Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 listopada 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB4/415-572/09-4/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2009 r. (data wpływu 31 sierpnia 2009 r.) oraz piśmie z dnia 14 października 2009 r. (data wpływu 22 października 2009 r., data nadania 19 października 2009 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 8 października 2009 r. Nr IPPB4/415-572/09-2/MP (data nadania 8 października 2009 r., data odbioru 13 października 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 9 sierpnia 2004 r. Wnioskodawczyni podpisałam umowę kredytową z Bank S.A. na kwotę 182.160,00 PLN, z czego kwota 150.000,00 PLN została przeznaczona na zakup nieruchomości w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym. Jako współkredytobiorcy do umowy kredytowej przystąpiła Wnioskodawczyni wraz z rodzicami. Dnia 22 czerwca 2008 r. zmarł tata Wnioskodawczyni, który po przeprowadzeniu sprawy spadkowej oraz przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji w Banku został odłączony od długu. Obecnie w kredycie hipotecznym jedynym współkredytobiorcą Wnioskodawczyni jest Jej mama. Jako że kredyt został zaciągnięty na zakup nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest w całości Wnioskodawczyni.

Zgodnie z powyższym, od dnia 9 września 2004 r. raty kredytu wraz z odsetkami są spłacane w całości przez Wnioskodawczynię (w załączeniu zaświadczenie z Bank S.A.).

Rozliczając podatek za rok 2008, Wnioskodawczyni dokonała odliczenia ww. odsetek od kredytu mieszkaniowego. Urząd Skarbowy wezwał Wnioskodawczynię w celu dokonania korekty zeznania podatkowego, na podstawie której z wpisanej kwoty zapłaconych przez Wnioskodawczynię odsetek odjęto 1/2 jej części. Urzędnik nie powołując się na żadną podstawę prawną stwierdził, iż ww. odsetki należy podzielić przez ilość kredytobiorców (w tym przypadku Wnioskodawczynię oraz Jej Mamę).

Zatem powołując się na podstawę prawną, czyli art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo do odliczeń przysługuje temu kredytobiorcy (współkredytobiorcy), który faktycznie dokonał spłaty odsetek od udzielonego kredytu.

Pismem z dnia 8 października 2009 r. Nr IPPB4/415-572/09-2/MP wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku, poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego, wskazanie jakiego okresu dotyczy pytanie przyporządkowane do stanu faktycznego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

Pismem z dnia 14 października 2009 r. (data wpływu 22 października 2009 r.) Wnioskodawczyni doprecyzowała stan faktyczny informacją, że zapłacone odsetki od kredytu nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i nie zostały zwrócone w żadnej innej formie, ani nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z odliczenia wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni korzystała jedynie rozliczając ostatni rok podatkowy czyli 2008 r.

Natomiast pytanie przyporządkowane do stanu faktycznego dotyczy zwrotu podatku za rok 2008.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Dlaczego wobec podanej podstawy prawnej, a także załączonego przez Wnioskodawczynię zaświadczenia, dokonano zwrotu jedynie połowy należnego podatku od spłaconych przez Wnioskodawczynię odsetek od kredytu mieszkaniowego.

Zdaniem Wnioskodawczyni, popełniono błąd w analizie rocznego zeznania podatkowego za rok 2008, wobec czego wypłacono Jej jedynie połowę należnego zwrotu. Jednocześnie Wnioskodawczyni uważa, iż kwota 3.316 PLN powinna zostać Jej wypłacona wobec cytowanych przepisów prawa obowiązujących wtedy i obecnie, na nr konta wskazany w pkt 53 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. - odliczeniu od dochodu podlegają faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanych z:

1.

budową budynku mieszkalnego,

2.

wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo wybudowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku,

3.

zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

4.

nadbudową, rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie, spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Warunki zastosowania ulgi z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu określa art. 26b ust. 2 cytowanej ustawy. Zgodnie z powołanym powyżej przepisem od podstawy opodatkowania można odliczyć odsetki na spłatę kredytu, jeżeli:

1.

kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,

2.

kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1 art. 26b,

3.

inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku takiego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,

4.

inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:

a.

o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,

b.

o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,

5.

do zeznania podatkowego składanego za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik jest obowiązany dołączyć oświadczenie według ustalonego wzoru PIT-2K, o wysokości wszystkich wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,

6.

odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodami wystawionymi przez bank i nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba, że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku oraz że nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

7.

podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na: zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, budowę budynku mieszkalnego, wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym do dnia zasiedlenia, systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo - kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Zgodnie z treścią art. 26b ust. 3 pkt 6 ww. ustawy odliczeniu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają odsetki od kredytów: wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z inwestycją wymienioną w ust. 1; w przypadku wykorzystania kredytu na cele wymienione w ust. 1 oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

Zgodnie z art. 26b ust. 4 cytowanej ustawy odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki:

1.

naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłacone od tego dnia,

2.

od tej części kredytu, która nie przekracza ustalonej w roku zakończenia inwestycji kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy.

3.

odliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja.

4.

odsetki, o których mowa w ust. 4, zapłacone przed rokiem określonym w ust. 5, mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki.

Przepis cytowanego wyżej art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierający regulację prawną w zakresie skorzystania z prawa do tzw. ulgi odsetkowej - na mocy art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) został uchylony z dniem 1 stycznia 2007 r..

Jednakże w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r..

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zagwarantowała zatem korzystanie z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych osobom, którym bank udzielił kredytu mieszkaniowego w latach 2002-2006. Prawo to przysługuje w sytuacji, kiedy podatnikowi został udzielony kredyt (pożyczka) do końca 2006 r. i spełnia on warunki określone w przepisach art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni wspólnie z rodzicami w dniu 9 sierpnia 2004 r. zaciągnęła kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym. W dniu 22 czerwca 2008 r. zmarł tata Wnioskodawczyni, który po przeprowadzeniu sprawy spadkowej oraz przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji w Bank S.A. został odłączony od długu. Obecnie w kredycie hipotecznym jedynym współkredytobiorcą Wnioskodawczyni jest Jej mama. Jako że kredyt został zaciągnięty na zakup nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest w całości Wnioskodawczyni. Zgodnie z powyższym, od dnia 9 września 2004 r. raty kredytu wraz z odsetkami są spłacane w całości przez Wnioskodawczynię.

Należy zauważyć, iż prawo do odliczenia - na zasadach określonych w wyżej przytoczonych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przysługuje podatnikowi, który faktycznie w roku podatkowym dokonał spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego. Tak więc, w przypadku omawianej ulgi istotne znaczenie ma to, kto faktycznie dokonał spłaty przedmiotowych odsetek.

Jeżeli z umowy kredytowej wynika, iż kredytobiorcą jest więcej niż jedna osoba i każda z tych osób odpowiada solidarnie za spłatę zadłużenia (w tym odsetek), to prawo do odliczeń, na podstawie art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., przysługuje temu kredytobiorcy (współkredytobiorcy), który faktycznie dokonał spłaty odsetek od udzielonego kredytu, o ile spełnia pozostałe warunki określone przez ustawodawcę.

W myśl zacytowanego wyżej art. 26b ust. 2 pkt 6 ustawy wysokość i termin zapłaty odsetek powinien być udokumentowany dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2 ust. 2 tego artykułu.

Jeżeli z zaświadczenia banku (lub innego uprawnionego podmiotu) nie wynika, w jakiej części poszczególni kredytobiorcy ponosili faktycznie wydatki na spłatę odsetek, należy przyjąć, że każdy z nich ponosił je w częściach równych, niezależnie od udziału we współwłasności - chyba że podatnik wykaże, w jakiej wysokości zostały faktycznie poniesione przez niego wydatki. Każdy z kredytobiorców ma wówczas prawo do odliczenia w ramach limitu, o którym mowa w art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć też należy, że skorzystanie przez Wnioskodawczynię z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej jest Jej uprawnieniem, zatem to na Wnioskodawczyni spoczywa ciężar udowodnienia, w jakiej wysokości faktycznie poniesione zostały wydatki na spłatę odsetek.

Z informacji zaprezentowanych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest współkredytobiorcą, a spłata dokonywana jest w całości przez Wnioskodawczynię od 9 września 2004 r.

Wobec tak przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych będzie przysługiwało Zainteresowanej (do wysokości limitu), jednakże pod warunkiem udokumentowania przedmiotowej spłaty dowodem wystawionym przez bank na imię i nazwisko Wnioskodawczyni.

Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów należy uznać, iż jeżeli Wnioskodawczyni spłacać będzie odsetki od udzielonego kredytu przyjmując, że wszystkie pozostałe warunki nałożone przez ustawodawcę są spełnione, będzie miała możliwość odliczania od dochodu zapłaconych odsetek, jednakże w ramach przysługującego limitu, o którym mowa w powołanym powyżej art. 26b ust. 4 pkt 2 ww. ustawy, z uwzględnieniem dotychczasowych odliczeń przypadających na Wnioskodawczynię.

Końcowo wskazać należy, iż okoliczność czy Wnioskodawczyni będzie miała możliwość odliczania od dochodu zapłaconych odsetek, w kwocie faktycznie spłaconych odsetek, podlega weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Skorzystanie z ulgi odsetkowej leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, iż spełnia warunki zastosowania ulgi z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu, czy to w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, czy też w postępowaniu podatkowym. Różnica polega jedynie na tym, że w postępowaniu podatkowym organ podatkowy prowadzi postępowanie dowodowe w celu ustalenia dokładnego stanu faktycznego, zaś indywidualną interpretację wydaje się jedynie w oparciu o stan faktyczny opisany przez Wnioskodawczynię. Niemniej, w obu tych postępowaniach, dla zastosowania ulgi odsetkowej, spełnione muszą być te same przesłanki określone w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślenia wymaga, że w niniejszej interpretacji oparto się na przedstawionym przez Wnioskodawczynię stanie faktycznym. W przypadku, gdy przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl