Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 stycznia 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB4/415-706/14-7/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) oraz w piśmie (data nadania 3 grudnia 2014 r., data wpływu 8 grudnia 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IPPB3/423-958/14-2/PK1, Nr IPPB4/415-706/14-2/JK (data nadania 24 listopada 2014 r., data doręczenia 26 listopada 2014 r.), w piśmie z dnia 22 grudnia 2014 r. (data nadania 22 grudnia 2014 r., data wpływu 24 grudnia 2014 r.) oraz w piśmie z dnia 23 grudnia 2014 r. (data nadania 23 grudnia 2014 r., data wpływu 24 grudnia 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 10 grudnia 2014 r. Nr IPPB4/415-706/14-4/JK (data nadania 11 grudnia 2014 r., data doręczenia 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest:

* nieprawidłowe - w części dotyczącej nie powstania przychodu z tytułu wypłaty odszkodowań oraz możliwości zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

* prawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IPPB3/423-958/14-2/PK1 i Nr IPPB4/415-706/14-2/JK, (data nadania 24 listopada 2014 r., data doręczenia 24 listopada 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę o wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego.

Pismem (data nadania 3 grudnia 2014 r., data wpływu 8 grudnia 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

Pismem z dnia 10 grudnia 2014 r. Nr IPPB4/415-706/14-4/JK (data nadania 11 grudnia 2014 r., data doręczenia 15 grudnia 2014 r.), tut. organ w związku z dalszymi wątpliwościami wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego.

Pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. (data nadania 22 grudnia 2014 r., data wpływu 24 grudnia 2014 r.) oraz pismem z dnia 23 grudnia 2014 r. (data nadania 23 grudnia 2014 r., data wpływu 24 grudnia 2014 r.) Wnioskodawca powyższe uzupełnił w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1993 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony niektórych portów lotniczych w Polsce zostały środowiska (dalej: Ustawa POP), wokół utworzone Obszary Ograniczonego Użytkowania (dalej: "OOU"). W przypadku Portu Lotniczego X., którego zarządzającym jest przedsiębiorstwo państwowe "P." (dalej: "P."), OOU został utworzony w wyniku podjętej w dniu 20 czerwca 2011 r. przez Sejmik Województwa Uchwały (dalej: "Uchwała").

Ustanowienie OOU wiąże się dla właściciela nieruchomości z wprowadzeniem pewnych ograniczeń w sposobie korzystania z terenu oraz położonych na nim nieruchomości, a co za tym idzie, przysługują mu określone roszczenia wobec lotniska. Jak wynika z treści art. 135 ust. 3a Ustawy POŚ, na wymaganym obszarze ograniczonego użytkowania mają zostać wyznaczone ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenu.

Zgodnie z treścią Uchwały, na OOU Lotniska X. wprowadzono zarówno ograniczenia w zakresie sposobu korzystania z terenu (np. zakaz przeznaczania terenów pod zabudowę mieszkaniową w wyznaczonych strefach OOU), jak również wymagania techniczne dotyczące budynków objętych OOU (konieczność zapewnienia właściwego klimatu akustycznego).

W związku z wprowadzonymi na OOU ograniczeniami, poszkodowanym właścicielom nieruchomości przysługują - na podstawie art. 129 ust. 1 i 2 Ustawy POŚ roszczenia:

a.

o wykup nieruchomości lub jej części,

b.

o zapłatę odszkodowania za poniesioną szkodę w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości,

c.

o zapłatę odszkodowania za spadek wartości nieruchomości.

Jak wynika dalej z Ustawy POŚ, w razie określenia na OOU wymagań technicznych dotyczących budynków (co ma miejsce w analizowanym przypadku) szkodą, o której mowa w art. 129 Ustawy POS, są także:

d. koszty poniesione w celu wypełnienia tych wymagań przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie.

W praktyce oznacza to, że szkoda o której mowa w Ustawie POŚ obejmuje również koszty prac związanych z rewitalizacją akustyczną budynków na obszarze OOU. Innymi słowy, właściciele nieruchomości położonych w OOU mogą domagać się od Wnioskodawcy zwrotu wydatków na zabezpieczenie akustyczne budynków powołując się bezpośrednio na przepisy ustawy POŚ. Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem OOU, czyli w tym przypadku P. Obowiązek spełnienia powyższych świadczeń (lit. a-d) może zostać nałożony na P. zarówno w drodze umowy zawartej z poszkodowanym właścicielem nieruchomości (bez kierowania sprawy na drogę sądową), jak również w wyniku ugody sądowej lub na podstawie wyroku sądu po zakończonym procesie.

Termin na wystąpienie z powyższymi roszczeniami został ograniczony i wynosi 2 lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. W praktyce, termin ten upłynął w dniu 3 sierpnia 2013 r. P. zamierza wypłacać kwoty na pokrycie kosztów zabezpieczeń akustycznych nieruchomości.

Zgodnie z przyjętą polityką - na podstawie wyroków oraz porozumień sądowych - P. zamierza:

a.

zwracać poszkodowanym właścicielom nieruchomości koszty wcześniej wykonanych przez nich prac izolacyjnych oraz,

b.

pokrywać koszty dopiero planowanych zabezpieczeń akustycznych.

W przypadku nieruchomości, w których właściciel sam wykonał prace izolacyjne (lit. a) ewentualny zwrot wydatków będzie dokonywany w przypadku, gdy sąd/strony w drodze ugody sądowej dojdą do przekonania, że wykonanie prac izolacyjnych było niezbędne ze względu na nieprawidłowy klimat akustyczny. Wydatki będą zwracane jedynie na podstawie przedstawionych P. dokumentów potwierdzających, że właściciele nieruchomości ponieśli w przeszłości wydatki na zabezpieczenie akustyczne.

Z kolei planowane na przyszłość prace izolacyjne (lit. b) będą wykonywane przez zewnętrzne podmioty i każdorazowo poprzedzone będą ekspertyzą akustyczną, z której będzie wynikało, że klimat akustyczny danej nieruchomości nie jest odpowiedni, tj. przegrody zewnętrzne nie zapewniają wymaganego poziomu izolacyjności akustycznej. W takim przypadku, P. nie będzie dokonywał wypłat bezpośrednio na rzecz właścicieli nieruchomości tylko dokonywał płatności na rzecz podmiotu wystawiającego fakturę za prace akustyczne.

Poza powyższymi zobowiązaniami, które mogą zostać nałożone na P. wyrokiem sądu lub w drodze ugody sądowej, Wnioskodawca dobrowolnie (tekst jedn.: poza drogą sądową) może zobowiązać się do pokrycia kosztów planowanych zabezpieczeń akustycznych.

Reasumując, w związku z ustanowieniem OOU Wnioskodawca może zostać zobowiązany do wypłaty następujących świadczeń:

1. Na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądowego:

a.

wykup nieruchomości lub jej części.

b.

odszkodowanie za szkodę w związku ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości,

c.

odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości,

d.

zwrot wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości na zabezpieczenie akustyczne,

e.

pokrycie kosztów planowanych przez właścicieli nieruchomości wydatków na zabezpieczenie akustyczne.

2. Na podstawie porozumień zawartych poza drogą sądową: pokrycie kosztów izolacji akustycznych na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę izolacji akustycznych.

Zobowiązanie do wypłaty wszystkich powyższych odszkodowań wynika z postanowień Ustawy POŚ.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że w zakresie zabezpieczeń akustycznych wypłacono w dniu 14 października 2014 r. kwotę 36.471,80 zł na podstawie wyroku Sądu Okręgowego IV Wydział Cywilny z dnia 25 czerwca 2013 r. Dwie pozostałe płatności nie zostały dokonane do dnia 19 grudnia 2014 r.:

* w zakresie zmniejszenia wartości nieruchomości - Wyrok Sądu Okręgowego IV Wydziału Cywilnego z dnia 26 czerwca 2013 r. na podstawie którego zasądzona została kwota 139.447,68 zł,

* w zakresie wykupu nieruchomości - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydziału Cywilnego z dnia 6 grudnia 2012 r. na podstawie którego zobowiązano. do nabycia nieruchomości za cenę 324.310,00 zł.

Odszkodowania będące przedmiotem przywołanych powyżej wyroków nie zostały zasądzone w związku z prowadzoną przez właścicieli nieruchomości działalnością gospodarczą.

Odszkodowania przyznane na poczet zabezpieczeń akustycznych i zmniejszenia wartości nieruchomości należy zakwalifikować jako pokrycie szkody rzeczywistej, ponieważ pierwsze dotyczą kosztów remontów jakie muszą ponieść właściciele ze względu na ponadnormatywny hałas, a drugie dotyczą realnej utraty wartości ich nieruchomości, ze względu na utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Odszkodowanie z tytułu wykupu nieruchomości, ze względu na jego szczególny charakter, trudno jednoznacznie zakwalifikować, mając jednak na uwadze, że podstawą roszczenia jest ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem należałoby stwierdzić, że odnosi się do szkody rzeczywistej. Z zapisów księgi wieczystej wynika, że nieruchomość nabyta przez P. została zakupiona przez jej właścicieli w 2007 r. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że zbycie na rzecz P. nastąpiło ponad 2 lata przed nabyciem nieruchomości przez właścicieli. P. nie posiada informacji na temat ceny nabycia nieruchomości przez jej poprzednich właścicieli.

W oparciu o obowiązującą procedurę dotyczącą wykonywania izolacji akustycznych, P. wykonał prace na następujące kwoty:

Wykonanie izolacji akustycznych zgodnie z umową w nieruchomości przy ul. K. W. Koszty P.:

* kwota netto - 3.250 PLN;

* kwota brutto - 3.510 PLN;

* odbiór robót - 7 listopada 2014 r.

Wykonanie izolacji akustycznych zgodnie z umową w nieruchomości przy ul. M. W. Koszty P.:

* kwota netto - 4109,80 PLN;

* kwota brutto - 4438,58 PLN;

* odbiór robót - 19 września 2014 r.

Wykonanie izolacji akustycznych zgodnie z umową oraz zgodą Dyrektora Pionu A na wykonanie prac wykończeniowych w nieruchomości przy ul. J. W.

* kwota netto - 77.342,30 PLN;

* kwota brutto - 83.529,69 PLN;

* odbiór robót 16 października 2013 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy odszkodowania za spadek wartości nieruchomości oraz odszkodowania za szkodę w związki z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości wypłacane przez P. na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

2. Czy kwoty zwrócone przez P. właścicielom nieruchomości na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu w związku z wykonanymi przez nich samodzielnie zabezpieczeniami akustycznymi będą stanowiły koszty uzyskania przychodu.

3. Czy wydatki na sfinansowanie przez P. właścicielom nieruchomości na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu planowanych zabezpieczeń akustycznych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

4. Czy wydatki poniesione przez P. na pokrycie kosztów zabezpieczeń akustycznych na podstawie porozumień pozasądowych będą stanowić koszty uzyskania przychodów.

5. Czy kwoty zwrócone przez P. właścicielom nieruchomości, będącym osobami fizycznymi, na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu w związku z wykonanymi przez nich samodzielnie zabezpieczeniami akustycznymi będą stanowiły dla nich przychód z innego źródła w PIT i czy w związku tym P. będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT 8C.

6. Czy sfinansowanie przez P. właścicielom nieruchomości, na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu, planowanych zabezpieczeń akustycznych będzie oznaczało dla nich powstanie przychodu z innego źródła w PIT i czy w związku tym P. będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

7. Czy odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości oraz odszkodowanie za szkodę w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości wypłacone przez P. właścicielom nieruchomości, na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu, będzie stanowiło dla nich przychód z innego źródła w PIT i czy w związku tym P. będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

8. Czy kwota otrzymana przez właścicieli nieruchomości z tytułu wykupu nieruchomości na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu będzie stanowiła dla nich przychód z innego źródła w PIT i czy w związku z tym P. będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT- 8C.

9. Czy kwoty wypłacono przez P. na sfinansowanie właścicielom nieruchomości izolacji akustycznych na podstawie pisemnego porozumienia pozasądowego będą stanowiły dla nich przychód w PIT i czy w związku z tym P. będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych (pyt. Nr 5, 6, 7, 8 i 9). Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pyt. Nr 1, 2, 3 i 4) zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. pyt. 5

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty zwrócone przez P. właścicielom nieruchomości, będącym osobami fizycznymi, na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu w związku z wykonanymi przez nich samodzielnie zabezpieczeniami akustycznymi nie będą stanowiły dla nich przychodów z innego źródła w PIT i w związku tym P. nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

Jak wykazano powyżej, szkoda poniesiona w związku z ustanowieniem OOU obejmuje m.in. zwrot wydatków na zabezpieczenie akustyczne. A zatem, jak wynika z ustawy POŚ, zwrot wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości na zabezpieczenia akustyczne należy rozpatrywać w kategorii odszkodowania. Przepisy ustawy o PIT wprowadzają generalną zasadę, że odszkodowania są zwolnione z podatku z wyjątkiem ściśle określonych w ustawie o PIT przypadków. Przyczyną dla której ustawodawca wprowadził zasadę zwolnienia odszkodowań jest fakt, że odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie poszkodowanemu poniesionej szkody, a nie jego wzbogacenie skutkujące przychodem. Taka sytuacja ma miejsce w analizowanym przypadku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, wolne od podatku są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

a.

określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

b.

odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

c.

odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

d.

odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

e.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

f.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,

g.

odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Odszkodowanie zwrócone właścicielom nieruchomości w związku z wykonanymi przez nich zabezpieczeniami akustycznymi jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, ponieważ obowiązek jego wypłaty wynika bezpośrednio z przepisów ustawy POŚ oraz spełnione są pozostałe przesłanki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Ad. pyt. 6

Zdaniem Wnioskodawcy, sfinansowanie przez P. właścicielom nieruchomości, na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu, planowanych zabezpieczeń akustycznych nie będzie oznaczało dla nich powstania przychodu z innego źródła w PIT i w związku tym P. nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

Jak zostało wykazane powyżej, pod pojęciem szkody o której mowa w art. 129 ust. 2 ustawy POŚ, należy rozumieć nie tylko koszty prac związanych z rewitalizacją akustyczną budynku, które zostały już poniesione, ale także tych, które dopiero mają zostać wykonane. Obowiązek wypłaty odszkodowania spoczywa zaś na Wnioskodawcy i wynika bezpośrednio z ustawy o POŚ. Odszkodowanie wypłacone właścicielom nieruchomości w związku z planowanymi przez nich pracami akustycznymi jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, ponieważ obowiązek jego wypłaty wynika bezpośrednio z przepisów ustawy POŚ oraz spełnione są pozostałe przesłanki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. A zatem P. nie będzie miał obowiązku wystawiania informacji PIT- 8C w związku z wypłatą tych odszkodowań.

Ad. pyt. 7

Zdaniem Wnioskodawcy, odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości oraz odszkodowanie związane z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, wypłacone na podstawie ugody sądowej lub wyroku sądu nie będzie stanowiło przychodu w PIT dla właścicieli nieruchomości, W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

Obowiązek wypłaty odszkodowania za spadek wartości nieruchomości oraz odszkodowania związanego z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości został przewidziany w ustawie o POŚ w przypadku utworzenia OOU. Tego rodzaju odszkodowania, wypłacone na podstawie wyroku lub ugody sądowej, zwolnione są od opodatkowania PIT na podstawie ustawy o PIT (spełnione są przesłanki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). A zatem P. nie będzie miał obowiązku wystawiania informacji PIT-8C w związku z wypłatą tych odszkodowań.

Ad. pyt. 8

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota otrzymana przez właścicieli nieruchomości z tytułu wykupu nieruchomości na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu nie będzie stanowiła dla nich przychodu z innego źródła w PIT i w związku tym P. nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C

Roszczenie o wykup nieruchomości przysługuje poszkodowanym właścicielom nieruchomości na podstawie ustawy POŚ. Kwota otrzymana z tytułu takiego wykupu będzie stanowiła odszkodowanie dla właścicieli nieruchomości w związku z ustanowieniem OOU. Tego rodzaju odszkodowania, wypłacone na podstawie wyroku lub ugody sądowej, zwolnione są od opodatkowania PIT na podstawie ustawy o PIT (spełnione są przesłanki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). A zatem P. nie będzie miał obowiązku wystawiania informacji PIT-8C w związku z wypłatą tych odszkodowań.

Ad. pyt. 9

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty przeznaczone przez P. na sfinansowanie właścicielom nieruchomości izolacji akustycznych - na podstawie pisemnego porozumienia - nie będą stanowiły dla nich przychodu w PIT i w związku z tym P. nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT- 8C.

Obowiązek pokrycia kosztów izolacji akustycznych nieruchomości położonych na terenie OOU został nałożony na podmiot zarządzający lotniskiem (tu: P.) w ustawie o POŚ. Obowiązek ten może zostać nałożony na P. zarówno w drodze umowy zawartej z poszkodowanym właścicielem nieruchomości (bez kierowania sprawy na drogę sądową), jak również w wyniku ugody sądowej lub na podstawie wyroku sądu po zakończonym procesie. Przepisy ustawy POŚ dopuszczają bowiem dochodzenie roszczeń związanych z utworzeniem OOU zarówno na drodze spornej, jak i pozasądowej. Dodatkowo, jak już zostało wcześniej wykazane, szkoda o której mowa w ustawie POŚ obejmuje również koszty związane z rewitalizacją akustyczną budynków. Wydatki związane z rewitalizacją akustyczną poniesione na podstawie porozumienia w trybie pozasądowym - powinny zatem być rozpatrywane w kategoriach odszkodowania wypłacanego właścicielom nieruchomości.

Tego rodzaju odszkodowania, wypłacone na podstawie porozumienia pozasądowego, zwolnione są od opodatkowania PIT na podstawie ustawy o PIT. Odszkodowanie to ma na celu zrekompensowanie poszkodowanemu właścicielowi nieruchomości jego szkody, a nie jego wzbogacenie skutkujące przychodem.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, wolne od podatku są otrzymane odszkodowania tub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z pewnymi wyjątkami. Zdaniem Wnioskodawcy, pokrycie przez P. wydatków związanych z rewitalizacją akustyczną budynków położonych na terenie OOU, nie będzie stanowiło przychodu dla właścicieli nieruchomości z uwagi na fakt, że obowiązek ten wynika wprost z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i nie ma na celu wzbogacenia poszkodowanych właścicieli nieruchomości. W konsekwencji, P. nie będzie miał obowiązku wystawiania informacji PIT-8C w związku z wypłatą tych odszkodowań.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na mocy art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodów, z których pochodzą dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zawiera art. 10 ust. 1 ww. ustawy, gdzie m.in. w pkt 9 wymienia się inne źródła.

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Jak dowodzi użycie sformułowania "w szczególności", definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności", wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

W myśl art. 42a ww. ustawy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Należy podkreślić, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej - powszechności i równości opodatkowania, a ich zastosowanie nie może odbywać się na podstawie wykładni rozszerzającej, tzn. muszą być interpretowane ściśle.

W przedmiocie stosowania wszelkiego rodzaju ulg podatkowych trzeba mieć na uwadze także przepis art. 84 Konstytucji RP dotyczący zasady powszechności opodatkowania, stąd każdy wyjątek od tej zasady, w tym także ulga podatkowa, nie może być interpretowany dowolnie, ani uzupełniany w drodze interpretacji o treść, której nie zawiera.

Należy zauważyć, że każde odszkodowanie ma za zadanie wyrównanie szkody w majątku, utraconych korzyści lub szkody poczynionej na osobie (zadośćuczynienie). Odszkodowanie stanowi zawsze przychód, gdyż otrzymujący je powiększa w ten sposób swój majątek. Odszkodowanie w żadnym wypadku nie ma charakteru restytucyjnego, bowiem niczego nie przywraca a jedynie wynagradza stratę lub krzywdę. Warunkiem otrzymania każdego odszkodowania jest zdarzenie, w wyniku którego dana osoba doznała określonego uszczerbku. Nikt nie otrzyma odszkodowania, jeśli wcześniej nie zaszła przesłanka powodująca możliwość ubiegania się o nie.

Jak już wyżej wskazano, każde odszkodowanie stanowi przysporzenie majątkowe, przychód podatkowy. Jednakże ustawodawca ze względów celowościowych, wprowadził w zakresie niektórych odszkodowań zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wynikają z treści art. 21 ust. 1 pkt 3, 3b.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

a.

określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

b.

odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

c.

odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

d.

odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

e.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

f.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,

g.

odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Natomiast w przypadku gdy wysokość lub zasady ustalania odszkodowania lub zadośćuczynienia nie wynikają wprost z odrębnych ustaw lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych odrębnych ustaw, a podstawą ich otrzymania jest wyrok lub ugoda sądowa, wówczas odszkodowanie (zadośćuczynienie) takie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy, z wyjątkiem odszkodowań (zadośćuczynień) wymienionych w lit. a) i b) przytoczonego przepisu.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 3b cytowanej ustawy wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień:

1.

otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

2.

dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Warunkiem wystarczającym do powstania obowiązku podatkowego na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie więc niezrealizowanie choćby jednej ze wskazanych wyżej przesłanek.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca może zostać zobowiązany do wypłaty następujących świadczeń:

1. Na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądowego:

a.

wykup nieruchomości lub jej części.

b.

odszkodowanie za szkodę w związku ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości,

c.

odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości,

d.

zwrot wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości na zabezpieczenie akustyczne,

e.

pokrycie kosztów planowanych przez właścicieli nieruchomości wydatków na zabezpieczenie akustyczne.

2. Na podstawie porozumień zawartych poza drogą sądową: pokrycie kosztów izolacji akustycznych na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę izolacji akustycznych.

Zobowiązanie do wypłaty wszystkich powyższych odszkodowań wynika z postanowień ustawy POŚ, w tym na podstawie art. 129 ust. 1 i 2 ustawy POŚ. Wnioskodawca wskazał, że odszkodowania przyznane na poczet zabezpieczeń akustycznych i zmniejszenia wartości nieruchomości należy zakwalifikować jako pokrycie szkody rzeczywistej, ponieważ pierwsze dotyczą kosztów remontów jakie muszą ponieść właściciele ze względu na ponadnormatywny hałas, a drugie dotyczą realnej utraty wartości ich nieruchomości, ze względu na utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części.

Natomiast zgodnie z art. 129 ust. 2 ww. ustawy obowiązany do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania.

Stosownie do art. 136 ust. 2 ww. ustawy wynika, że w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę; szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.

Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje również użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, a roszczenie, o którym mowa w ust. 2, także osobie, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości (art. 136 ust. 3 cyt. ustawy).

Zatem w świetle powołanych powyżej przepisów ustawy prawo o ochronie środowiska, należy stwierdzić, że przepisy te nie określają wprost wysokości odszkodowania, a także nie wskazują zasad jego ustalania.

Wobec tego do wszystkich opisanych we wniosku odszkodowań nie może mieć zastosowania - wskazany przez Wnioskodawcę #8722; art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aby zatem wypłacone odszkodowanie korzystało ze zwolnienia na podstawie wskazanego powyżej przepisu, muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:

a.

jego wysokość lub zasady ustalania muszą wynikać z przepisów odrębnych ustaw,

b.

podstawą jego przyznania nie może być zawarta umowa lub ugoda pozasądowa.

W prawomocnym wyroku z dnia 3 lipca 2012 r., sygn. akt I SA/Gl 1113/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyjaśnił, że z brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika jednoznacznie, że wypłacone odszkodowanie (zadośćuczynienie) korzysta ze zwolnienia w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwa warunki: jego wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz że podstawą jego przyznania nie jest zawarta umowa lub ugoda (inna niż ugoda sądowa).

Analiza cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje jednoznacznie, że ustawodawca konsekwentnie wyłączył z katalogu zwolnień odszkodowania, które zostały otrzymane na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy lub ugody pozasądowej, nawet w sytuacji gdy ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Ponieważ ze stanu faktycznego wynika, że kwoty zostały wypłacone na sfinansowanie właścicielom nieruchomości izolacji akustycznych na podstawie pisemnego pozasądowego, to stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ww. ustawy świadczenie to nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego niezależnie od istnienia lub nieistnienia podstawy prawnej regulującej charakter odszkodowawczy oraz wysokość lub zasady ustalania tego rodzaju świadczeń pieniężnych.

Należy bowiem zauważyć, że ww. przepis wyraźnie wskazuje, że wyłączeniu ze zwolnienia podlegają świadczenia przyznane na mocy zawieranych między stronami umów lub ugód pozasądowych. W sprawie będącej przedmiotem wniosku kwoty zostały wypłacone na sfinansowanie właścicielom nieruchomości izolacji akustycznych na podstawie pisemnego porozumienia. Z tej zatem przyczyny świadczenia te - z uwagi na wyłączenie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

Podobne stanowisko zostało potwierdzone, m.in przez Trybunał Konstytucyjny, orzekając niekonstytucyjność art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu, który utracił moc z dniem 11 grudnia 2006 r., który stwierdził w wyroku z dnia 29 listopada 2006 r., sygn. akt SK 51/06 (LEX Nr 232545), że świadczenia o charakterze odszkodowawczym, do których podatnik nabył prawo w drodze ugody, lecz nie zawartej przed sądem, nadal nie są wolne od podatku. W ocenie Trybunału wyrażonej w powołanym wyżej wyroku bezwarunkowe zwolnienie od podatku sum uzyskanych na podstawie ugody pozasądowej dawałoby zbyt duże pole do nadużyć, stanowiłoby wręcz zachętę do nich.

Jak już wcześniej wskazano, w przypadku gdy wysokość lub zasady ustalania odszkodowania lub zadośćuczynienia nie wynikają wprost z odrębnych ustaw lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych odrębnych ustaw, a podstawą ich otrzymania jest wyrok lub ugoda sądowa, wówczas odszkodowanie (zadośćuczynienie) takie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy, z wyjątkiem odszkodowań (zadośćuczynień) wymienionych w lit. a) i b) przytoczonego przepisu.

Zatem odszkodowania otrzymane przez podatników na podstawie wyroków lub ugód sądowych są, co do zasady, zwolnione od podatku dochodowego. Przy czym zakres zwolnienia, wynikający z bezpośredniego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy obejmuje zatem tylko odszkodowania za tzw. szkodę rzeczywistą, czyli za poniesioną stratę, nie dotyczy natomiast utraconych korzyści.

Stosownie do art. 361 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121):

* zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła - § 1,

* w powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia, umowy naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono - § 2.

Szkoda rozpatrywana jest jako uszczerbek o charakterze majątkowym, który może mieć w świetle tego przepisu postać dwojaką. Może obejmować stratę, jakiej doznaje mienie poszkodowanego - wskutek doznania tej straty poszkodowany staje się uboższy, niż był dotychczas, tzw. szkoda rzeczywista, ponadto może obejmować utratę korzyści, jakiej poszkodowany mógłby się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Odszkodowanie natomiast ma przywrócić sytuację majątkową poszkodowanego do takiej, w jakiej znajdowałby się, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Funkcja odszkodowania polega na wyrównaniu, a nie na polepszeniu pozycji majątkowej poszkodowanego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji odszkodowania, należy jej więc szukać w przepisach prawa prywatnego, w tym prawa cywilnego i prawa pracy. W prywatnoprawnym ujęciu odszkodowanie jest świadczeniem mającym na celu naprawę wyrządzonej szkody lub jej kompensatę. Odszkodowanie może mieć formę restytucji (przywrócenie stanu poprzedniego) lub zapłaty określonej kwoty, która skompensuje poszkodowanemu poniesione straty. Szkodą jest ubytek w majątku poszkodowanego spowodowany bezprawnym działaniem lub zaniechaniem sprawcy, a także z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez dłużnika zobowiązania.

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowe odszkodowania nie zostały zasądzone w związku z prowadzoną przez właścicieli nieruchomości działalnością gospodarczą i dotyczą szkody rzeczywistej.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że kwoty wypłacone właścicielom nieruchomości na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu w związku z zabezpieczeniami akustycznymi, za spadek wartości nieruchomości oraz za szkodę w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, stanowi dla nich przychód korzystający ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z czym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C. W przedmiotowej sprawie bowiem należy uwzględnić zawarte w opisie stanu faktycznego stwierdzenie, że wypłacone odszkodowanie z tytułu wykupu nieruchomości odnosi się do szkody rzeczywistej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej braku obowiązku wystawienia informacji PIT-8C z tytułu wypłaty odszkodowań za wykonanie samodzielnie zabezpieczeń akustycznych, za spadek wartości nieruchomości oraz za szkodę w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości zasądzonych na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej jest prawidłowe, natomiast w części dotyczącej nie powstania przychodu z tego tytułu oraz możliwości zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Natomiast w odniesieniu do kwoty wypłaconej przez Wnioskodawcę na sfinansowanie właścicielom nieruchomości izolacji akustycznych na podstawie pisemnego porozumienia pozasądowego należy wyjaśnić, co następuje.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 3b wynika, że ze zwolnienia mogą korzystać również inne odszkodowania, a więc te nie wynikające wprost z przepisów prawa, ale tylko wówczas, gdy zostały otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej i nie dotyczą wyjątków wskazanych przez ustawodawcę (art. 21 ust. 1 pkt 3b cyt. ustawy).

Biorąc pod uwagę okoliczność, że skoro podstawą przyznania świadczenia było zawarte pisemne porozumienie pozasądowe, to nie mieści się ono w katalogu zwolnień przedmiotowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 3 i art. 21 ust. 1 pkt 3b.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że przedmiotowe świadczenie, nie stanowi tytułu uprawniającego do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie wskazanego przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji ww. świadczenie z tytułu wykupu nieruchomości będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy, a co za tym idzie na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki wynikające z art. 42a ustawy, tj. wystawienia dla osób, którym dokonano wypłaty świadczenia w danym roku podatkowym informacji według ustalonego wzoru na druku PIT-8C o przychodach z innych źródeł.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w tej części jest nieprawidłowe.

Przechodząc do oceny skutków podatkowych kwoty wypłaconej właścicielom nieruchomości z tytułu wykupu nieruchomości na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu należy wyjaśnić co następuje.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 29 powołanej powyżej ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Zatem w przypadku, gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków albo żaden z nich, wówczas uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.

W analizowanym stanie faktycznym nieruchomość została nabyta przez właścicieli w 2007 r. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że zbycie na rzecz P. nastąpiło po upływie 2 lat od daty nabycia tej nieruchomości. Oznacza to, że nie jest spełniony pierwszy warunek wyłączający ww. omawiane zwolnienie. A skoro w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony chociażby jeden z dwóch warunków wyłączających możliwość zastosowania omawianego zwolnienia, tj. nabycie nieruchomości nastąpiło wcześniej niż w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem, to kwoty z tytułu wykupu nieruchomości korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w tej sytuacji nie było konieczności analizowania drugiego warunku pod kątem jego spełnienia.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę, uznać należy, że nie została spełniona co najmniej jedna z przesłanek wyłączających zastosowanie analizowanego zwolnienia, co oznacza, kwoty wypłacone właścicielom nieruchomości na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu z tytułu wykupu nieruchomości stanowi dla nich przychód korzystający ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z czym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej braku obowiązku wystawienia informacji PIT-8C z tytułu wykupu nieruchomości jest prawidłowe, natomiast w części dotyczącej nie powstania przychodu z tego tytułu oraz możliwości zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Należy jednocześnie wskazać, że nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że wypłata odszkodowań nie stanowi przychodu, bowiem aby przychód mógł być zwolniony od podatku, to najpierw tenże przychód musiałby w ogóle powstać.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl