IPPB4/415-562/09-2/JS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 września 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-562/09-2/JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2009 r. (data wpływu 26 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu w związku z dokonaniem darowizny udziałów na rzecz spółki cypryjskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu w związku z dokonaniem darowizny udziałów na rzecz spółki cypryjskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do Wnioskodawcy należy 50% udziałów ("Udziały") w spółce z o.o. z siedzibą oraz miejscem zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ("Spółka"). Właścicielem pozostałych 50% udziałów w Spółce jest inna osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT ("Wspólnik").

Wnioskodawca zamierza dokonać darowizny, w postaci wszystkich swoich Udziałów na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego (Private Company Limited by Shares) z siedzibą na Cyprze ("Spółka Holdingowa"). Spółka Holdingowa w chwili dokonania darowizny będzie rezydentem podatkowym na Cyprze, tzn. będzie podlegać tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Cypr.

Wnioskodawca oraz Wspólnik w chwili dokonania darowizny oraz po jej dokonaniu nie będą posiadać udziałów w podmiocie obdarowanym - Spółce Holdingowej. 100% udziałów w Spółce Holdingowej będzie w chwili dokonania przedmiotowej darowizny należało do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego (Private Company Limited by Shares) z siedzibą na Cyprze ("Spółka Inwestycyjna"). Spółka Inwestycyjna w chwili dokonania opisanej w niniejszym wniosku darowizny będzie rezydentem podatkowym na Cyprze, tzn. będzie podlegać tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Cypr. W chwili dokonania opisanej we wniosku darowizny na rzecz Spółki Holdingowej Wnioskodawca będzie posiadał 50% udziałów w Spółce Inwestycyjnej, a pozostałe 50% udziałów w Spółce Inwestycyjnej będzie w tym momencie należeć do Wspólnika.

Wnioskodawca planuje obecnie dokonanie darowizny Udziałów na rzecz Spółki Holdingowej. Również Wspólnik Wnioskodawcy zamierza dokonać darowizny całości swoich Udziałów na rzecz Spółki Holdingowej. Wynikiem takiej czynności byłoby włączenie Spółki do istniejącej struktury, w ramach której Wnioskodawca oraz Wspólnik posiadaliby po 50% udziałów w Spółce Inwestycyjnej, Spółka Inwestycyjna posiadałaby 100% udziałów w Spółce Holdingowej, a Spółka Holdingowa posiadałaby 100% udziałów w Spółce.

Zgodnie z ustawowym modelem umowy darowizny Wnioskodawca nie otrzyma w zamian od obdarowanej Spółki Holdingowej żadnego świadczenia, w szczególności nie otrzyma zapłaty za Udziały, ani nie obejmie z tytułu darowizny udziałów w Spółce Holdingowej ani w Spółce Inwestycyjnej (nie dojdzie w tych spółkach z tytułu darowizny do podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję nowych udziałów lub podwyższenia wartości nominalnej już istniejących). W związku z otrzymaniem darowizny Spółka Holdingowa nie będzie ani teraz ani w przyszłości zobowiązana do dokonania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Wnioskodawcy lub Wspólnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu dokonania darowizny Udziałów na rzecz Spółki Holdingowej u Wnioskodawcy powstanie przychód lub dochód opodatkowany na podstawie przepisów ustawy podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Udział jest majątkowym prawem wspólnika w spółce, częścią kapitału zakładowego i jako prawo obligacyjne może być przedmiotem swobodnego obrotu. Prawo to w świetle przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych jest zbywalne i zasadniczo wspólnik uprawniony jest do swobodnego nim dysponowania, o ile nie zachodzą przewidziane przepisami kodeksu i zastrzeżone w umowie spółki ograniczenia. Z punktu widzenia prawa darowizna Udziałów jest dopuszczalna.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przez przychody podatkowe należy rozumieć, zgodnie z ogólną definicją zawartą w art. 11 ust. 1 ustawy: "otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń". Katalog przychodów jest szeroki, mogą to być pieniądze, wartości pieniężne, a także wartość wszelkich innych świadczeń. Istotnym jest jednakże, iż powyższe świadczenia muszą być przez podatnika otrzymane lub postawione do Jego dyspozycji.

Należy wskazać, iż umowa zawarta między Wnioskodawcą a Spółką Holdingową będzie spełniała warunki umowy nazwanej - umowy darowizny - wskazane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej Kodeks cywilny). Zgodnie z art. 888 § Kodeksu cywilnego, w umowie darowizny "darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku". Podstawową cechą takiej umowy i warunkiem koniecznym dla możliwości mówienia o darowiźnie jest nieodpłatność umowy. Poprzez nieodpłatność należy rozumieć taką sytuację, gdy obdarowany, w zamian za otrzymaną darowiznę lub w związku z jej otrzymaniem nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy - ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Tym samym, skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego. Darczyńca (Wnioskodawca) w związku z dokonaniem darowizny nie otrzymuje od obdarowanego (Spółki Holdingowej) nic w zamian. W stanie faktycznym będącym przedmiotem wniosku, Wnioskodawca w chwili darowania Udziałów w Spółce oraz w przyszłości nie otrzyma w zamian żadnych świadczeń lub innych korzyści majątkowych od obdarowanego, w szczególności nie otrzyma zapłaty za Udziały (jakby było w przypadku transakcji sprzedaży Udziałów) lub nie obejmie udziałów w Spółce Holdingowej (jakby było w przypadku wniesienia Udziałów aportem do Spółki Holdingowej). Innymi słowy Wnioskodawca (darczyńca) dokonując darowizny będzie przekazywał aktywa ze swojego majątku (Udziały) na rzecz Spółki Holdingowej w zamian nie otrzymując żadnych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych od obdarowanego (Spółki Holdingowej).

Tym samym, w świetle ogólnych zasad określania przychodu podatkowego zawartych w art. 11 ustawy brak jest podstaw do uznania, że w chwili dokonania darowizny po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Artykuł 11 ustawy zawiera również odwołanie do szczególnych przepisów ustawy, regulujących kwestie powstawania przychodu w szczególnych sytuacjach, między innymi w przypadku przychodów z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

1.

odsetki od pożyczek,

2.

odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

3.

odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,

4.

dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni; w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c.

podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),

d.

wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,

5.

przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,

6.

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

I.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

II.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

7.

przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,

8.

przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,

9.

nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,

10.

przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy "za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych".

Artykuł 30b ust. 1 ustawy stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 Ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

W świetle powołanego powyżej przepisu powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku ze zbyciem Udziałów (czyli papierów wartościowych) jest uzależnione od odpłatności przeprowadzanych działań, gdyż tylko w takiej sytuacji może powstać po stronie podatnika przychód należny.

Natomiast w związku z otrzymaniem darowizny Udziałów, Spółka Holdingowa nie będzie zobowiązana do jakichkolwiek świadczeń wzajemnych na rzecz Wnioskodawcy. W zamian za Udziały Wnioskodawca nie otrzyma pieniędzy od Spółki Holdingowej, nie obejmie również udziałów w tej spółce. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy dokonanie darowizny Udziałów na rzecz Spółki Holdingowej nie może być uznane za ich odpłatne zbycie. Oznacza to, że w związku z dokonaniem darowizny Udziałów nie będzie powstawał po stronie Wnioskodawcy przychód z kapitałów pieniężnych. Stanowisko podatnika jest zbieżne ze stanowiskiem organów podatkowych zaprezentowanym m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lutego 2009 r. Nr IPPB4/415-229/08-2/MO, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lipca 2009 r. Nr IPPB4/415-394/09-2/JK, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lipca 2009 r. Nr IPPB4/415-331/09-2/MP, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lipca 2009 r. Nr IPPB4/415-332/09-2/JK2, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 września 2008 r. Nr ITPBI/415-363/08/DP, czy też w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 września 2008 r. Nr ITPB1/41 5-363a/08/DP.

Reasumując powyższe rozważania należy uznać, iż przeniesienie przez Wnioskodawcę Udziałów na rzecz Spółki Holdingowej w formie darowizny nie będzie się wiązało z powstaniem przychodu lub dochodu opodatkowanego na podstawie przepisów ustawy podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy przy tym zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy opisywana darowizna ma charakter bezzwrotnego świadczenia, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Jeżeli jednak przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różnić się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, w szczególności, jeżeli umowa darowizny będzie związana ze świadczeniem wzajemnym spółki cypryjskiej w jakiejkolwiek formie, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, wskazać należy, iż rozstrzygnięcie to zapadło w indywidualnej sprawie i nie jest wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl