IPPB4/415-713/09-4/JK - Możliwość zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzeń uzyskiwanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-713/09-4/JK Możliwość zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzeń uzyskiwanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2009 r. (data wpływu 29 października 2009 r.) oraz w piśmie z dnia 23 listopada 2009 r. (data nadania 23 listopada 2009 r., data wpływu 25 listopada 2009 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPB4/415-713/09-4/JK z dnia 16 listopada 2009 r. (data nadania 16 listopada 2009 r., data odbioru 19 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 16 listopada 2009 r. Nr IPPB4/415-713/09-2/JK tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego oraz wskazanie jakiego okresu (rok) dotyczy pytanie przyporządkowane do przedstawionego stanu faktycznego.

Pismem z dnia 23 listopada 2009 r. (data wpływu 25 listopada 2009 r.) Wnioskodawca uzupełnił ww. braki formalne w terminie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność edukacyjno - szkoleniową i w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - okres programowania 2007-2013 - realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa.

Spółka w ramach konkursów ogłoszonych przez Instytucje Pośredniczące (IP) - Wojewódzkie Urzędy Pracy i Urzędy Marszałkowskie - otrzymała/otrzyma dofinansowanie na realizację projektów w ramach priorytetów:

*

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

*

VII. Promocja integracji społecznej,

*

VIII. Regionalne kadry gospodarki.

Spółka współpracuje z Instytucjami Pośredniczącymi przy realizacji ww. projektów.

W rozumieniu art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.), w ramach wnioskowanej dotacji rozwojowej:

*

beneficjent - jest osobą fizyczną osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu - w tym przypadku beneficjentem jest Spółka. Instytucją zarządzającą (w skrócie IZ) jest Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;

*

instytucja pośrednicząca (w skrócie IP) - jest organem administracji publicznej lub inną jednostką sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z instytucją zarządzającą część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego - jest Wojewódzki Urząd Pracy (w skrócie WUP).

Stosownie do art. 200 ust. 4 ww. ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego, po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochody tego budżetu. Zatem środki Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazywane przez Komisję Europejską wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony w euro, a następnie, po ich przewalutowaniu na złotówki, przekazywane są na centralny rachunek dochodów budżetu państwa i stanowią dochód budżetu państwa. Środki takie są następnie wydatkowane jako tzw. dotacje rozwojowe.

Spółka jest beneficjentem realizującym projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu. Na realizację każdego z wygranych w konkursach projektów beneficjent - Spółka - zgodnie z podpisaną z właściwą Instytucją Pośredniczącą umową otrzymuje dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej (stosownie do art. 200 ust. 4 ww. ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego, po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochody tego budżetu i są następnie wydatkowane jako tzw. dotacje rozwojowe i są przekazywane/przeznaczane na realizację programów operacyjnych). Dotacja rozwojowa na realizację projektu wypłacana jest w formie zaliczki w terminach i wysokości określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik do każdej z umów o dofinansowanie projektu na wyodrębniony rachunek bankowy (Wnioskodawca ma obowiązek posiadania wyodrębnionych rachunków bankowych dla poszczególnych projektów) - specjalnie utworzony dla danego projektu. Z tego rachunku wypłacane są wynagrodzenia oraz pokrywane są inne wydatki zgodnie z zatwierdzonym przez IP budżetem projektu. Przekazanie kolejnej transzy dotacji uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania przez Beneficjenta co najmniej 70% otrzymanych transz dotacji rozwojowej i wykazanie (udokumentowanie) poniesionych wydatków co najmniej w tej wysokości we wniosku o płatność.

Zgodnie z "Zasadami finansowania POKL" w przypadku ponoszenia wydatków z innych niż wyodrębniony na cele projektu rachunków bankowych, beneficjent jest zobowiązany do refundacji poniesionych wydatków ze środków dotacji rozwojowej w części odpowiadającej dofinansowaniu.

W związku z powyższym w przypadku wypłaty wynagrodzeń pracownikom projektu mogą wystąpić dwie sytuacje:

*

jeśli na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu są środki z dotacji rozwojowej - wypłata wynagrodzeń dla pracowników następuje z tych środków tj. ze środków dotacji rozwojowej przekazanej na realizację projektu przez Instytucję Pośredniczącą,

*

jeśli na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu nie ma środków (związane jest to najczęściej z opóźnieniami w przekazywaniu środków przez IP wynikających z przedłużających się formalności związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie, zaakceptowaniem wniosku o płatność lub innych przyczyn) - wypłata wynagrodzeń (z zachowaniem wymagalnych terminów wypłaty wynagrodzeń) następuje wówczas ze środków własnych Wnioskodawcy (poprzez zasilenie konta projektu środkami z konta Wnioskodawcy), które są następnie refundowane w momencie gdy na konto projektu wpłyną środki z IP.

W ramach realizacji każdego z projektów zatrudniony zostaje personel odpowiadający za prawidłową realizację poszczególnych zadań oraz projektu jako całości. W skład personelu projektowego wchodzą:

1.

pracownicy zatrudnieni przy realizacji konkretnego projektu, tj. zarządzaniu projektem, organizacji szkoleń i kursów, rozliczaniu ponoszonych wydatków i kontrolowaniu prowadzonych działań; w skład personelu realizującego projekt wchodzą

a.

Koordynator/Kierownik Projektu,

b.

Asystent kierownika Projektu,

c.

Ekspert/Asystent ds. finansowych, Specjalista ds. finansowo-księgowych

d.

Koordynator/Ekspert/Specjalista ds. szkoleń, Menager operacyjny ds. szkoleń

e.

Koordynator terenowy

f.

Ekspert/Specjalista ds. dydaktyki, Ekspert ds. dydaktyki i metodyki, Specjalista ds. metodyki

g.

Specjalista ds. kontroli i monitoringu

h.

Asystent operacyjny

i.

Kierownik działu kadr i płac

pracownicy ci są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (niektóre osoby zatrudnione są na podstawie umowy zlecenia)

2.

personel specjalistyczny zajmujący się prowadzeniem zajęć - lektoratów, szkoleń, kursów, treningów personalnych, doradztwa zawodowego - oraz personel pomocniczy (przy realizacji konkretnych zadań), są to:

a.

trener

b.

lektor

c.

doradca zawodowy/doradca

d.

prawnik

e.

psycholog

f.

egzaminator T

g.

osoba porządkowa na egzaminie T

h.

specjalista ds. rekrutacji/rekruter

osoby te zatrudniane są na podstawie umowy zlecenia.

Personelem projektu natomiast zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL" są m.in. osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie zatrudniające pracowników). Osoby te wykonują powierzone im zadania na podstawie zawartych z Wnioskodawcą umów, ale nie są stroną umowy o dofinansowanie projektu (to nie one otrzymują dotację). Celem realizowanych projektów jest objęcie wsparciem określonej grupy Beneficjentów Ostatecznych poprzez przeprowadzenie działań z zakresu szkoleń, kursów, doradztwa zawodowego i psychologicznego itp. Zgodnie z budżetem projektu koszty związane z realizacją projektu dzielą się na koszty bezpośrednie - związane bezpośrednio z realizacją projektu: koszt przeprowadzenia szkoleń, wynajęcia sal szkoleniowych, prowadzenia działań promocyjnych, rekrutacyjnych i ewaluacyjnych, przygotowania/zakupu materiałów szkoleniowych, wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem i prowadzącej zajęcia szkoleniowe w ramach projektu, a także koszty pośrednie - związane pośrednio z realizacją projektu: koszty telefonów, materiałów biurowych, poczty, przesyłek kurierskich, wynajmu biura, wynagrodzenie kadry zarządzającej Spółką (Prezes, Główny Księgowy itp.). Zatem cel projektu w sposób bezpośredni będzie realizować personel wymieniony w ramach kosztów bezpośrednich w budżecie - kadra zarządzająca w projekcie:

1.

Koordynator/Kierownik projektu

*

nadzór nad kadrą projektu

*

terminowa realizacja działań zgodnie z harmonogramem

*

podejmowanie decyzji strategicznych

*

opracowanie zasad realizacji projektu

*

zatwierdzanie dokumentów dotyczących projektu

*

kontakty z Instytucją Pośredniczącą

2.

Ekspert ds. finansowych

*

opracowywanie dokumentacji księgowej projektu (faktury, umowy, wyciągi bankowe)

*

przygotowywanie wniosków o płatność w części finansowej składanych do IP

3.

Koordynator terenowy

*

pomoc w rekrutacji w terenie

*

nadzór nad realizacją szkoleń w miejscach ich prowadzenia

*

pośrednictwo miedzy BO, lektorami i biurem projektu

*

opiekun grup szkoleniowych

4.

Koordynator ds. szkoleń

*

opracowanie regulaminu rekrutacji i selekcji

*

tworzenie grup szkoleniowych

*

logistyka szkolenia

*

przygotowanie i dostarczenie zaświadczeń

*

archiwizacja dokumentów

5.

Specjalista ds. metodyki

*

wybór materiałów dydaktycznych

*

przygotowanie programów nauczania

*

weryfikacja wyników testów kwalifikacyjnych

*

doradztwo metodyczne dla lektorów i egzaminatorów

Oraz - personel specjalistyczny zajmujący się prowadzeniem zajęć, m.in. trenerzy prowadzący szkolenia, lektorzy prowadzący szkolenia językowe, doradcy zawodowi, psycholodzy itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka powinna potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych w 2008 r. osobom zatrudnionym przy realizacji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do art. 200 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego, po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochody tego budżetu i są następnie wydatkowane jako tzw. dotacje rozwojowe.

W związku z powyższym, na podstawie znowelizowanej ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również środki krajowe, przeznaczone na realizację programów operacyjnych jako dotacje są wydatkami budżetu państwa i spełniają przesłanki zwolnienia przedmiotowego ujętego w art. 21 ust 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak tylko u bezpośredniego beneficjenta, czyli podmiotu, który bezpośrednio realizuje projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych w oparciu o decyzję lub umowę o dofinansowanie projektu. Zwolnienie to nie znajduje jednak zastosowania do osób, które jedynie wykonują powierzone im zadania na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, bowiem to nie one są stroną umowy o dofinansowanie projektu (to nie one otrzymują dotację).

Źródłem finansowania wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będą zatem krajowe środki publiczne, które nie pochodzą z pomocy otrzymanej ze środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa w art. 21 ust 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie ww. przepisu.

Spółka powinna zatem potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych osobom zatrudnionym przy realizacji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, gdyż wynagrodzenia tych osób nie będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46, jak również na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wykazano powyżej nie będą finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, o których mowa w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 46, ani nie będą stanowić dla zleceniobiorców dotacji w rozumieniu wyżej powołanych przepisów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Na podstawie powołanego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, z tak zwanych środków pomocowych, o ile dochody te spełniają łącznie dwie przesłanki, tj.:

1.

środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie,

2.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznie zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Spółka jest beneficjentem realizującym projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu. W ramach realizacji każdego z projektów zatrudniony zostaje personel odpowiadający za prawidłową realizację poszczególnych zadań oraz projektu jako całości. Cel projektu w sposób bezpośredni będzie realizować personel wymieniony w ramach kosztów bezpośrednich w budżecie - kadra zarządzająca. Na realizację każdego z wygranych w konkursach projektów Beneficjent - Spółka - zgodnie z podpisaną z właściwą Instytucją Pośredniczącą umową otrzymuje dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej. Dotacja rozwojowa na realizację projektu wypłacana jest w formie zaliczki w terminach i wysokości określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik do każdej z umów o dofinansowanie projektu na wyodrębniony rachunek bankowy specjalnie utworzony na realizację projektu. Z tego rachunku wypłacane są wynagrodzenia oraz pokrywane są inne wydatki zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

System przepływów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uregulowany został m.in. w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232).

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., programy operacyjne, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są finansowane według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 pkt 2 tej ustawy do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa.

W świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stają się, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, dochodami tegoż budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. Środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa jako dotacje. Powyższe wynika z art. 96 pkt 16 w zw. z art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu obowiązującym od 29 grudnia 2006 r., zgodnie z którym dochodami budżetu państwa są m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych po ich przekazaniu na rachunek dochodów z budżetu państwa.

W myśl natomiast art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wydatkami budżetu państwa są m.in. dotacje, przez które ustawa ta rozumie w szczególności wskazane w art. 106 ust. 2 pkt 3a - podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, lub projektów realizowanych w ramach tych programów, zwane "dotacjami rozwojowymi".

Zgodnie z art. 200 ust. 1 ww. ustawy środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro.

Stosownie do art. 200 ust. 4 ww. ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochody tego budżetu.

W świetle ww. aktów prawnych środki Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazywane przez Komisję Europejską wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony w euro, a następnie, po ich przewalutowaniu na złotówki, przekazywane są na centralny rachunek dochodów budżetu państwa i stanowią dochód budżetu państwa. Środki takie są następnie wydatkowane jako tzw. dotacje rozwojowe.

Taki stan prawny sprawia, że środków na finansowanie wydatków ponoszonych przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie można uznać za pochodzące bezpośrednio ze źródeł podmiotów zagranicznych. Zakwalifikować je bowiem należy jako środki stanowiące wydatki budżetu państwa, jako tzw. dotacje rozwojowe.

Zatem źródłem finansowania wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będą krajowe środki publiczne, które nie pochodzą z pomocy otrzymanej ze środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie ww. przepisu. Tym samym do wynagrodzeń tych osób nie może znaleźć zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym, na podstawie znowelizowanej ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również środki krajowe, przeznaczone na realizację programów operacyjnych jako dotacje są wydatkami budżetu państwa i spełniają przesłanki zwolnienia przedmiotowego ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak tylko u bezpośredniego beneficjenta, czyli podmiotu, który bezpośrednio realizuje projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych w oparciu o decyzję lub umowę o dofinansowanie projektu. Zwolnienie to nie znajduje jednak zastosowania do osób, które jedynie wykonują powierzone im zadania na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, bowiem to nie one są stroną umowy o dofinansowanie projektu (to nie one otrzymują dotację).

W przedmiotowej sprawie beneficjentem środków przekazanych z budżetu państwa jest Spółka, a nie osoby, którym Spółka wypłaca wynagrodzenie z tytułu umów o pracę. Wobec powyższego wynagrodzenia tych osób finansowane z ww. środków nie będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując należy zatem stwierdzić, iż wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46, jak również na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wykazano powyżej nie będą finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, ani osoby te nie otrzymają dotacji w rozumieniu wyżej powołanych przepisów. Wnioskodawca jako płatnik jest zatem zobowiązany do naliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Z uwagi na brak spełnienia przesłanki pochodzenia środków z bezzwrotnej pomocy w niniejszej sprawie odstąpiono od kwestii dotyczącej bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego przez ww. osoby, gdyż jak wskazano powyżej obie przesłanki z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych muszą być spełnione łącznie, aby zwolnienie w nim przewidziane mogło mieć zastosowanie.

Z uwagi na to, iż wniosek z dnia 27 października 2009 r. (data wpływu 29 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczy 1 stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a zatem podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opłata dokonana w dniu 28 października 2009 r. została uiszczona w kwocie 75,00 zł, tj. w wysokości wyższej niż należnej. Tym samym, różnica w kwocie 35 zł zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej zostanie zwrócona na wskazany przez Stronę rachunek bankowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. Marii Curie Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl