IPPB4/415-531/11-2/JS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-531/11-2/JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2011 r. (data wpływu 17 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z darowizną akcji na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z darowizną udziałów na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski. W związku z tym podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jest wspólnikiem spółki jawnej (dalej: "SpJ") z siedzibą w Polsce, która posiada większość udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: "Spółka"). Wnioskodawca posiada również bezpośrednio nieznaczny odsetek udziałów w Spółce.

W przyszłości zarówno SpJ, jak i Wnioskodawca bezpośrednio zamierzają dokonać darowizny udziałów w Spółce (dalej: "Udziały") na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: "CypCo"). CypCo będzie rezydentem podatkowym na Cyprze, tzn. będzie podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów na Cyprze, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Cypr. W zamian za dokonanie darowizny ani SpJ ani Wnioskodawca nie otrzymają od CypCo żadnego świadczenia (w szczególności w postaci zapłaty za Udziały), ani też nie obejmą nowo wyemitowanych udziałów w CypCo. Również w przyszłości CypCo nie będzie zobowiązana w związku z otrzymaniem darowizny do dokonania jakichkolwiek świadczeń na rzecz SpJ oraz Wnioskodawcy jako darczyńców.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy darowizna Udziałów na rzecz CypCo dokonana: a) bezpośrednio przez Wnioskodawcę oraz b) przez SpJ będzie dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo, tj. czy darowizna ta nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dokonanie: a) przez Wnioskodawcę oraz b) przez SpJ darowizny Udziałów na rzecz CypCo nie wywoła dla Wnioskodawcy żadnych skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko w sprawie Wnioskodawca uzasadnia w następujący sposób:

A. Umowa darowizny

Umowa zbycia Udziałów, jaką zamierza zawrzeć z CypCo lub jaka zawarta zostanie z CypCo przez SpJ spełniać będzie warunki umowy nazwanej uregulowanej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej: "Kodeks cywilny"), tj. umowy darowizny. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, w umowie darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Podstawową cechą takiej umowy i warunkiem koniecznym dla możliwości kwalifikacji danej czynności prawnej jako darowizny jest nieodpłatność umowy. Poprzez nieodpłatność należy rozumieć taką sytuację, gdy obdarowany, w zamian za otrzymaną darowiznę lub w związku z jej otrzymaniem nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy - ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Tym samym, skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego. Darczyńca w związku z dokonaniem darowizny nie otrzymuje od obdarowanego nic w zamian.

B. Dokonanie darowizny Udziałów przez osobę fizyczną

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Poszczególne źródła przychodów wymienione zostały w art. 10 ust. 1 ustawy PIT.

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, przez przychody podatkowe należy rozumieć, zgodnie z ogólną definicją zawartą w art. 11 ust. 1 ustawy PIT, otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Katalog przychodów jest szeroki: mogą to być pieniądze, wartości pieniężne, a także wartość wszelkich innych świadczeń. Wymaga podkreślenia jednakże, iż powyższe świadczenia muszą być przez podatnika otrzymane lub postawione do jego dyspozycji.

Ustawa PIT reguluje również sytuacje, w których przychód powstaje na zasadach odmiennych od zasad określonych w art. 11. Wśród tych szczególnych uregulowań mieści się m.in. art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy PIT, zgodnie z którym za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Jak wynika z powyższego uregulowania, powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku ze zbyciem Udziałów w polskiej spółce kapitałowej jest uzależnione od odpłatności przeprowadzanych działań, gdyż tylko w takiej sytuacji może powstać po stronie podatnika przychód należny.

Na tle przedstawionych powyżej uregulowań ustawy PIT Wnioskodawca zwraca uwagę, że z tytułu przekazania Udziałów nie otrzyma od obdarowanej CypCo żadnych świadczeń wzajemnych lub innych korzyści majątkowych. W szczególności nie otrzyma zapłaty za Udziały (co miałoby miejsce w przypadku transakcji sprzedaży Udziałów), ani nie obejmie nowo wyemitowanych udziałów w CypCo (co miałoby miejsce w przypadku wniesienia Udziałów aportem do CypCo).

Powyższe oznacza, że dokonując darowizny, jako darczyńca przekaże ze swojego majątku na rzecz CypCo aktywa (Udziały) nie otrzymując w zamian żadnych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych od obdarowanego (CypCo). Tym samym, w świetle ogólnych zasad określania przychodu podatkowego zawartych w art. 11 Ustawy PIT brak jest podstaw do uznania, że w chwili dokonania darowizny po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ze względu na nieodpłatny charakter darowizny Udziałów na rzecz CypCo nie powstanie dla Wnioskodawcy również przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy PIT.

C. Dokonanie darowizny Udziałów przez SpJ

Spółki osobowe, jako podmioty pozbawione osobowości prawnej są transparentne podatkowo. Oznacza to, że podatnikami z tytułu osiąganych przez te spółki dochodów są ich wspólnicy. Wyrazem tej ogólnej zasady jest m.in. art. 8 ust. 1 ustawy PIT, zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Powyższe zasady stosuje się w myśl art. 8 ust. 2 ustawy PIT odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat, a także ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Ponadto, w myśl z art. 5b ust. 2 ustawy PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania należy uznać, że dochód wspólnika z udziału w spółce osobowej jest pochodną dochodu uzyskanego przez spółkę w toku prowadzonej przez nią działalności. Jeżeli zatem transakcja zrealizowana przez spółkę osobową nie będzie prowadziła do powstania przysporzenia majątkowego (przychodu) po stronie tej spółki, nie powstanie również podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód po stronie wspólnika spółki osobowej.

Wobec powyższego, ponieważ w związku z otrzymaniem Udziałów w drodze darowizny CypCo nie będzie zobowiązana do jakichkolwiek świadczeń na rzecz SpJ (w szczególności w zamian za Udziały nie zostaną przekazane SpJ pieniądze ani nowo wyemitowane udziały w CypCo), dokonanie przez SpJ darowizny Udziałów na rzecz CypCo nie może być uznane za ich odpłatne zbycie. W konsekwencji, w związku z dokonaniem darowizny Udziałów nie powstanie po stronie SpJ przysporzenie majątkowe, które mogłoby prowadzić do powstania dla Wnioskodawcy (jako wspólnika) SpJ przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Reasumując, ze względu na nieodpłatny charakter darowizny na rzecz CypCo, zarówno w przypadku darowizny dokonanej bezpośrednio przez Wnioskodawcę, jak i w przypadku darowizny dokonanej przez SpJ nie powstanie dla Wnioskodawcy (bezpośrednio oraz dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki nieposiadającej osobowości prawnej) przychód w rozumieniu Ustawy PIT, bowiem w obu wariantach w wyniku darowizny Udziałów nie dojdzie po stronie darczyńcy do żadnego przysporzenia majątkowego (rozumianego jako zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów). Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko ugruntowane jest również w licznych interpretacjach organów podatkowych, m.in.:

* Interpretacje indywidualne Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 stycznia 2011 r. Nr IBPBII/2/415-1084/10/MMa oraz z dnia 29 października 2010 r. Nr IBPBII/2/415-900/10/HSt,

* Interpretacje indywidualne Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2011 r. Nr IPPB2/415-1041/10-2/AS oraz z dnia 26 stycznia 2011 r. Nr IPPB2/415-914/10-4/MK1,

* Interpretacje indywidualne Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. Nr ILPB1/415-626/10-2/KŁ oraz z dnia 17 sierpnia 2010 r. Nr ILPB2/415-662/10-2/JK,

* Interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2010 r. Nr ITPB1/415-249a/10/TK.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym oraz powyższym uzasadnieniem, Wnioskodawca zwrócił się o potwierdzenie, że zaprezentowane przez Niego stanowisko i rozumienie treści przepisów podatkowych jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

1.

odsetki od pożyczek,

2.

odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

3.

odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,

4.

dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c.

podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni), wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,

5.

przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,

6.

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

7.

przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,

8.

przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,

9.

nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,

10.

przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 tegoż Kodeksu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości. Przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian, w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza dokonać darowizny akcji, na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze. Ponadto spółka jawna, której jest wspólnikiem również zamierza dokonać darowizny udziałów na rzecz spółki cypryjskiej. Wnioskodawca twierdzi, że w zamian za dokonanie darowizny nie otrzyma żadnego świadczenia od spółki cypryjskiej.

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których podatnik daruje akcje.

Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz spółki cypryjskiej akcji bezpośrednio przez Wnioskodawcę i przez spółkę jawną, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian udziałów bądź nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane akcje, tak w momencie zawarcia umowy, jak i w przyszłości.

W konsekwencji powyższych uregulowań stwierdzić należy, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, przekazanie przez Wnioskodawcę oraz przez spółkę jawną darowizny w postaci akcji spółki na rzecz kapitałowej spółki cypryjskiej, fakt dokonania darowizny, czyli nieodpłatne zbycie akcji nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy przy tym zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy opisywana darowizna ma charakter bezzwrotnego świadczenia, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Jeżeli jednak przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różnić się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, w szczególności, jeżeli umowa darowizny będzie związana ze świadczeniem wzajemnym spółki cypryjskiej w jakiejkolwiek formie, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. Organ informuje, że orzeczenia podatkowe wydawane są w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl