IPPB4/415-752/09-4/JK2 - Opodatkowanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-752/09-4/JK2 Opodatkowanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2009 r. (data wpływu 13 listopada 2009 r.) oraz piśmie z dnia 7 stycznia 2010 r. (data wpływu 11 stycznia 2010 r., data nadania 7 stycznia 2010 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr IPPB4/415-752/09-2/JK2 (data nadania 30 grudnia 2009 r., data odbioru 5 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przez spadkobiercę przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości, z której uprzednio został wywłaszczony spadkodawca - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przez spadkobiercę przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości, z której uprzednio został wywłaszczony spadkodawca.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 2 marca 1990 r. B. K. jako właściciel działki Nr 265/18 położonej w P., został wywłaszczony za odszkodowaniem przez Skarb Państwa, na mocy aktu notarialnego Nr X. W 1994 r. B. K. zmarł, a majątek po nim (ziemia, dom) został przez Sąd Rejonowy w P. w dniu 14 grudnia 1994 r. przyznany po 1/3 części, żonie Z.K., córce I.B. (Wnioskodawczyni) i synowi P.K. W 2008 r. złożono do Gminy Miasta P., wniosek o zwrot wywłaszczonej w 1990 r. nieruchomości. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, zwrócone zostało do kasy miasta, zwaloryzowane odszkodowanie. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości nastąpił w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie decyzji administracyjnej z dnia 28 października 2008 r., wydanej przez Starostwo Powiatu w P.. W dniu 13 lutego 2009 r. nieruchomość została sprzedana na mocy aktu notarialnego Nr X. W dniu 6 kwietnia 2009 r. za pieniądze uzyskane ze sprzedaży powyższej nieruchomości, zostało kupione mieszkanie dla P. K. w budynku wielomieszkaniowym, na mocy aktu notarialnego Nr X.

Pismem z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr IPPB4/415-752/09-2/JK2 wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez wskazanie właściwego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) Wnioskodawcy, wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej, doprecyzowanie stanu faktycznego, przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do zadanego pytania, uzupełnienie informacji poprzez złożenie oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, oraz uiszczenia opłaty w wysokości odpowiadającej liczbie stanów faktycznych i przesłanie kserokopii wpłaty.

Wnioskodawczyni pismem z dnia 7 stycznia 2010 r. (data wpływu 11 stycznia 2010 r.) uzupełniła ww. braki formalne oraz uiściła stosowną opłatę. W uzupełnieniu do wniosku wskazano, iż interpretacja ma być wydana w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni dokonała wpłaty opłaty w kwocie 40 zł w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie podatku od spadków i darowizn nie dokonano wpłaty należnej opłaty w kwocie 40 zł.

W związku z powyższym wniosek zostanie rozpatrzony jedynie w zakresie przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w zakresie podatku od spadków i darowizn zostanie wydane postanowienie bez rozpatrzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy zgodnie z prawem, spadkobierczynią wywłaszczonej nieruchomości Wnioskodawczyni stała się w momencie przyjęcia spadku po zmarłym ojcu...

2.

Czy sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawczyni jest zmuszona zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, w jakiej wysokości i w jakim terminie...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z literą prawa właścicielką wywłaszczonej nieruchomości, stała się w dniu przyjęcia spadku po zmarłym ojcu (1994 r.). W momencie zbycia nieruchomości (2009 r.) była jej właścicielem ponad 5 lat, co powoduje zwolnienie z płacenia podatku dochodowego. Ponadto swój udział ze sprzedaży nieruchomości przeznaczyła na zakup mieszkania dla brata P.K.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z powyższego wynika zatem, że w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma moment jej nabycia.

Z analizy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w dniu 2 marca 1990 r. ojciec Wnioskodawczyni jako właściciel działki Nr 265/18 położonej w P., został wywłaszczony za odszkodowaniem przez Skarb Państwa, na mocy aktu notarialnego Nr 1792/90. W 1994 r. ojciec Wnioskodawczyni zmarł, a majątek po nim (ziemia, dom) został przez Sąd Rejonowy w P. w dniu 14 grudnia 1994 r. przyznany po 1/3 części, żonie Z.K., córce I.B. (Wnioskodawczyni) i synowi P.K. W 2008 r. złożono do Gminy Miasta P., wniosek o zwrot wywłaszczonej w 1990 r. nieruchomości. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, zwrócone zostało do kasy miasta, zwaloryzowane odszkodowanie. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości nastąpił w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie decyzji administracyjnej z dnia 28 października 2008 r., wydanej przez Starostwo Powiatu w P.. W dniu 13 lutego 2009 r. nieruchomość została sprzedana na mocy aktu notarialnego Nr X.

W przedmiotowej sprawie istotna jest więc kwestia, czy zwrot nieruchomości w trybie przedstawionym przez Panią stanowi nabycie nieruchomości w myśl powołanego uprzednio art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

Wywłaszczenie nieruchomości jest instytucją, za pomocą której państwo wkracza w sferę indywidualnych praw obywateli dla osiągnięcia celów o szczególnej doniosłości publicznej. W drodze decyzji dochodzi, m.in. do pozbawienia dotychczasowego właściciela prawa własności nieruchomości, z drugiej zaś strony przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub gminy. Jednocześnie ww. ustawa zawiera swoistą gwarancję, że wywłaszczona nieruchomość będzie wykorzystywana wyłącznie zgodnie z celem, na który dokonano wywłaszczenia. Gwarancją tą jest instytucja zwrotu nieruchomości, w przypadku, kiedy nieruchomość stała się zbędna z punktu widzenia celu na jaki dokonano wywłaszczenia.

Zgodnie z art. 136 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy, w razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamiając o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamienianej stosownie do art. 140.

Decyzja o zwrocie nieruchomości pełni funkcję restytucyjną, przywraca bowiem prawo własności nieruchomości osobie lub spadkobiercy tej osoby, do której nieruchomość należała przed wywłaszczeniem. Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie nie można mówić o przeniesieniu prawa własności na zasadach ogólnych wynikających z przepisów o charakterze cywilnoprawnym, ale jedynie o restytucji (przywróceniu) stanu sprzed wywłaszczenia.

Zatem, skoro decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości na rzecz spadkobiercy byłego właściciela nie kreuje prawa do niej, lecz tylko przywraca stosunki własnościowe sprzed wywłaszczenia, to zwrot taki nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec czego przychód ze sprzedaży nieruchomości zwróconej po wywłaszczeniu spadkobiercy byłego właściciela nie podlega opodatkowaniu.

Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego został złożony przez jednego ze współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego wobec pozostałych współwłaścicieli.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl