Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB4/415-764/14-4/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. (data nadania 22 grudnia 2014 r., data wpływu 24 grudnia 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB4/415-764/14-2/MS z dnia 18 grudnia 2014 r. (data nadania 18 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu zapłaconych składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i możliwości odliczenia tych składek jest:

* prawidłowe - w części odliczenia składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne od podatku,

* nieprawidłowe - w części odliczenia składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne od przychodu.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu zapłaconych składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i możliwości odliczenia tych składek.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-764/14-2/MS z dnia 18 grudnia 2014 r. (data nadania 18 grudnia 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, przeformułowanie pytania, które winno być związane z przepisami prawa podatkowego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego.

Pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. (data nadania 22 grudnia 2014 r., data wpływu 24 grudnia 2014 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni posiada dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Wnioskodawczyni samodzielnie płaci składki. Wnioskodawczyni pracuje na umowę o dzieło i jest to Jej jedyna praca. Według umowy pracodawca zobowiązuje się do zwrotu Wnioskodawczyni kosztów ubezpieczenia zdrowotnego (u dowolnego ubezpieczyciela) po przedstawieniu dowodu wpłaty. Tak jest zapisane w umowie: "Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie umowy zawartej przez Wykonawcę z instytucją świadczącą usługi w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. Zwrot kosztów nastąpi po przedstawieniu dowodu opłaty składki". Pracodawca nie zwraca jednak kosztów ubezpieczenia w całości - odlicza od wskazanej kwoty podatek. Faktycznie wypłaca ją jako wynagrodzenie (taki tytuł ma przelew). W PIT-11 te pieniądze są podane jako dochód z innych źródeł (poz. 62). Na przykład w odróżnieniu od składek ubezpieczeniowych koszty podróży służbowych pracodawca zwraca w całości. Zwrot kosztów ubezpieczenia zdrowotnego wynika z zawartej umowy o dzieło. Składki zdrowotne Wnioskodawczyni płaci w swoim imieniu i finansuje z własnych środków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zwrot składek stanowi przychód, podlegający opodatkowaniu i czy Wnioskodawczyni może w takim razie odliczyć od przychodu zapłacone składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne przy rozliczeniu PIT-37.

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Ponieważ pracodawca nie zwraca Wnioskodawczyni kosztów ubezpieczenia w całości, opodatkowuje tę kwotę i przedstawia w PIT-11 jako dochód, Wnioskodawczyni uważa, że jest to dochód. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ Wnioskodawczyni opłaca we własnym zakresie, ma indywidualną umowę w NFZ. Dlatego zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a również z opisem części F broszury informacyjnej do zeznania PIT-37, uważa, że ma prawo składki zapłacone za dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ (tekst jedn.: składki, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) odliczyć od przychodu przy rozliczeniu PIT-37.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź, od których zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy źródłami przychodów jest m.in.:

* działalność wykonywana osobiście (pkt 2),

* inne źródła (pkt 9).

Katalog przychodów, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście określony został w art. 13 ww. ustawy.

Z przepisu art. 13 pkt 8 ww. ustawy wynika, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a.

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b.

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie zaś z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności", wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne czy częściowo odpłatne.

Ze stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni posiada dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ i samodzielnie płaci składki. Wnioskodawczyni pracuje na umowę o dzieło i jest to Jej jedyna praca. Zwrot kosztów ubezpieczenia zdrowotnego wynika z zawartej umowy o dzieło. Składki zdrowotne Wnioskodawczyni płaci w swoim imieniu i finansuje z własnych środków. Według umowy pracodawca zobowiązuje się do zwrotu Wnioskodawczyni kosztów ubezpieczenia zdrowotnego (u dowolnego ubezpieczyciela) po przedstawieniu dowodu wpłaty. Pracodawca nie zwraca jednak kosztów ubezpieczenia w całości - odlicza od wskazanej kwoty podatek. Faktycznie wypłaca ją jako wynagrodzenie (taki tytuł ma przelew). W PIT-11 te pieniądze są podane jako dochód z innych źródeł (poz. 62).

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że z ogólnej definicji przychodów zawartej w przytoczonym na wstępie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dlatego też zwrócone Wnioskodawczyni składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, które Wnioskodawczyni płaci w swoim imieniu i finansuje z własnych środków stanowią Jej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem otrzymuje od pracodawcy nieodpłatne świadczenia.

Zatem w tej części stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Wątpliwość Wnioskodawczyni budzi kwestia, czy zapłacone składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne może odliczyć od przychodu przy rozliczeniu PIT-37.

Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę:

1.

składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.):

a.

opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

b.

pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 27b ust. 2 ww. ustawy, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Należy stwierdzić, że składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego podlegają odliczeniu od podatku należnego, jeżeli objęcie osoby fizycznej ubezpieczeniem zdrowotnym, jak również określenie wysokości składki nastąpiło zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Odliczeniu od podatku podlegają składki faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki. Wysokość wydatków na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zatem odliczeniu od podatku podlegają jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne rzeczywiście zapłacone przez podatnika w roku podatkowym.

Zatem stanowisko w tej części jest nieprawidłowe, gdyż jak wynika z treści art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składki zdrowotne podlegają odliczeniu od podatku, a nie jak wskazała Wnioskodawczyni od przychodu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl