IPPB4/415-535/09-2/JS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB4/415-535/09-2/JS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-535/09-2/JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2009 r. (data wpływu 18 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia w celu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia w celu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Otrzyma On udziały w spółce z o.o., mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie darowizny od udziałowca Spółki. Następnie, udziały Spółki otrzymane przez Wnioskodawcę w formie darowizny mogą zostać odpłatnie zbyte na rzecz Spółki w celu ich umorzenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

W dniu 5 września 2008 r., Wnioskodawca otrzymał indywidualną interpretację o sygnaturze IPPB1/415-772/08-2/TS wydaną w związku z wnioskiem złożonym w dniu 4 lipca 2008 r. dotyczącą kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku umorzenia udziałów w spółce z o.o. (art. 24 ust. 5d w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o PIT), w której Minister Finansów uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o PIT, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki, otrzymanych przez Wnioskodawcę w formie darowizny, na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, koszty uzyskania przychodu - dla celów ustalenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia - ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów spółki z o.o. z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów Spółki na rzecz Spółki w celu ich umorzenia stanowi różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia na rzecz Spółki udziałów Spółki w celu ich umorzenia oraz wartością rynkową udziałów Spółki z dnia nabycia w formie darowizny.

Zdaniem Wnioskodawcy

Artykuł 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o PIT stanowi, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także (...) dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji). " Art. 24 ust. 5d ustawy o PIT stanowi, iż dochodem z umorzenia udziałów (...) w spółkach mających osobowość prawną (...); jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny."

W przypadku spółki z o.o. zgodnie z art. 199 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział (...)." Umorzenie udziałów spółki z o.o. wiąże się z unicestwieniem praw i obowiązków majątkowych, a także korporacyjnych przysługujących udziałowcowi spółki z o.o. z tytułu uczestnictwa w tej spółce. Umorzenie udziału jest więc sposobem zakończenia bytu prawnego udziału i przeważnie wiąże się z uzyskaniem wynagrodzenia (swoistego "odszkodowania" z tytułu umorzenia udziałów).

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki, otrzymanych przez Wnioskodawcę w formie darowizny, na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, koszty uzyskania przychodu - dla celów ustalenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia - ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów spółki z o.o. (Spółki) z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów Spółki na rzecz Spółki w celu ich umorzenia stanowi różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia na rzecz Spółki udziałów Spółki w celu ich umorzenia oraz wartością rynkową udziałów Spółki z dnia nabycia w formie darowizny. Jeżeli zatem wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów będzie równe lub mniejsze od wartości rynkowej udziałów z dnia nabycia darowizny przez Wnioskodawcę, obowiązek zapłaty podatku dochodowego w ogóle nie powstanie.

Analogiczny sposób interpretacji został przedstawiony w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów (w imieniu którego upoważnionym do wydania interpretacji był Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) z dnia 12 stycznia 2009 r. (sygnatura ILPB2/415-673/08-2/WM), oraz interpretacji indywidualnej Ministra Finansów (w imieniu którego upoważnionym do wydania interpretacji był Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) z dnia 17 grudnia 2007 r. (sygnatura ILPB2/415-162/07-2/MT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Pełen katalog przychodów należących do kapitałów pieniężnych wymieniony został w art. 17 ww. ustawy, w myśl którego, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

Opisany we wniosku przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia należy przypisać do kategorii dochodów określonych w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który jednoznacznie kwalifikuje taką czynność, jako udział w zyskach osób prawnych przewidziany w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Sposób obliczenia dochodu osoby fizycznej z umorzenia udziałów został uregulowany w art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochodem z umorzenia akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Należy zaznaczyć, że w świetle art. 30a ust. 6 ww. ustawy zryczałtowany podatek dochodowy m.in. od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, w tym od dochodu ze sprzedaży udziałów w celu umorzenia, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Przepis ten ma jednak tylko takie znaczenie, że nie pozwala na pomniejszanie przychodu ze sprzedaży udziałów w celu umorzenia o inne koszty niż wymienione w przepisach wskazanych w art. 24 ust. 5d ustawy. Oznacza to, że opodatkowaniu podlega dochód ustalony dokładnie według zasad przewidzianych w art. 24 ust. 5d ww. ustawy.

Artykuł 24 ust. 5d ww. ustawy jest przepisem szczególnym w stosunku do uregulowań zawartych w art. 30a ust. 6 powołanej ustawy - stanowi wyjątek od ogólnej zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 4 ww. ustawy spółka akcyjna jako płatnik jest obowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

W przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia dla Wnioskodawcy czy umorzenie akcji, które nabył w drodze darowizny będzie umorzeniem przymusowym czy dobrowolnym, gdyż podatek dochodowy należny będzie wyłącznie od dochodu ustalonego jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym w związku z umorzeniem tych akcji, a wartością umorzonych akcji z dnia nabycia darowizny.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa, należy uznać iż dochodem z umorzenia udziałów będzie nadwyżka wynagrodzenia (przychodu) otrzymanego przez Wnioskodawcę od Spółki w związku z umorzeniem udziałów Spółki, nad kosztami uzyskania tego przychodu - kwotą odpowiadającą wartości udziałów z dnia nabycia darowizny.

Jeżeli wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów będzie równe lub mniejsze od ich wartości z dnia nabycia darowizny przez Wnioskodawcę, obowiązek zapłaty podatku dochodowego w ogóle nie powstanie.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl