPB4/415-940/11-5/JK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-940/11-5/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu 29 grudnia 2011 r.) uzupełnione pismem z dnia 12 marca 2012 r. (data nadania 13 marca 2012 r., data wpływu 16 marca 2012 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 1 marca 2012 r. Nr IPPB4/415-940/11-2/JK (data nadania 2 marca 2012 r., data odbioru 8 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych realizujących cel projektu w ramach 7 Programu Ramowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych realizujących cel projektu w ramach 7 Programu Ramowego.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 1 marca 2012 r. Nr IPPB4/415-940/11-2/JK (data nadania 2 marca 2012 r., data odbioru 8 marca 2012 r.), tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 12 marca 2012 r. (data nadania 13 marca 2012 r., data wpływu 16 marca 2012 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka w ramach swojej działalności m.in. zajmuje się badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z). W 2011 r. Spółka przystąpiła do realizacji projektu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej - 7 Program Ramowy, Tytuł Projektu "SMART RAIL - Smart Maintenance and Analysis of Transport Infrastructure". Koordynator University College Dublin z Irlandii.

Źródłem finansowania jest VII Program Ramowy Unii Europejskiej - finansowanie badań naukowych (strona internetowa http://cordis.europa.eu/home_pl.html).

Sposób finansowania: dofinansowanie bezpośrednio z Komisji Europejskiej dla 14 partnerów konsorcjum realizującego projekt. Koordynator projektu (University College Dublin, Irlandia) otrzymuje zaliczkę, którą rozdziela pomiędzy partnerów zgodnie z zapisami w umowie. Rozliczenie następuje co roku. Czas trwania projektu 3 lata, raportowanie bezpośrednio do Komisji Europejskiej w Brukseli. Na finansowanie projektu została zawarta wielostronna umowa pomiędzy Komisją Europejską a wszystkimi partnerami projektu. Beneficjentem ostatecznym jest Komisja Europejska, na rzecz której jest realizowany projekt. Konsorcjum Partnerów wygrało konkurs SST.2011.5.2-6., który ogłosiła Komisja Europejska na stronie http://cordis.europa.eu/home_pl.html. W dniu 15 grudnia 2011 r. na konto Spółki wpłynęła pierwsza rata dotacji na ww. projekt z University College, Dublin w wysokości 55.891,22 EUR. Zgodnie z budżetem w ramach realizowanego projektu w 2012, 2013 i 2014 r. będą wypłacane wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zleceń i o dzieło oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu zgodnie z mianowaniem. Osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zleceń i umów o dzieło oraz osoby pełniące funkcje członka zarządu bezpośrednio realizują cel programu, finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy. Wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana bezpośrednio ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacane w 2012, 2013, 2014 r. wynagrodzenia z umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zleceń i umów o dzieło oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu zgodnie z mianowaniem mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, spółka w 2012, 2013, 2014 r. jako osoba prawna będzie realizowała projekt zatrudniając osoby fizyczne w oparciu o umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia i o dzieło oraz z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu zgodnie z mianowaniem.

Spółka uważa, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacane w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej w ramach grantu Nr x, Tytuł projektu "SMART RAIL - Smart Maintenance and Analysis of Transport Infrastructure" wynagrodzenia powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Przy realizacji projektu "SMART RAIL - Smart Maintenance and Analysis of Transport Infrastructure" zostaną spełnione dwie przesłanki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle ww. przepisu dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

* środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,

* prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Podkreślić przy tym należy, iż z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna-nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Jak wynika ze zdarzenia przyszłego, w 2011 r. Spółka przystąpiła do realizacji projektu Nr projektu x, Tytuł Projektu "SMART RAIL - Smart Maintenance and Analysis of Transport Infrastructure" finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej - 7 Program Ramowy. Koordynatorem projektu jest University College Dublin z Irlandii. Dofinansowanie projektu następuje bezpośrednio z Komisji Europejskiej dla 14 partnerów konsorcjum realizującego projekt. Koordynator projektu otrzymuje zaliczkę, którą rozdziela pomiędzy partnerów zgodnie z zapisami w umowie. Rozliczenie następuje co roku. Czas trwania projektu 3 lata. Na finansowanie projektu została zawarta wielostronna umowa pomiędzy Komisją Europejską a wszystkimi partnerami projektu. Beneficjentem ostatecznym jest Komisja Europejska, na rzecz której jest realizowany projekt. W ramach realizowanego projektu w 2012, 2013 i 2014 r. będą wypłacane, osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zleceń i umów o dzieło oraz osoby pełniące funkcje członka zarządu bezpośrednio realizującym cel programu, wynagrodzenia będą dokonywane bezpośrednio ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.

7 Program Ramowy Badań jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim w latach 2007-2013. O fundusze mogą ubiegać się instytucje naukowe (uniwersytety, akademie, instytuty), jednostki przemysłowe (małe i średnie przedsiębiorstwa, duży przemysł), organizacje (federacje, stowarzyszenia), jednostki rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz inne prywatne i publiczne jednostki posiadające osobowość prawną. Program ten został utworzony na mocy decyzji Nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej powołania siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) i jest bezpośrednio finansowany przez Komisję Europejską.

W zakresie pierwszej z ww. przesłanek określonych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że co do zasady zostaje ona spełniona w przypadku gdy środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Ustalenie zatem, czy wynagrodzenie osób fizycznych uczestniczących w realizacji projektu bezpośrednio realizujących cele programu korzysta ze zwolnienia przedmiotowego jest uzależnione od sposobu finansowania przedmiotowego wynagrodzenia.

Należy zatem wskazać, że w sytuacji, gdy w chwili dokonywania wypłaty, wynagrodzenie będzie finansowane bezpośrednio ze środków przekazanych przez Komisję Europejską, to wówczas korzysta ono ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części finansowanej ze środków Komisji Europejskiej, pod warunkiem jednakże, że osoby fizyczne zatrudnione do realizacji projektu, które je otrzymają bezpośrednio realizują cel programu.

Natomiast w sytuacji, gdyby wynagrodzenie wypłacane było z własnych środków, a następnie odbywałaby się refundacja ze środków bezzwrotnej pomocy, wówczas wynagrodzenie to nie będzie spełniało warunków do zwolnienia, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 mogą być objęte tylko te dochody, które w momencie wypłaty będą pochodzić faktycznie ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Jak wynika z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b), drugą z okoliczności mających wpływ na zastosowanie zwolnienia przedmiotowego jest charakter czynności wykonywanych przez osoby fizyczne zatrudnione do realizacji projektu. Tylko bowiem wynagrodzenia za czynności i prace o charakterze merytorycznym, czyli związane bezpośrednio z realizacją celu programu mogą być zwolnione z podatku w tej części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków pomocowych. Nie podlegają natomiast zwolnieniu wynagrodzenia osób zaangażowanych jedynie pośrednio w realizację projektu poprzez wykonywanie czynności i prac o charakterze technicznym, organizacyjnym i pomocniczym, które aczkolwiek są niezbędne w procesie realizacji projektu, nie stanowią jednak zazwyczaj bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego. W konsekwencji, zarówno pracodawca - płatnik, jak i osoby fizyczne zatrudnione na umowę o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, na podstawie kontraktów menedżerskich oraz na podstawie mianowania zaangażowane w realizację projektu winni zadbać o taki sposób udokumentowania czynności pracownika związanych z realizacją projektu, aby kryterium bezpośredniej realizacji celu było jednoznaczne do oceny.

Ustalenie natomiast, czy w konkretnym przypadku dochody danego podatnika objęte są powyższym zwolnieniem wymaga analizy postanowień szeregu aktów, począwszy od umowy przyznającej bezzwrotne środki pomocowe, a skończywszy na umowie, na podstawie której podatnik otrzymuje dochody.

Tutejszy Organ w ramach postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej nie ocenia jaki charakter mają czynności wykonywane przez osoby fizyczne zatrudnione do realizacji projektu, natomiast może opierać się wyłącznie na treści wniosku oraz odnieść się do stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w tym zakresie.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż w ramach realizowanego projektu "SMART RAIL - Smart Maintenance and Analysis of Transport Infrastructure" w 2012, 2013 i 2014 r. Spółka będzie wypłacać wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zleceń i umów o dzieło oraz wynagrodzenia osobom z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu zgodnie z mianowaniem. Wynagrodzenia będą dokonywane bezpośrednio ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej. Osoby zatrudnione do realizacji projektu bezpośrednio realizują cel programu, finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.

Tutejszy Organ przyjął, jak wskazała Spółka, że osoby zatrudnione do realizacji projektu bezpośrednio realizują cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.

Ponieważ 7 Program Ramowy jest finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej, zatem w sytuacji, gdy w momencie dokonywania wypłaty, wynagrodzenia będą finansowane bezpośrednio ze środków przekazanych przez Komisję Europejską na wyodrębniony rachunek, to wówczas korzystają one ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem jednakże, że osoby fizyczne zatrudnione do realizacji programu, które je otrzymają bezpośrednio realizują cel programu.

Natomiast w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie finansował wynagrodzenia osób fizycznych z własnych środków, a następnie otrzyma refundację ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej - to takie wypłaty nie będą korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl