IPPB4/415-442/11-7/JK2

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-442/11-7/JK2

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2011 r. (data wpływu 19 kwietnia 2011 r.), piśmie z dnia 18 lipca 2011 r. (data wpływu 21 lipca 2011 r., data nadania 20 lipca 2011 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 7 lipca 2011 r. Nr IPPB4/415-442/11-2/JK2 (data nadania 8 lipca 2011 r., data doręczenia 13 lipca 2011 r.) udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-442/11-2/JK2 z dnia 7 lipca 2011 r. (data nadania 8 lipca 2011 r., data doręczenia 13 lipca 2011 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez sprecyzowanie pytania, które winno być związane z przepisami prawa podatkowego, będącymi przedmiotem interpretacji indywidualnej oraz przyporządkowane do przedstawionego stanu faktycznego dotyczącego indywidualnej sprawy Wnioskodawcy, oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego w odniesieniu do sprecyzowanego pytania.

Pismem z dnia 18 lipca 2011 r. (data nadania 20 lipca 2011 r., data wpływu 21 lipca 2011 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 27 grudnia 2005 r. Wnioskodawca wraz z małżonką wykupił zajmowany przez Nich lokal mieszkalny przy ul. M. oraz uzyskał udział w gruncie przynależnym do ww. lokalu w użytkowanie wieczyste. Powyższy lokal znajdował się w gestii Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i został wykupiony na zasadach zawartych w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. Nr 41, poz. 398 z 2005 r. z późn. zm.). Na poczet ceny zakupu wpłacono 10 % tej ceny, a pozostałą resztę musiał spłacić na zasadach ustalonych w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, tj. w pięciu rocznych ratach. Warunki sprzedaży powyższego lokalu zostały zawarte w protokole z dnia 16 grudnia 2005 r. oraz w Akcie Notarialnym z dnia 27 grudnia 2005 r. Na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu reszty ceny ustanowiona została hipoteka zwykła na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. Przed upływem 5 lat od momentu uzyskania lokalu mieszkalnego przy ul. M. zbyto ww. lokal. Zbycie lokalu nastąpiło dnia 11 lipca 2006 r. (Akt Notarialny). Wcześniej jednak Wnioskodawca wraz z małżonką zawarł z kupcami umowę przedwstępną (Akt Notarialny) i uzyskali tytułem zaliczki 44.500 zł, z której to zaliczki zobowiązali się notarialnie do pokrycia wierzytelności hipotecznej na rzecz Skarbu Państwa. Powyższe zobowiązanie spełniono dnia 8 czerwca 2006 r.. W dniu 20 czerwca 2006 r. Wnioskodawca otrzymał od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zaświadczenie o spłacie zobowiązania oraz zgodę na wykreślenie hipoteki. W terminie przewidywanym ustawą Wnioskodawca złożył wraz z małżonką oświadczenie w Urzędzie Skarbowym, iż uzyskane ze sprzedaży lokalu pieniądze przeznaczą na cele mieszkaniowe w czasie krótszym niż 2 lata. 8 dni po sprzedaży lokalu przy ulicy M. nabyli nieruchomość w W. przy ulicy P. (Akt Notarialny z dnia 19 lipca 2006 r.). Za powyższą nieruchomość zapłacili częściowo z funduszy uzyskanych ze sprzedaży lokalu przy ul. M., a częściowo posiłkowano się kredytem zaciągniętym w Banku (umowa kredytu z dnia 21 czerwca 2006 r.). Wnioskodawca nie wykorzystał w całości środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości przy ul. M. W związku z powyższym przed upływem ustawowego czasu 2 lat Wnioskodawca złożył wraz z małżonką osobne zeznania PIT-23, gdzie rozliczyli osiągnięte przychody ze zbycia nieruchomości i od pozostałej po zbyciu kwoty uiszczono należny podatek. Urząd Skarbowy, pod który obecnie należy Wnioskodawca zakwestionował jednak te zeznania. Według interpretacji pracownika ww. Urzędu Wnioskodawca nie miał prawa uznać spłaconej uzyskanych przez Niego zaliczki, hipoteki jako kwoty zwolnionej od opodatkowania. W koszta takie zaliczone zostały wszelkie wpłaty na rzecz sprzedającego nieruchomość przy ul. P., koszty pośrednika, opłaty notarialne i podatki związane z zakupem nieruchomości, raty kredytowe oraz faktury remontowe nieruchomości. Według interpretacji pracownika US, aby móc uznać powyższą spłatę hipoteki jako zwolnioną od opodatkowania nabycie powinno być dokonane poprzez kredyt lub pożyczkę w banku i bank powinien widnieć jako wierzyciel w hipotece, a nie Skarb Państwa.

Warunki sprzedaży Wojskowej Agencji Mieszkaniowej opierające się na ustawie o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej nie przewidywały jednak takiej możliwości. Wnioskodawca wraz z małżonką mogli dokonać wpłaty całkowitej, na co nie było Ich stać, lub wykupić mieszkanie na zasadach i warunkach wynikających z przepisów wojskowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego spłaconą przez Wnioskodawcę hipotekę, na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojskową Agencję Mieszkaniową, z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży ww. nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawcy miał prawo do zaliczenia spłaty hipoteki jako kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, gdyż spłata salda hipotecznego została dokonana z pieniędzy uzyskanych z zaliczki na poczet sprzedaży nieruchomości przy ulicy M., która to spłata była warunkiem kontynuowania transakcji.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z powyższego wynika, że jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w zacytowanym wyżej przepisie.

Jednocześnie wskazać należy, że dla zastosowania zasad opodatkowania uzyskanych przychodów istotne znaczenie ma data nabycia nieruchomości lub prawa.

Z analizy wniosku wynika, iż w dniu 27 grudnia 2005 r. Wnioskodawca wraz z małżonką wykupił zajmowany przez Nich lokal mieszkalny przy ul. M. oraz uzyskał udział w gruncie przynależnym do ww. lokalu w użytkowanie wieczyste. Powyższy lokal znajdował się w gestii Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i został wykupiony na zasadach zawartych w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na poczet ceny zakupu wpłacono 10 % tej ceny, a pozostałą resztę musiał spłacić na zasadach ustalonych w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, tj. w pięciu rocznych ratach. Warunki sprzedaży powyższego lokalu zostały zawarte w protokole z dnia 16 grudnia 2005 r. oraz w Akcie Notarialnym z dnia 27 grudnia 2005 r. Na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu reszty ceny ustanowiona została hipoteka zwykła na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. Zbycie lokalu nastąpiło dnia 11 lipca 2006 r.. Wcześniej jednak Wnioskodawca wraz z małżonką zawarł z kupcami umowę przedwstępną i uzyskali tytułem zaliczki 44.500 zł, z której to zaliczki zobowiązali się notarialnie do pokrycia wierzytelności hipotecznej na rzecz Skarbu Państwa. Powyższe zobowiązanie spełniono dnia 8 czerwca 2006 r.. W dniu 20 czerwca 2006 r. otrzymał od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zaświadczenie o spłacie zobowiązania oraz zgodę na wykreślenie hipoteki. W terminie przewidywanym ustawą Wnioskodawca złożył wraz z małżonką oświadczenie w Urzędzie Skarbowym, iż uzyskane ze sprzedaży lokalu pieniądze przeznaczą na cele mieszkaniowe w czasie krótszym niż 2 lata. 8 dni po sprzedaży lokalu przy ulicy M. nabyli nieruchomość w W. przy ulicy P. (Akt Notarialny z dnia 19 lipca 2006 r.). Za powyższą nieruchomość zapłacili częściowo z funduszy uzyskanych ze sprzedaży lokalu przy ul. M., a częściowo posiłkowano się kredytem zaciągniętym w Banku. Wnioskodawca nie wykorzystał w całości środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości przy ul. M. W związku z powyższym przed upływem ustawowego czasu 2 lat złożył wraz z małżonką osobne zeznania PIT-23, gdzie rozliczyli osiągnięte przychody ze zbycia nieruchomości i od pozostałej po zbyciu kwoty uiszczono należny podatek.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy kwota spłaconej hipoteki może stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. Zatem w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł.

Na podstawie art. 28 ust. 2 ww. ustawy, podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. pkt 8 lit. a)-c) powołanej ustawy ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 % uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W myśl art. 28 ust. 2a tejże ustawy, powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, którzy w terminie 14 dnia od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Wyjaśnić należy, że pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć m.in. związane ze zbyciem koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, opłatę notarialną, opłatę skarbową, opłatę sądową. Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód.

Stosownie do powołanych przepisów należy stwierdzić, że przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego może zostać pomniejszony o koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ww. ustawy.

W świetle zatem powyższego, podstawą obliczenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jak już wskazano powyżej, jest przychód, tj. wartość wyrażona w cenie określonej w umowie pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (np. pośrednictwo biura nieruchomości).

Jednocześnie wskazać należy, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. nie przewidywała możliwości pomniejszenia przychodów z tytułu zbycia nieruchomości o koszty ich uzyskania. Podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 % (z tytułu zbycia nieruchomości lub praw nabytych do dnia 31 grudnia 2006 r.) stanowi kwota przychodu ustalona zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy.

Jednakże, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu przed 1 stycznia 2007 r. wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

* na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

* na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. ustawy, przepisy ust. 1 pkt 32 i 32a nie mają zastosowania, jeżeli:

1.

budowa i sprzedaż budynków i lokali oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

2.

przychód ze sprzedaży lub zamiany jest wydatkowany na:

a.

nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

b.

budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części

* przeznaczonych na cele rekreacyjne.

3.

przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 2a tej ustawy, przepis ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b.

Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu powyższego zwolnienia jest wyłącznie przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na cele i w terminach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyjaśnienia wymaga również kwestia czy kwota spłaconej przez Wnioskodawcę hipoteki podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od podatku dochodowego jest przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Zatem ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy mają prawo korzystać m.in. podatnicy, którzy przeznaczyli przychód uzyskany z odpłatnego zbycia budynku lub lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego na jego nabycie, pod warunkiem, że jest to nieruchomość wymieniona w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy podkreślić, że z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy wynika, że kredyt, na którego spłatę został przeznaczony przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego musi być kredytem zaciągniętym na cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co z kolei powinno wynikać z umowy kredytowej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż część uzyskanej kwoty przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego (zaliczki), którą Wnioskodawca wydatkował na spłatę hipoteki ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojskową Agencję Mieszkaniową, to zobowiązanie nie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy - jako zdarzenia uprawniające do skorzystania ze zwolnienia.

Należy bowiem zauważyć, iż ww. przepis wskazuje, iż wolny od podatku dochodowego jest przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a).

Z ww. przepisu wynika, iż dla skorzystania z ww. zwolnienia koniecznym jest aby przedmiotowe kredyty były zaciągnięte na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) w zw. z lit. a) przedmiotowej ustawy wynika, iż nie wystarczy sam zamiar Wnioskodawcy i pobudki jakie nim kierowały przy spłacie ciążącego na nim zobowiązania z tytułu pokrycia wierzytelności hipotecznej na rzecz Skarbu Państwa do uznania tej spłaty za wydatek na tzw. cele mieszkaniowe. Albowiem przedmiotowy wydatek nie był wydatkiem wymienionym w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, powyższe zobowiązanie nie było kredytem lub pożyczką zaciągniętą na np.: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem czy też na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, tj. na nabycie nieruchomości i praw wymienionych w cyt. art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawione we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że sprzedaż w 2006 r. lokalu mieszkalnego, którego nabycie nastąpiło przed dniem 31 grudnia 2006 r., podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 28 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Kwota spłaconej przez Wnioskodawcę hipoteki ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojskową Agencję Mieszkaniową nie mieści się w kategorii zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e), ani też nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto należy wyjaśnić, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. nie przewidują jakiejkolwiek możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia. Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, której nabycia dokonano przed dniem 1 stycznia 2007 r. podlega opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym. Przychodem tym w myśl art. 19 ust. 1 jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie pomniejszona jedynie o koszty odpłatnego zbycia. W związku z powyższym ustawa o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. nie przewidywała w ogóle możliwości pomniejszenia przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości o koszty uzyskania przychodu.

Reasumując, należy wskazać, iż przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, którego nabycie nastąpiło przed dniem 31 grudnia 2006 r. nie może być pomniejszony, o kwotę spłaconej hipoteki, którą Wnioskodawca musiał uregulować, w związku ze sprzedażą przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że kwota spłaconej hipoteki stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretacje przepisów prawa podatkowego, a zatem mając na uwadze pytania zawarte w przedmiotowym wniosku wyjaśnić należy, że interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i skutki prawne wywołuje tylko w stosunku do Niego. Natomiast małżonka Wnioskodawcy, chcąc uzyskać pisemną interpretację indywidualną, powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem i uiścić stosowną opłatę.

Należy dodać, iż dokumenty dołączone przez Pana do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy, w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl