Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB4/415-766/10-4/JK
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę letniskową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2010 r. (data wpływu 28 września 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2010 r. (data nadania 8 grudnia 2010 r., data wpływu 13 grudnia 2010 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPB4/415-766/10-2/JK z dnia 25 listopada 2010 r. (data nadania 26 listopada 2010 r., data doręczenia 3 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne pismem z dnia 25 listopada 2010 r. Nr IPPB4/415-766/10-2/JK (data nadania 26 listopada 2010 r., data doręczenia 3 grudnia 2010 r.), tut. Organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 7 grudnia 2010 r. (data nadania 8 grudnia 2010 r., data wpływu 13 grudnia 2010 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła przedmiotowy wniosek w terminie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 8 lipca 2008 r. Wnioskodawczyni i Jej mąż zawarli umowę majątkową małżeńską, wyłączającą obowiązującą małżonków wspólność ustawową. Wcześniej małżonkowie nie dokonywali podziału majątku dorobkowego. W jego skład wchodziła nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę letniskową. Nieruchomość tę małżonkowie nabyli będąc małżeństwem, na prawach wspólności ustawowej, na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 26 kwietnia 1996 r. W dniu 11 lipca 2008 r. małżonkowie zawarli także umowę o podział majątku dorobkowego, w ten sposób, że prawo własności wyżej wymienionej działki letniskowej nabyła Wnioskodawczyni, na co oboje z małżonków wyrazili zgodę. Dokonany podział majątku dorobkowego dotyczył wyłącznie tego jednego składnika majątku. Jego wartość nie przekraczała połowy wartości całego majątku. Podział majątku był ekwiwalentny, tzn. wartość otrzymanej przez Wnioskodawczynię w dniu 11 lipca 2008 r. nieruchomości w wyniku podziału majątku mieści się w udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawczyni w majątku dorobkowym małżeńskim. Podziałowi majątku nie towarzyszyły spłaty i dopłaty.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy obecnie, w wypadku ewentualnej sprzedaży wyżej wymienionej działki letniskowej, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w wypadku opisanym wyżej, nie jest Ona zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, iż sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiła po upływie tego okresu, przychód z tego tytułu nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie decydujące znaczenie ma właściwe ustalenie daty, od jakiej należy liczyć bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, tj. czy od końca roku kiedy nastąpiło pierwotne nabycie zbywanej nieruchomości tj. od 1996 r. czy też od końca 2008 r. czyli od końca roku, kiedy nastąpił podział majątku wspólnego.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wspólność ustawowa ma charakter współwłasności łącznej (bezudziałowej). Ustanie współwłasności małżeńskiej powoduje przekształcenie współwłasności bezudziałowej we współwłasność w częściach ułamkowych i od tego momentu dopuszczalne jest zniesienie współwłasności.

Zgodnie z ogólną zasadą uregulowaną w art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może ulec zniesieniu lub ograniczeniu na skutek zawartej między nimi umowy (art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), na skutek orzeczenia sądu (art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) albo z mocy prawa np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zarówno w wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku zniesienia tej wspólności przez sąd między małżonkami (byłymi małżonkami) ustaje wspólność ustawowa, a do majątku, który był nią objęty stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 42 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

* podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub

* jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, jeżeli wartość otrzymanych przez daną osobę nieruchomości lub praw w wyniku tego podziału mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast wartość otrzymanych przez byłego małżonka nieruchomości lub praw przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział byłego małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego. Stąd wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością) - jak też stan jej majątku osobistego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż w dniu 26 kwietnia 1996 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyli będąc małżeństwem, na prawach wspólności ustawowej, nieruchomość gruntową stanowiącą działkę letniskową. W dniu 8 lipca 2008 r. Wnioskodawczyni i Jej mąż zawarli umowę majątkową małżeńską, wyłączającą obowiązującą małżonków wspólność ustawową. W dniu 11 lipca 2008 r. małżonkowie zawarli także umowę o podział majątku dorobkowego, w ten sposób, że prawo własności wyżej wymienionej działki letniskowej nabyła Wnioskodawczyni. Dokonany podział majątku dorobkowego dotyczył wyłącznie tego jednego składnika majątku. Jego wartość nie przekraczała połowy wartości całego majątku. Podział majątku był ekwiwalentny, tzn. wartość otrzymanej przez Wnioskodawczynię w dniu 11 lipca 2008 r. nieruchomości w wyniku podziału majątku mieści się w udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawczyni w majątku dorobkowym małżeńskim. Podziałowi majątku nie towarzyszyły spłaty i dopłaty.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie przedstawione zdarzenie przyszłe, z którego wynika, że podział majątku był ekwiwalentny, za datę nabycia nieruchomości należy przyjąć 1996 r., tj. rok jej nabycia przez Wnioskodawczynię i Jej męża w trakcie trwania wspólności ustawowej małżonków. Wobec powyższego bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, winien być liczony od końca 1996 r.. Termin ten upłynął, więc z dniem 31 grudnia 2001 r.

Zatem, biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, iż w związku z faktem, że sprzedaż działki letniskowej, nastąpił po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości, sprzedaż ta nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie będzie rodzić obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Tym samym Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od ewentualnej sprzedaży działki letniskowej.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywistego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl