Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 lutego 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB4/415-717/13-7/JK2

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2013 r. (data wpływu 31 października 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 stycznia 2014 r. (data nadania 30 stycznia 2014 r., data wpływu 3 lutego 2014 r.) na wezwanie z dnia 13 stycznia 2014 r. Nr IPPB4/415-717/13-2/JK2 (data nadania 13 stycznia 2014 r., data doręczenia 24 stycznia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia darowizny na cele oświatowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia darowizny na cele oświatowe.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 13 stycznia 2014 r. Nr IPPB4/415-717/13-2/JK2 (data nadania 13 stycznia 2014 r., data doręczenia 24 stycznia 2014 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez złożenie podpisu i oświadczenia następującej treści: "Oświadczam, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej".

Pismem z dnia 29 stycznia 2014 r. (data nadania 30 stycznia 2014 r., data wpływu 3 lutego 2014 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła powyższe w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni ma dwoje dzieci w wieku szkolnym, które uczęszczały od 2007 r. do Zespołu Szkół Publicznych (dalej: ZSP). Obecnie w tej szkole uczy się jedna córka, druga ukończyła szkolę w 2013 r.

Szkoła jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Samodzielne Koło Terenowe. Koło jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymywania 1% podatku. Koło działa w oparciu o statut. Zespół Szkół Publicznych jako szkoła publiczna otrzymuje dotacje oświatowe z budżetu państwa.

Wnioskodawczyni dokonywała dobrowolnych wpłat darowizn na cele oświatowe na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego. Nie są to i nie były wpłaty regularne, wysokość wpłat ulegała zmianie - nie zawsze były to wpłaty w jednakowej wysokości. Ani fakt dokonywania wpłat, ich wysokość czy też regularność nie miały wpływu na ilość zajęć, na jakie uczęszczały córki Wnioskodawczyni. W tytułach przelewów dokonywanych przez Wnioskodawczynię podawane było imię i nazwisko córki (córek), jednakże nie był to żaden wymóg ze strony Towarzystwa. Podanie danych córki (córek) pozostawało bez wpływu na sposób wykorzystania darowizny przez Samodzielne Koło Terenowe.

Wedle wiedzy Wnioskodawczyni, fakt dokonywania darowizn lub też ich wysokość nie miał wpływu na ilość, jakość albo dostępność prowadzonych zajęć lekcyjnych w przypadku wszystkich dzieci uczęszczających do ZSP Ponieważ jest to szkoła publiczna nauka w niej jest bezpłatna. Wnioskodawczyni podkreśliła, że dokonywane wpłaty mają charakter dobrowolny.

Wnioskodawczyni, rozliczając się wspólnie z małżonkiem, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonywała odliczeń od dochodu darowizn przekazanych na cele oświatowe dla Samodzielnego Koła Terenowego.

W chwili obecnej, w trakcie dokonywania czynności sprawdzających na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, urząd skarbowy Wnioskodawczyni zakwestionował możliwość dokonywania wspomnianych darowizn argumentując, że dokonywane wpłaty nie są dobrowolne, lecz stanowią ekwiwalent za zajęcia lekcyjne dzieci Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle powyższego stanu faktycznego oraz art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia dokonanych darowizn na cele oświatowe od dochodu rozliczając się wspólnie z małżonkiem.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o PIT, odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tejże ustawy lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i realizującym te cele przy czym wysokość dokonanej darowizny nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Z kolei, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), do zadań sfery publicznej należą m.in. zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Katalog organizacji, które uprawnione są do wykonywania zadań w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego zawiera m.in. stowarzyszenia i fundacje.

Zgodnie ze statutem Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Towarzystwo jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną i prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz edukacji dorosłych. Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego wypełniająca zadania publiczne określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dla realizacji celów Towarzystwo m.in. zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, a także patronuje działalności szkół. Zgodnie ze statutem, Towarzystwo finansuje się m.in. z otrzymanych darowizn i zapisów.

Jak stanowi art. 888 Kodeksu Cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. O darowiźnie możemy mówić wówczas, gdy darczyńca nie otrzymuje w zamian za spełnione świadczenie ekwiwalentnej wartości. Zatem, w przypadku czynności pod tytułem daremnym, istotny jest brak ekwiwalentnego świadczenia po stronie obdarowanego.

Dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia w opisanym stanie faktycznym. Przyjęcie oraz nauka w ZSP Nr nie są związane z koniecznością dokonywania darowizn na rzecz szkoły. Wpłaty były i są dobrowolne. Ich brak, nieregularnie wpłaty albo też wpłaty w różnych wysokościach nie miały żadnego wpływu na częstotliwość czy też jakość zajęć lekcyjnych dzieci oraz na sam fakt uczęszczania dzieci do szkoły. Zdaniem Wnioskodawczyni, podanie imienia i nazwiska dzieci w tytule przelewu nie może decydować o odmiennej kwalifikacji dokonanych wpłat - wpłaty nadal były dobrowolne, przekazywane w dobrej wierze, nie występowała też żadna ekwiwalentność świadczeń dokonywanych przez obdarowanego na rzecz dzieci Wnioskodawczyni. W związku z tym, taki opis przelewu nie zmienia charakteru czynności prawnej.

Zdaniem Wnioskodawczyni, dokonywane wpłaty są darowiznami. Darowizny dokonywane są na rzecz organizacji pożytku publicznego, która wykonuje zadania wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zatem zaistniały stan faktyczny wypełnia dyspozycję art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o PIT.

W związku z tym, Wnioskodawczyni uważa, że ma prawo do odliczenia dokonanych darowizn od dochodu wykazanego we wspólnym rozliczeniu małżonków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w myśl art. 26 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele:

a.

określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,

b.

kultu religijnego,

c.

krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy,

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 2 powołanej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r., wysokość wydatków na powyższe cele ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, tj.:

* w przypadku darowizny pieniężnej - dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,

* w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentu, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Natomiast jak stanowi art. 26 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., wysokość wydatków na cele określone w art. 26 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie:

1.

dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego - w przypadku darowizny pieniężnej;

2.

dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna lub innej niż określona w ust. 1 pkt 9 lit. c.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji darowizny,wobec czego należy odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego. W myśl art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości. Przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

Należy wskazać, że darowizna może zawierać polecenie, które polega na tym, że darczyńca może nałożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem. Wówczas umowa nie traci charakteru darowizny.

Natomiast z przytoczonego przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki:

* musi być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

* obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ww. ustawy, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawie, obejmuje zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Kolejnym niezbędnym do zachowania warunkiem uprawniającym do skorzystania z takiego odliczenia jest status beneficjenta, który musi być organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy, organizacjami pozarządowymi są:

1.

niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

2.

niedziałające w celu osiągnięcia zysku

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

1.

osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2.

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3.

spółdzielnie socjalne;

4.

spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Zatem zakres ulgi przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, związanej z darowiznami na rzecz określonych w tym przepisie organizacji nie uzależnia dokonania odliczenia od posiadania przez obdarowaną organizację formalnego statusu organizacji pożytku publicznego. Istotne jest, aby jednostka obdarowana prowadziła działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i nie była jednostką sektora finansów publicznych.

Podkreślenia wymaga także fakt, że w myśl z art. 26 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo do odliczenia darowizn nie przysługuje w przypadku, gdy podmiotami obdarowanymi są: osoby fizyczne, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Należy także zaznaczyć, że łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Ponadto stosownie do art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego - w przypadku darowizny pieniężnej.

Należy również zauważyć, że użyte przez ustawodawcę pojęcie "dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego" jest pojęciem szerokim i obejmuje swym zakresem różne formy wpłat na rachunek bankowy. Dlatego też, wszelkie dowody wpłat na rachunek bankowy obdarowanego, z których oprócz numeru tego rachunku, jednoznacznie wynika: nazwisko darczyńcy, kwota darowizny, jak również na jaki cel ją przekazano, będą stanowiły dowód, o którym mowa w powołanym przepisie.

W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku wskazano, że Wnioskodawczyni ma dwoje dzieci w wieku szkolnym, które uczęszczały od 2007 r. do Zespołu Szkół Publicznych Nr Szkoła jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Samodzielne Koło Terenowe. Koło jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymywania 1% podatku. Koło działa w oparciu o statut Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Zespól Szkół Publicznych Nr jako szkoła publiczna otrzymuje dotacje oświatowe z budżetu państwa. Wnioskodawczyni dokonywała dobrowolnych wpłat darowizn na cele oświatowe na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego. Nie są to i nie były wpłaty regularne, wysokość wpłat ulegała zmianie - nie zawsze były to wpłaty w jednakowej wysokości. Ani fakt dokonywania wpłat, ich wysokość czy też regularność nie miały wpływu na ilość zajęć, na jakie uczęszczały córki Wnioskodawczyni. W tytułach przelewów dokonywanych przez Wnioskodawczynię podawane było imię i nazwisko córki (córek). Podanie danych córki (córek) pozostawało bez wpływu na sposób wykorzystania darowizny przez Samodzielne Koło Terenowe. Fakt dokonywania darowizn lub też ich wysokość nie miał wpływu na ilość, jakość albo dostępność prowadzonych zajęć lekcyjnych w przypadku wszystkich dzieci uczęszczających do ZSP Nr. Ponieważ jest to szkoła publiczna nauka w niej jest bezpłatna. Wnioskodawczyni podkreśliła, że dokonywane wpłaty mają charakter dobrowolny. Wnioskodawczyni, rozliczając się wspólnie z małżonkiem, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonywała odliczeń od dochodu darowizn przekazanych na cele oświatowe dla Samodzielnego Koła Terenowego.

W świetle powyższych uregulowań prawnych oraz przyjmując za Wnioskodawczynią, że dokonywała wpłat darowizn na cele oświatowe na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego, należy uznać, że przedmiotowe darowizny podlegają odliczeniu od dochodu wykazanego w zeznaniach podatkowych składanych wspólnie z małżonkiem.

Należy przy tym zastrzec, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest ustalanie, czy opisana darowizna ma charakter bezzwrotnego świadczenia, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Jeżeli jednak przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnić się od stanu faktycznego, który wystąpił w rzeczywistości, w szczególności, jeżeli darowizna pieniężna będzie związana ze świadczeniem wzajemnym Samodzielnego Koła Terenowego w jakiejkolwiek formie, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl