Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB4/415-458/11-4/JK2
Prawo do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wychowania dzieci w przypadku sprawowania faktycznej opieki przez ojczyma nad niepełnosprawnym synem żony.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2011 r. (data wpływu 10 czerwca 2011 r.) oraz w piśmie z dnia 16 sierpnia 2011 r. (data wpływu 18 sierpnia 2011 r., data nadania 17 sierpnia 2011 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 11 sierpnia 2011 r. Nr IPPB4/415-458/11-2/JK2 (data nadania 12 sierpnia 2011 r., data doręczenia 16 sierpnia 2011 r.) udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do skorzystania z ulgi z tytułu wychowania dzieci w 2007 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do skorzystania z ulgi z tytułu wychowania dzieci w latach 2007-2009.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-498/11-2/JK2 z dnia 11 sierpnia 2011 r. (data nadania 12 sierpnia 2011 r., data doręczenia 16 sierpnia 2011 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 16 sierpnia 2011 r. (data nadania 17 sierpnia 2011 r., data wpływu 18 sierpnia 2011 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 1981 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński z Z. G. Żona Wnioskodawcy posiada syna W. Z. urodzonego 5 maja 1973 r., który jest ze związku wolnego. Syn od urodzenia jest osobą niepełnosprawną, upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym, posiada II gr. inwalidztwa powstałą przed 16 rokiem życia i pobiera zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł. Od 18 roku życia otrzymuje rentę socjalną stałą, którą pobiera dotychczas w wysokości 540,12 zł Żona Wnioskodawcy jest od 20 lat na rencie i pobiera ją w niskiej kwocie, tj. 498,72 zł. Emerytura Wnioskodawcy jest kwotowo wyższa i wynosi 1947,17 zł. Od dnia zawarcia związku małżeńskiego Wnioskodawca posiada wspólność majątkową, prowadzi wspólne gospodarstwo domowe i wspólne zaspokajają potrzeby syna. Syn żony Wnioskodawcy nie jest przez niego adoptowany, czy też przysposobiony i nie ciążą na Nim obowiązki alimentacyjne z tym związane. Syn żony Wnioskodawcy nie nadaje się do samodzielnej egzystencji życia, potrzebuje opieki dorosłej - zdrowej osoby (nie posiada żadnych alimentów). Mimo tego faktu Wnioskodawca zdecydował się na zawarcie ślubu z jego matką (26 grudnia 1981 r.) i wspólne wychowanie Jej syna. Wnioskodawca pracował w PKS jako kierowca autobusu, pobierał zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny, otrzymał dla syna żony "bilet pracowniczy - dla rodzin" i był "Z. W. syn G.". W związku z powyższym Wnioskodawca chciałby skorzystać z ulgi prorodzinnej, o której dowiedział się dopiero w tym roku. Wnioskodawca uważa, iż ten fakt pomógłby w pokonywaniu trudności finansowych i strat związanych z chorobą syna. Mimo nie dokonania formalności prawnych związanych z adopcją, Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za jego opiekę i wychowanie, którą chce jak najlepiej wykonać, aby nie odczuł tego, że jest "synem-pasierbem" tylko rodzonym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może dokonać korekty deklaracji zeznania rocznego za 2007, 2008, 2009 rok i skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka.

Zdaniem Wnioskodawcy, może skorzystać z ulgi. Od dnia zawarcia związku małżeńskiego posiada wspólność majątkową, prowadzi wspólne gospodarstwo domowe i wspólnie zaspokaja potrzeby syna.

Przedmiot niniejszej interpretacji dotyczy rozpatrzenia wniosku w zakresie prawa do skorzystania z ulgi z tytułu wychowania dzieci w 2007 r.. Natomiast w zakresie prawa do skorzystania z ulgi z tytułu wychowania dzieci w 2008 r. oraz w 2009 r. zostaną wydane odrębne interpretacje.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

W myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2007 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27 cytowanej ustawy, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć rocznie kwotę, obliczoną zgodnie z ust. 2, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4.

Zatem na podstawie ww. przepisu w związku z art. 6 ust. 4 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie przysługuje w przypadku wychowywania:

* dzieci małoletnich,

* dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,

* dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (art. 27f ust. 2 powołanej ustawy).

Zgodnie z art. 27f ust. 3 ww. ustawy odliczenie kwoty, o której mowa w ust. 2, dotyczy łącznie obojga rodziców, z zastrzeżeniem ust. 4. Kwotę tę odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują, o ile spełnione są warunki określone w ust. 1 (art. 27f ust. 4 cytowanej ustawy).

Jak wynika z wyżej powołanych przepisów podatnik może odliczyć rocznie kwotę obliczoną zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy. Podkreślenia wymaga fakt, iż korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ulgi przewidzianej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od spełnienia wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 1981 r. zawarł związek małżeński z Z. G. Żona Wnioskodawcy posiada syna W. Z., urodzonego 5 maja 1973 r., który jest ze związku wolnego. Syn od urodzenia jest osobą niepełnosprawną, upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym, posiada II gr. inwalidztwa powstałą przed 16 rokiem życia i pobiera zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł. Od 18 roku życia otrzymuje rentę socjalną stałą, którą pobiera dotychczas w wysokości 540,12 zł Żona Wnioskodawcy jest od 20 lat na rencie i pobiera ją w niskiej kwocie, tj. 498,72 zł. Emerytura Wnioskodawcy jest kwotowo wyższa i wynosi 1947,17 zł. Od dnia zawarcia związku małżeńskiego Wnioskodawca posiada wspólność majątkową, prowadzi wspólne gospodarstwo domowe i wspólne zaspokajają potrzeby syna. Syn żony Wnioskodawcy nie jest przez niego adoptowany, czy też przysposobiony i nie ciążą na Nim obowiązki alimentacyjne z tym związane. Mimo nie dokonania formalności prawnych związanych z adopcją, Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za jego opiekę i wychowanie, którą chce jak najlepiej wykonać, aby nie odczuł tego, że jest "synem-pasierbem" tylko rodzonym. Wnioskodawca chciałby skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Przytoczone regulacje ustawowe wskazują wyraźnie, iż podstawowym kryterium skorzystania z prawa do odliczenia ulgi za 2007 r. jest wychowanie dziecka przez podatnika w danym roku podatkowym, pod warunkiem, że istnieje między dzieckiem, a podatnikiem więź prawna wynikająca z bycia biologicznym rodzicem lub stosunku przysposobienia.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje odliczenie od podatku ulgi z tytułu wychowania dzieci w stosunku do dziecka żony. Zatem złożenie korekty zeznania rocznego za 2007 rok jest niezasadne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl