Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 listopada 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB4/415-609/10-4/SP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2010 r. (data wpływu 30 lipca 2010 r.) częściowo uzupełnione pismem z dnia 22 września 2010 r. (data nadania 23 września 2010 r., data wpływu 27 września 2010 r.) na wezwanie z dnia 14 września 2010 r. (data nadania 14 września 2010 r., data doręczenia 17 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu umów zlecenia (umów o dzieło) zawartych z podmiotem mającym siedzibę na Słowacji - jest:

* prawidłowe - odnośnie sposobu rozliczenia w zeznaniu rocznym dochodów uzyskanych z tytułu umów zlecenia (umów o dzieło) zawartych z podmiotem mającym siedzibę na Słowacji,

* nieprawidłowe - odnośnie obowiązku złożenia załącznika PIT/ZG.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu umów zlecenia (umów o dzieło) zawartych z podmiotem mającym siedzibę na Słowacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedstawione poniżej zdarzenie dotyczy rozliczenia rocznego za rok 2010 (umowy zlecenia wystawiane w roku 2010).

W wyżej wymienionym okresie Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce. Uzyskuje dochody tylko i wyłącznie z dwóch źródeł:

1.

Umowa o pracę (polski pracodawca, miejsce pracy - Polska),

2.

Umowy zlecenia (ewentualnie umowy o dzieło) - siedziba zleceniodawcy: Słowacja, umowa sporządzona w języku polskim, miejsce wykonywania zlecenia nieokreślone, czas wykonywania umowy określony, wynagrodzenie na umowie opisane jako kwota brutto (w PLN), wynagrodzenie przelewane z polskiego banku w polskich złotych (Wnioskodawca jest obywatelem polskim zameldowanym i mieszkającym w Polsce, nie posiada przedstawicielstwa na Słowacji).

Z przytoczonej przez Wnioskodawcę umowy zlecenia wynika, iż została zawarta w W. pomiędzy spółką z siedzibą na Słowacji (Zleceniodawcą) a Wnioskodawcą (Zleceniobiorcą), Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę (lub) w miejscu przez siebie ustalonym.

Wnioskodawca nie posiada stałej placówki (przedstawicielstwa) w żadnym obcym kraju. Czynności dla podmiotu z siedzibą na Słowacji będą wykonane tylko na podstawie umów zlecenia. Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadził w roku 2010 działalności gospodarczej.

Pismem z dnia 14 września 2010 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego i przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do zadanych pytań.

Pismem z dnia 22 września 2010 r. (data nadania 23 września 2010 r., data wpływu 27 września 2010 r.) Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny oraz przedstawił stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego jedynie w zakresie pytania dotyczącego zastosowania metody wyłączenia z progresją i sposobu rozliczenia w zeznaniu rocznym dochodów z umów zlecenia ze Słowacji.

W nadesłanym uzupełnieniu brakuje własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do pytań dotyczących obowiązku i terminu wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kosztów uzyskania przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w takim przypadku ma zastosowanie obliczanie podatku dochodowego za rok 2010 metodą wyłączenia z progresją (roczne zeznanie podatkowe oraz załącznik PIT/ZG bez obowiązku wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy).

2.

Czy dochody z obu źródeł podlegają sumowaniu i Wnioskodawca ma obowiązek samodzielnego obliczania i wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy z umów zlecenia. Jaki przyjąć termin wpłat zaliczek (zakończenie umowy, wpływ wynagrodzenia na konto).

3.

Gdzie w tym przypadku Wnioskodawca ma wykazać dochody z takich umów zlecenia (zleceniodawca z siedzibą na Słowacji) w zeznaniu rocznym - w miejscu gdzie umieszczą się dochody od zleceniodawców mających siedzibę w Polsce, samemu obliczyć koszty uzyskania, należny podatek (Wnioskodawca nie otrzyma od zleceniodawcy PIT-11), czy powinien wypełnić załącznik PIT/ZG.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie w odniesieniu do zastosowania metody wyłączenia z progresją, złożenia rocznego zeznania wraz z załącznikiem PIT/ZG oraz w odniesieniu do sposobu wykazania w zeznaniu rocznym dochodów z umów zlecenia zawartych ze spółką z siedzibą na Słowacji.

Natomiast wniosek w części dotyczącej obowiązku i terminu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zastosowania kosztów uzyskania przychodu zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia ze względu na fakt, iż Wnioskodawca nie przedstawił własnego stanowiska w odniesieniu do tej części pytań.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Wnioskodawca uważa, iż w Jego przypadku nie ma zastosowania metoda wyłączenia z progresją. Powinien złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT wraz z załącznikiem PIT/ZG, w którym w odpowiedniej rubryce będą wykazane dochody z umów zlecenia ze Słowacji, zsumowane dochody z umowy o pracę, umów zlecenia i o dzieło. Według Wnioskodawcy umowy ze Słowacji winien potraktować tak, jak by były zawierane ze zleceniodawcą polskim i obliczyć należny podatek według skali podatkowej obowiązującej w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe odnośnie sposobu rozliczenia w zeznaniu rocznym dochodów uzyskanych z tytułu umów zlecenia (umów o dzieło) zawartych z podmiotem mającym siedzibę na Słowacji oraz za nieprawidłowe odnośnie obowiązku złożenia załącznika PIT/ZG.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca (osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce) uzyskuje dochody tylko i wyłącznie z dwóch źródeł: umowa o pracę (polski pracodawca, miejsce pracy - Polska), umowy zlecenia (ewentualnie umowy o dzieło) - siedziba zleceniodawcy: Słowacja, miejsce wykonywania zlecenia nieokreślone. Wnioskodawca nie posiada stałej placówki (przedstawicielstwa) w żadnym obcym kraju. Czynności dla podmiotu z siedzibą na Słowacji będą wykonane tylko na podstawie umów zlecenia. Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadził w roku 2010 działalności gospodarczej.

Z kolei miejsce opodatkowania dochodów z pracy (działalności), zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania uzależnione jest nie tyle od podmiotu wypłacającego wynagrodzenie, co od miejsca wykonywania pracy (działalności). Zatem, zakres obowiązku podatkowego polskich rezydentów podatkowych wykonujących pracę za granicą modyfikowany jest przez umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę z krajem, w którym praca będzie wykonywana.

We wniosku i uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca nie wskazał, gdzie będzie wykonywane zlecenie na rzecz Spółki z siedzibą na Słowacji. W uzupełnieniu została jedynie przytoczona treść umowy zlecenia, z której wynika, iż Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę (lub) w miejscu przez siebie ustalonym. Zatem tut. Organ podatkowy rozpatrując przedmiotową sprawę zastosował przepisy zawarte w umowie polsko-słowackiej i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 30, poz. 131), dochód, osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z wykonywania wolnego zawodu albo innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania swej działalności. Jeżeli dysponuje ona stałą placówką, to dochód może być opodatkowany w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany tej stałej placówce.

Z treści wyżej przytoczonego przepisu wynika, iż dochód, osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce z wykonywania wolnego zawodu albo innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką na Słowacji dla wykonywania swej działalności.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Wnioskodawca nie posiada stałej placówki (przedstawicielstwa) w żadnym obcym kraju, dochód z tytułu umowy zlecenia (umowy o dzieło) zawartej ze spółką z siedzibą na Słowacji, w sytuacji, gdy zlecenie to jest wykonywane w Polsce (lub) i na Słowacji zgodnie z ww. art. 14 ust. 1 umowy polsko-słowackiej podlega opodatkowaniu tylko w Polsce jako działalność wykonywana osobiście.

Zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca podwójne opodatkowanie tego samego dochodu, z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 14 ust. 1 ww. umowy, stąd też nie ma zastosowania metoda wyłączenia z progresją określona w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy i odpowiednio w art. 27 ust. 8 ustawy.

Metoda ta ma zastosowanie wyłącznie w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, tj. w przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami umowy, ten sam dochód może być opodatkowany w obu umawiających się państwach, tj. na Słowacji oraz w Polsce.

Zatem, mając powyższe na uwadze, w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wymienione rodzaje źródeł przychodów. Zgodnie z tym przepisem źródłami przychodów jest m.in. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy (pkt 1), działalność wykonywana osobiście (pkt 2) oraz kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) (pkt 7).

W myśl art. 13 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Dochody uzyskane z umów zlecenia zawartych ze Spółką z siedzibą na Słowacji, które uzyska Wnioskodawca, będą podlegać zatem opodatkowaniu - łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi przez Wnioskodawcę - wg skali określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy.

Wnioskodawca dokonując obliczenia należnego za rok zobowiązania winien, więc wziąć pod uwagę skumulowane dochody, uwzględniając kwotę wolną od podatku.

Nadmienić przy tym należy, iż właściwy jest w takim przypadku formularz PIT-36, który przeznaczony jest dla podatników, którzy m.in. uzyskali przychody ze źródeł przychodów położonych za granicą. Dochody te Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania w zeznaniu podatkowym PIT-36, w części D.1. w wierszu 5, który jest zatytułowany "Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowa o dzieło i zlecenia)".

Jak wyjaśniono wcześniej, w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania metoda wyłączenia z progresją określona w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem Wnioskodawca nie ma obowiązku składania wraz z zeznaniem rocznym załącznika PIT/ZG.

Reasumują, należy stwierdzić, iż dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu umów zlecenia (umowy o dzieło) zawartych ze Spółką z siedzibą na Słowacji z pracy wykonywanej na terytorium Polski lub (i) na Słowacji, będą opodatkowane tylko w Polsce, a zatem nie znajdzie zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia zeznania rocznego PIT-36 za 2010 rok w terminie do 30 kwietnia 2011 r., w którym zostaną wykazane dochody z ww. umów oraz dochody z umowy o pracę wykonywaną w Polsce. Powyższe dochody biedą podlegały łącznemu opodatkowaniu. Na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek wypełnienia i złożenia wraz z zeznaniem rocznym załącznika PIT/ZG.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl