IPPB4/415-438/13-4/JK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB4/415-438/13-4/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 października 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-438/13-4/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2013 r. (data wpływu 3 lipca 2013 r.) uzupełnione pismem z dnia 16 września 2013 r. (data nadania 16 września 2013 r., data wpływu 18 września 2013 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 22 sierpnia 2013 r. Nr IPPB4/415-438/13-2/JK, IPPP2/443-664/13-2/MM (data nadania 22 sierpnia 2013 r., data doręczenia 9 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży numerów/starterów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży numerów/starterów.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 22 sierpnia 2013 r. Nr IPPB4/415-438/13-2/JK, IPPP2/443-664/13-2/MM (data nadania 22 sierpnia 2013 r., data doręczenia 9 września 2013 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do wyjaśnienia w zakresie jakich przepisów prawa podatkowego ma być udzielona interpretacja przepisów prawa podatkowego.

W wezwaniu wskazano, że jeśli Wnioskodawca oczekiwał wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego tylko w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to należało przedmiotowy wniosek uzupełnić poprzez dokonanie stosownej opłaty od wniosku dotyczącego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do liczby stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych) występujących we wniosku, doprecyzowanie zdarzenia przyszłego, przeformułowanie pytań, które winny być związane z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym oraz przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczyć indywidualnej sprawy Wnioskodawcy będącej przedmiotem rozpatrzenia wniosku, a także przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego w odniesieniu do przeformułowanych pytań.

Jeśli Wnioskodawca był zainteresowany w uzyskaniu interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego także w zakresie podatku od towarów i usług, to tut. Organ wezwał do uzupełnienia poprzez: przedstawienie przedmiotu interpretacji (pytania, pytań) w sposób nie budzący wątpliwości, które przepisy mają być przedmiotem interpretacji na gruncie obowiązującej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), wyczerpujące i precyzyjne przedstawienie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) w odniesieniu do sprecyzowanego przedmiotu interpretacji przepisów prawa podatkowego, przedstawienie własnego stanowiska Wnioskodawcy adekwatnego do przedstawionego przedmiotu interpretacji. W przypadku uzupełnienia wniosku o powyższe braki w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług tut. organ podatkowy wezwał również o uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 40,00 zł i przesłanie kserokopii dowodu wpłaty.

Pismem z dnia 16 września 2013 r. (data nadania 16 września 2013 r., data wpływu 18 września 2013 r.) Wnioskodawca wyjaśnił, że wniosek dotyczy tylko zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzupełniając go jednocześnie o braki formalne w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest hobbystą ładnych numerów. Lubi ładne, łatwe do zapamiętania numery - numery dokumentów, rejestracyjne, a także numery telefonów. Wnioskodawca zawsze dbał o to by mieć wraz z rodziną atrakcyjne numery abonenckie. W tym celu od czasu do czasu dokonuje stosownych zakupów. Wnioskodawca ma zgromadzony niewielki "zapas" starterów zakupionych w ciągu kilku ostatnich lat, lecz większość z nich wyrzucił lub będzie musiał wyrzucić z powodu utraty ważności. Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku Wnioskodawca dokonał - trochę lekkomyślnie "hurtowych" zakupów. Numery były atrakcyjne, a cena okazyjna, a w przypadku 1 transakcji warunkiem uzyskania atrakcyjnej ceny był hurtowy zakup 50 starterów. W efekcie Wnioskodawca zgromadził kolekcję ok. 100 starterów ze "złotymi" numerami. Po ostatecznym wybraniu najatrakcyjniejszych z Jego punktu widzenia numerów (część uruchomił, część odłożył "do szafy" w celu późniejszego wykorzystania), jak również po przekazaniu (nieodpłatnym) części kolekcji osobom bliskim została Wnioskodawcy "nadwyżka" w ilości ok. 45 starterów - włączając w tę liczbę te, które Wnioskodawca ma od kilku lat. Nadwyżkę tę od kilku tygodni Wnioskodawca sprzedaje poprzez serwis aukcyjny "allegro" z czego ok. 10 szt. znalazło już nowych nabywców. Do zbycia pozostało więc ok. 35 starterów w tym seria 10 szt. powiązanych ze sobą numerów traktowania jako całość. Przedmioty te Wnioskodawca nabywał w różny sposób: w sklepie, na aukcjach allegro, ale także od osób prywatnych na podstawie ustnej umowy. Rzadko kiedy Wnioskodawca otrzymywał paragon lub fakturę, a otrzymaną z reguły Wnioskodawca wyrzucał jako nieprzydatne (na paragonach uwidocznione jest tylko np. "starter Orange - 5 zł - 10 szt.") bez wyszczególnienia numerów. Wnioskodawca nie kupował starterów w celach handlowych, lecz oczywiście liczył się z późniejszą odsprzedażą nadwyżki mając przy tym - co oczywiste - na pojawienie się w większości przypadków niewielkich zysków. Zbycie numerów/starterów nastąpi przed upływem pół roku od daty ich nabycia. Przedmiotem sprzedaży będą również używane numery/startery zarejestrowane na imię i nazwisko Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca musi odprowadzać na bieżąco zaliczki na podatek dochodowy, czy wystarczy jak uwzględni zyski ze sprzedaży (przychód - koszty) w rozliczeniu PIT za 2013 r. spodziewając się dużego zwrotu podatku z ulgi prorodzinnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód ze sprzedaży należy uwzględnić w rozliczeniu rocznym, o ile pomiędzy zakupem a sprzedażą minął okres krótszy niż pół roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W katalogu źródeł przychodu zawartym w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8 ww. ustawy, jako odrębne źródła przychodu wyszczególniono:

* pozarolniczą działalność gospodarczą,

* odpłatne zbycie rzeczy.

W myśl art. 5a pkt 6 wyżej powołanej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

* wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

* polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

* polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Obowiązki podatkowe zależą zatem od okoliczności uzyskania przychodów, o których mowa w powołanych wyżej przepisach. W sytuacji, gdy sprzedaż rzeczy dokonywana jest przez podatnika w sposób ciągły i zorganizowany, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk, wówczas posiada znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast, gdy sprzedaż nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, wówczas stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ww. ustawy.

Z przedstawionym zdarzeniu przyszłym, czynności związane ze sprzedażą na aukcjach prowadzonych przez serwis internetowy allegro ładnych numerów/starterów, stanowiących własność Wnioskodawcy, nabytych przez Niego w ramach Jego zainteresowań, nie noszą znamion pozarolniczej działalności gospodarczej w świetle przytoczonej powyższej definicji. Za powyższym przemawia również fakt, że Wnioskodawca nie będzie sprzedawał wszystkich zakupionych numerów/starterów. Po wybraniu bowiem najatrakcyjniejszych z Jego punktu widzenia numerów (część uruchomił, część odłożył "do szafy" w celu późniejszego wykorzystania), jak również po przekazaniu (nieodpłatnym) części kolekcji osobom bliskim została Wnioskodawcy "nadwyżka" w ilości ok. 45 starterów - włączając w tę liczbę te, które Wnioskodawca ma od kilku lat. Nadwyżkę tę od kilku tygodni Wnioskodawca sprzedaje poprzez serwis aukcyjny "allegro" z czego ok. 10 szt. znalazło już nowych nabywców. Do zbycia pozostało więc ok. 35 starterów. Tym samym, sprzedaż nadwyżki numerów z prywatnej kolekcji Wnioskodawcy trudno uznać za wiążącą się z chęcią stałego zarobkowania (osiągania zysków). Ponadto, jak wynika z treści wniosku sprzedaż numerów/starterów nastąpi przed upływem pół roku od daty ich nabycia. Wobec powyższego, dokonane czynności należy zatem zakwalifikować jako sprzedaż innych rzeczy, która nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Jak stanowi art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (...).

Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ustawy).

Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy (art. 24 ust. 6 ustawy).

Mając na uwadze informacje przedstawione w zdarzeniu przyszłym oraz powołane uregulowania prawne należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży numerów/starterów, jeśli zbycie będzie miało miejsce przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił ich zakup. Dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z transakcji sprzedaży numerów/starterów podlega rozliczenia na zasadzie samoopodatkowania. Oznacza to, że po zakończeniu roku podatkowego podatnik bez pośrednictwa płatnika jest obowiązany w zeznaniu rocznym (PIT-36) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym, wykazać dochody uzyskane z tytułu sprzedaży numerów/starterów w rubryce "inne źródła" i obliczyć należny podatek dochodowy. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl