Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB4/415-926/14-3/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych ustanowienia odrębnej własności lokalu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych ustanowienia odrębnej własności lokalu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2001 r. Wnioskodawca wraz z małżonką Zofią nabyli mieszkanie własnościowe po wpłacie ostatniej raty, czyli po wpłacie pełnej kwoty na mocy przydziału Nr 322 na lokal oraz przydziału Nr 290 na miejsce garażowe w spółdzielni mieszkaniowej. Odbiór lokalu nastąpił w dniu 8 sierpnia 2001 r. Mieszkanie posiada 123 m. kw. oraz dwa garaże i zlokalizowane jest w W. Mieszkanie Wnioskodawca z żoną nabyli do majątku wspólnego. Wnioskodawca z żoną nie mieli rozdzielności majątkowej oraz nie posiadali dzieci.

Z powodu kryzysu światowego i wysokich kosztów kredytu oraz opłat w spółdzielni, Wnioskodawca z żoną wystawili mieszkanie do sprzedaży w 2008 r. Gdyby doszło do sprzedaży nie zapłaciliby podatku od sprzedaży, gdyż minęło 5 lat od momentu nabycia w 2001 r. Mieszkanie było w sprzedaży przez kolejnych 5 lat. Niestety 14 września 2012 r. współmałżonka Wnioskodawcy zmarła. W dniu 22 października 2012 r. w Kancelarii Notarialnej Wnioskodawca otrzymał akt poświadczenia dziedziczenia o nabyciu spadku w całości na podstawie notarialnie udokumentowanego testamentu. W Urzędzie Skarbowym Wnioskodawca zgłosił na drukach SD-2 majątek spadkowy potwierdzony stosownymi pismami od Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 26 listopada 2012 r. oraz z dnia 19 marca 2013 r.

W międzyczasie w dniu 29 listopada 2012 r. Wnioskodawca zawarł umowę przedwstępną sprzedaży ww. lokalu z garażem. Warunkiem transakcji ze strony kupującego było, aby lokal miał przekształconą formę własności z mieszkania własnościowo-spółdzielczego we własność odrębną.

W dniu 18 grudnia 2012 r. Wnioskodawca dokonał ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia jego własność, jak również przeniesienia udziału we własności lokalu niemieszkalnego tzn. garażu, akt notarialny Kancelarii Notarialnej Repertorium X. oraz Repertorium Y.

W dniu 17 stycznia 2013 r. Wnioskodawca zawarł umowę sprzedaży lokalu wraz z garażem, akt Notarialny Kancelaria Notarialna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy sprzedaż mieszkania nabytego do majątku małżeńskiego w 2001 r., a sprzedanego przez Wnioskodawcę w 2013 r. po śmierci żony wnioskodawcy w 2012 r. jest opodatkowane podatkiem od sprzedaży nieruchomości.

2. Czy przekształcenie formy własności mieszkania własnościowego-spółdzielczego po wpłaceniu pełnej kwoty w 2001 r. we własność odrębną w 2012 r. jest nowym nabyciem.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2, tj. w zakresie skutków podatkowych ustanowienia odrębnej własności lokalu. W zakresie pytania Nr 1, tj. w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 2

W sytuacji nabycia przez podatnika spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przekształconego następnie w odrębną własność w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) za datę nabycia lokalu, od której upływa pięcioletni termin, wyłączający z opodatkowania taką sprzedaż, nie uznaje się dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, lecz dzień pierwotnego nabycia prawa własnościowego. Ustanowienie odrębnej własności jest bowiem tylko zmianą formy prawnej zbywalnego prawa do lokalu. Zatem nabycie nieruchomości nastąpiło w momencie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz garażu, czyli w sierpniu 2001 r.

Reasumując, przekształcenie formy prawnej ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności tego lokalu nie jest nowym nabyciem rodzącym bieg nowego terminu 5-letniego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujące zamiany.

Z analizy stanu faktycznego wynika, że w 2011 r. Wnioskodawca wraz z małżonką nabyli mieszkanie własnościowe oraz miejsce garażowe w spółdzielni mieszkaniowej. Odbiór lokalu nastąpił w dniu 8 sierpnia 2001 r. W dniu 14 września 2012 r. współmałżonka Wnioskodawcy zmarła. W dniu 22 października 2012 r. Wnioskodawca otrzymał akt poświadczenia dziedziczenia o nabyciu spadku w całości na podstawie notarialnie udokumentowanego testamentu. W międzyczasie w dniu 29 listopada 2012 r. Wnioskodawca zawarł umowę przedwstępną sprzedaży ww. lokalu z garażem. Warunkiem transakcji ze strony kupującego było, aby lokal miał przekształconą formę własności z mieszkania własnościowo-spółdzielczego we własność odrębną. W dniu 18 grudnia 2012 r. Wnioskodawca dokonał ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia jego własność, jak również przeniesienia udziału we własności lokalu niemieszkalnego tzn. garażu. W dniu 17 stycznia 2013 r. Wnioskodawca zawarł umowę sprzedaży lokalu wraz z garażem.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy przekształcenie formy własności mieszkania własnościowego-spółdzielczego w odrębną własność jest nowym nabyciem.

Wyjaśnić należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy - Kodeks cywilny - "Własność i inne prawa rzeczowe". Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Podkreślić należy, że w sytuacji, w której Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), za datę nabycia lokalu, potrzebną do obliczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opisany stan faktyczny stwierdzić należy, że ustanowienie w 2012 r. odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl