IPPB4/415-801/10-2/LS - Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-801/10-2/LS Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2010 r. (data wpływu 11 października 2010 r.) uzupełnione pismem z dnia 12 stycznia 2011 r. (data wpływu 17 stycznia 2011 r., data nadania 13 stycznia 2011 r.) na wezwanie z dnia 4 stycznia 2011 r. Nr IPPB4/415-801/10-2/LS (data nadania 5 stycznia 2011 r., data doręczenia 12 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 23 kwietnia 2001 r. Wnioskodawca otrzymał od spółdzielni mieszkaniowej przydział lokalu mieszkalnego i garażu na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (wspólnie z żoną).

W dniu 12 sierpnia 2008 r. sporządzone zostały akty notarialne "ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu z udziałem we własności działek gruntu oraz budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali". Koszty ww. umowy (opłaty sądowe, taksy notarialne, VAT 22%) wyniosły 1.206,86 zł i zostały zapłacone przez Wnioskodawcę i jego żonę. Innych opłat z tytułu ustanowienia odrębnej własności Wnioskodawca wraz z żoną nie ponosili.

W dniu 27 sierpnia 2010 r. nastąpiła sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z garażem oraz udziałami we własności działek gruntu oraz budynków i urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

W miesiącu maju bieżącego roku Wnioskodawca uzyskał w Urzędzie Skarbowym ustną informację, że z tytułu ww. sprzedaży nie będzie płacił żadnego podatku. Następnie w miesiącu wrześniu bieżącego roku Wnioskodawca uzyskał w Urzędzie Skarbowym ustną informację, że w tym przypadku należy zapłacić w PIT-36 za 2010 r. podatek w wysokości 19% od wartości gruntu związanego z lokalem i garażem (w poz. 193). W dniu 2 września 2010 r. Wnioskodawca zwrócił się pisemnie do Urzędu Skarbowego z prośbą o pisemną informację w tej sprawie. Dnia 4 października 2010 r. Wnioskodawca uzyskał odpowiedź, że organem upoważnionym do wydawania pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego jest w jego przypadku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Pismem z dnia 4 stycznia 2011 r. Nr IPPB4/415-801/10-2/LS, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez uzupełnienie stanu faktycznego, który ma być przedmiotem rozpatrywania wniosku oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do pytania Nr 2.

Powyższe zostało uzupełnione w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w powyższej sprawie Wnioskodawca wraz z żoną zobowiązani są do zapłaty podatku. Jeżeli tak, to zwrócono się o podanie sposobu jego obliczenia i terminu zapłaty.

2.

Czy powyższe może się zmienić w terminie do końca bieżącego roku na skutek nowych uregulowań prawnych lub odmiennych interpretacji.

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy nie jest zobowiązany do zapłaty podatku, co uzasadnia następująco:

a.

koszty gruntu oraz budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali zostały wkalkulowane przez spółdzielnię w koszty lokali objętych spółdzielczym własnościowym prawem do lokali i zostały zapłacone przed dniem uzyskania prawa tj. przed 23 kwietnia 2001 r.

b.

ustanowienie odrębnej własności lokali oraz gruntu i elementów budynku, urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali nie jest zdarzeniem prawno podatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem.

Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy datę nabycia gruntu należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do lokali tj. 23 kwietnia 2001 r. Różnicowanie sposobu opodatkowania w związku ze sprzedażą lokali i opodatkowania związanego ze sprzedażą nierozerwalnie związanego z lokalami gruntu, nie znajduje żadnego uzasadnienia.

Wnioskodawca prosi o podanie podstawy prawnej takiego działania.

Ad. 2

Wnioskodawca uważa, że w tej samej sprawie nie powinny być stosowane dwie diametralnie różne interpretacje przepisów podatkowych w czasie tego samego roku podatkowego i w związku z tym, w sprawie powinna być zastosowana interpretacja przepisów podatkowych która stosowana była przez Urząd Skarbowy w maju 2010 r. według której Wnioskodawca nie powinien płacić żadnego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność),

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat, sprzedaż tej nieruchomości nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

W myśl powyższego, rozstrzygającym faktem odnośnie ewentualnego opodatkowania odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości będzie moment i forma prawna pierwotnego nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 23 kwietnia 2001 r. Wnioskodawca otrzymał wraz z żoną od spółdzielni mieszkaniowej przydział lokalu mieszkalnego i garażu na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W dniu 12 sierpnia 2008 r. aktem notarialnym ustanowiono odrębną własność lokalu mieszkalnego i garażu z udziałami we własności działek gruntu oraz budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. W dniu 27 sierpnia 2010 r. małżonkowie sprzedali ww. nieruchomości.

W sytuacji, w której Wnioskodawca nabył wraz z żoną spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na ich rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), za datę nabycia lokalu, od której liczy się 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż ustanowienie w 2008 r. odrębnej własności przedmiotowych nieruchomości i przeniesienie na Wnioskodawcę i jego żonę prawa własności jest tylko zmianą formy własności, a nie nowym nabyciem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto wyjaśnić należy, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - "Własność i inne prawa rzeczowe". Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że zbycie przedmiotowych nieruchomości w 2010 r. nie stanowi źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 2001 r., tj. od końca roku, w którym miało miejsce ich nabycie. Zatem nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od tej sprzedaży.

Tym samym pytanie dotyczące terminu i zasad rozliczania jest w niniejszym przypadku bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (Interpretację indywidualną). Mającą na uwadze powyższe interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych w stosunku do żony Wnioskodawcy. Chcąc uzyskać interpretację przepisów prawa podatkowego winna ona złożyć odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl