Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB4/415-659/13-6/JK4

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2013 r. (data wpływu 8 października 2013 r.) uzupełnione pismem z dnia 13 grudnia 2013 r. (data nadania 13 grudnia 2013 r., data wpływu 16 grudnia 2013 r.) na wezwanie Nr IPPB4/415-659/13-2/JK4, IPPB5/423-816/13-2/AS z dnia 5 grudnia 2013 r. (data nadania 6 grudnia 2013 r., data odbioru 9 grudnia 2013 r.) oraz pismem z dnia 18 grudnia 2013 r. (fax - data nadania 18 grudnia 2013 r., data wpływu 18 grudnia 2013 r., za pośrednictwem poczty - data nadania 20 grudnia 2013 r., data wpływu 23 grudnia 2013 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie telefoniczne z dnia 17 grudnia 2013 r. w przedmiocie uzupełnienia braków formalnych wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania osobom fizycznym usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania osobom fizycznym usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 5 grudnia 2013 r. Nr IPPB4/415-659/13-2/JK4, IPPB5/423-816/13-2/AS (data nadania 6 grudnia 2013 r., data doręczenia 9 grudnia 2013 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wyjaśnienie, w zakresie jakich przepisów prawa podatkowego ma być udzielona interpretacja przepisów prawa podatkowego. Jeśli interpretacja miała zostać udzielona w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to należało wskazać w jakim charakterze występuje podatnik, doprecyzować stan faktyczny, przeformułować pytanie podatkowe w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przedstawić własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, które musi być powiązane z przestawionym stanem faktycznym i przeformułowanym pytaniem. Jeśli interpretacja miała zostać udzielona również w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to należało uiścić opłatę dodatkową, wskazać przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które mają być przedmiotem interpretacji indywidualnej oraz doprecyzować stan faktyczny.

Pismem z dnia 13 grudnia 2013 r. (data nadania 13 grudnia 2013 r., data wpływu 16 grudnia 2013 r.) Wnioskodawca uzupełnił ww. braki w terminie.

W związku z dalszymi wątpliwościami tut. organ wezwał telefonicznie w dniu 17 grudnia 2013 r. Wnioskodawcę (na tę okoliczność została sporządzona notatka służbowa) do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego.

Pismem z dnia 18 grudnia 2013 r. (fax - data nadania 18 grudnia 2013 r., data wpływu 18 grudnia 2013 r., za pośrednictwem poczty - data nadania 20 grudnia 2013 r., data wpływu 23 grudnia 2013 r.) Wnioskodawca powyższe uzupełnił.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Gmina realizuje zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu..." w ramach umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tej dotacji zabierany jest od mieszkańców do wysokości środków otrzymanych azbest (eternit z dachów) z terenu Gminy, a następnie jest unieszkodliwiany przez firmę, która wygra przetarg na wykonanie tego zadania.

W uzupełnieniach do wniosku Wnioskodawca wskazał, że na podstawie uchwalonego regulaminu przyznawania dofinansowania kosztów unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest się na terenie Gminy i uchwalonego programu usuwania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy na lata 2008-2032, ponoszone są koszty na realizację zadania polegającego na demontażu, odbieraniu, załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest pochodzących z wyrobów stosowanych jako pokrycie dachowe.

Dofinansowanie pokrywane jest ze środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków jednostki samorządu terytorialnego - Gminy. Usługę polegająca na załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów wykonuje podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z przepisami prawo zamówień publicznych, z którymi Gmina zawarła stosowną umowę. Osoby fizyczne nie otrzymują fizycznie środków finansowych. Dofinansowanie usuwania azbestu na prywatnym majątku mieszkańca odbywa się poprzez zapłatę dla wykonawcy wybranego w drodze przetargu z budżetu gminy za usługę demontażu, usunięcia i utylizacji azbestu z budynku czy posesji, do których osoby fizyczne posiadają tytuł prawny oraz zostały zakwalifikowane do "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy na lata 2008-2032".

Wnioskodawca otrzymał dotację na realizację zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy - Etap IV" w ramach rządowego "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032." Ponadto, otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na ww. zadanie została wprowadzona do budżetu po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o udzieleniu dotacji przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy konieczne jest naliczenie podatku dochodowego od środków, które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej przekazał w formie dotacji od osób fizycznych.

2. Czy dofinansowanie z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gminy w całości kosztów w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy, stanowi dla osoby fizycznej przychód i mieści się w kategorii zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym płatnik nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT - 8C.

Zdaniem Wnioskodawcy, dofinansowanie osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy mieści się w przedziale zwolnień przedmiotowych wynikających z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z powyższym gmina nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT - 8C.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartości świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego. Z treści wyżej wymienionego przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

* nieodpłatne świadczenie, bądź

* świadczenie częściowo odpłatne, bądź

* świadczenie rzeczowe (w naturze)

* świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych ściśle określonych źródeł

* otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Jeżeli zatem podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu gminy w ramach rządowych programów to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cyt. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności", wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informacje według ustalonego wzoru o wysokości przychodów, i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

* nieodpłatne świadczenie, bądź

* świadczenie częściowo odpłatne, bądź

* świadczenie rzeczowe (w naturze),

* świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,

* otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Jeżeli zatem podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem", jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Natomiast zgodnie z ust. 2 art. 400 ww. ustawy, Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej "wojewódzkimi funduszami", są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 1.

Przepis art. 403 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego (m.in. budżet gminy) to stanowiący część uchwały budżetowej, roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

a.

samorządu terytorialnego ustawami,

b.

ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

c.

bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

d.

zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,

e.

zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,

f.

kosztów realizacji inwestycji.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca otrzymał dotację na realizację zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy - Etap IV" w ramach rządowego "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032." Gmina realizuje zadanie w ramach umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na ww. zadanie została wprowadzona do budżetu. W ramach tej dotacji zabierany jest od mieszkańców do wysokości środków otrzymanych azbest (eternit z dachów) z terenu Gminy, a następnie jest unieszkodliwiany przez firmę, która wygra przetarg na wykonanie tego zadania. Osoby fizyczne nie otrzymują fizycznie środków finansowych. Dofinansowanie usuwania azbestu na prywatnym majątku mieszkańca odbywa się poprzez zapłatę dla wykonawcy wybranego w drodze przetargu z budżetu gminy za usługę demontażu, usunięcia i utylizacji azbestu z budynku czy posesji, do których osoby fizyczne posiadają tytuł prawny oraz zostały zakwalifikowane do "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy na lata 2008-2032".

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że dofinansowanie w całości kosztów w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy osobom fizycznym, dokonane ze środków pochodzących ze środków budżetu gminy oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które Gmina wprowadziła do budżetu gminy, o ile nastąpi ono w ramach programów rządowych, będzie korzystało ze zwolnienia, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli osoba fizyczna nie otrzyma środków finansowych, bowiem płatność będzie dokonywana przez Wnioskodawcę na rzecz stosownego wykonawcy, z którym Wnioskodawca zawarł umowę. W takiej bowiem sytuacji, skoro osoba fizyczna nie otrzyma środków finansowych, to tym samym otrzyma od Wnioskodawcy nieodpłatne świadczenie w postaci finansowania usługi związanej z usunięciem azbestu.

Stosownie do brzmienia ww. przepisu zwolniona z opodatkowania jest wartość otrzymanych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych finansowanych lub współfinansowanych m.in. ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w ramach programów rządowych.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego środki na ten cel Gmina przeznaczy ze środków własnych oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej została wprowadzona do budżetu gminy. Zatem po otrzymaniu dotacji środki będą stanowiły składnik budżetu gminy. Tym samym, jeżeli to finansowanie udzielone będzie z budżetu gminy, zasilanego dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to będzie korzystało ze zwolnienia, jednakże pod warunkiem, że będzie dokonywane w ramach programów rządowych. Podkreślić bowiem należy, że dofinansowania udzielane w formie nieodpłatnych świadczeń korzystają ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ww. ustawy, przy spełnieniu warunków w tym przepisie przewidzianych.

Zatem sytuacja, w której środki pieniężne przeznaczone przez Gminę na ponoszenie kosztów usługi związanej z usuwaniem azbestu, będą ponoszone z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pozostałe środki stanowić będą wkład własny Gminy z własnego budżetu, nie ma wpływu na możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 114 ww. ustawy. Istotne jest bowiem wyłącznie to, że koszty poniesione przez Gminę w związku z projektem pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy - Etap IV" będą pochodzić bezpośrednio ze środków budżetu Gminy (w tym np. zasilanego dotacjami, refundacją czy dochodami własnymi) oraz spełnione zostaną pozostałe przesłanki określone w treści tegoż przepisu.

Mając zatem na uwadze powyższe należy stwierdzić, że jeśli osoby fizyczne, które zakwalifikują się do realizowanego w ramach rządowego programu i finansowanego ze środków budżetu gminy zadania, otrzymają nieodpłatne świadczenie w postaci usług obejmujących usunięcie odpadów zawierających azbest, wartość tychże nieodpłatnych świadczeń, stanowić będzie dla osób fizycznych przychód podatkowy w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednakże, jako finansowany ze środków budżetu gminy - jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji programu rządowego, skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, w takim przypadku Wnioskodawca nie będzie obowiązany do wystawiania informacji PIT-8C, ani do naliczenia podatku dochodowego od tych środków.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl