IPPB4/415-377/09-4/JK2

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 września 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-377/09-4/JK2

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2009 r. (data wpływu 1 czerwca 2009 r.) oraz piśmie z dnia 20 sierpnia 2009 r. (data nadania 21 sierpnia 2009 r., data wpływu 24 sierpnia 2009 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 12 sierpnia 2009 r. Nr IPPB4/415-377/09-2/JK2 (data nadania 13 sierpnia 2009 r., data odbioru 17 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych współfinansowanych ze środków 7 Programu Ramowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych współfinansowanych ze środków 7 Programu Ramowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (wyższa uczelnia publiczna,) przystąpił do realizacji europejskiego projektu o nazwie B pod tytułem: "Zachowanie ludzi w sytuacjach kryzysowych. Badanie różnic międzykulturowych w celu stworzenia systemu bezpiecznej komunikacji". A B oznacza Zachowanie, Bezpieczeństwo i Kultura. Projekt realizowany jest w 7 Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań rozwoju technologicznego i demonstracji. Celem projektu jest zbadanie współzależności różnic kulturowych i etnicznych ludzkich zachowań, w sytuacjach kryzysowych, w celu wypracowania optymalnego lepszego dostosowania komunikacji związanej z kwestiami bezpieczeństwa. Opracowanie instrukcji i procedur mających na celu poprawę ochrony i ewakuacji. Projekt dostarczy dowodów, które będą przydatne dla pierwszej reakcji, projektantów budowlanych i osób zaangażowanych w rozwój awaryjnych procedur operacyjnych dla budynków oraz osób zaangażowanych w powstawanie procedur bezpieczeństwa dla obiektów na wypadek zagrożenia.

Projekt B zakłada wykonanie następujących badań i analiz:

* przeprowadzenie indywidualnych wywiadów z grupami ludzi według podziału: decydenci, ratownicy i ofiary zdarzeń, w celu poznania czynników warunkujących ich zachowania w sytuacji podczas kierowania akcją ratowniczą, ratowania ludzi, a także przymusowej ewakuacji. Rozpatrywane przyczyny ewakuacji to: pożar obiektu mieszkalnego, atak terrorystyczny, pożar stacji metra, trzęsienie ziemi, powódź, katastrofa budowlana oraz wypadek w transporcie publicznym. Wśród osób poddanych badaniu, polegającym na przeprowadzeniu wywiadów, na podstawie specjalnie opracowanej i jednakowej dla wszystkich krajów ankiety z użytkownikami oraz pracownikami obiektów, w których wystąpiło zagrożenie, ratownikami uczestniczącymi w zwalczaniu tego zagrożenia, władzami administracji lokalnej zarządzającej sytuacją kryzysową wynikłą z powodu zaistnienia omawianego zagrożenia oraz ofiarami dotkniętymi wspomnianym zagrożeniem.

* przeprowadzenie prób eksperymentalnych symulujących realne scenariusze ewakuacji przeprowadzonych w podobnych obiektach w różnych krajach, które również pozwolą na analizę materiału filmowego z tych prób.

Badania ankietowe przeprowadzają wszyscy uczestnicy projektu, natomiast rezultaty i wnioski z przeprowadzonych wywiadów i ankiet indywidualnych i grupowych oraz prób eksperymentalnych pozwolą na zidentyfikowanie różnic i podobieństw w zachowaniu osób, cechujących się różnymi uwarunkowaniami kulturowymi i etnicznymi jak i czynnikami socjoekonomicznymi w sytuacji wystąpienia zagrożenia oraz wobec przymusu opuszczenia budynku. Identyfikacja ta pozwoli na opracowanie norm prawnych w UE z rekomendacją wdrożenia przez poszczególnych jej członków.

Uczelnia nie jest Wnioskodawcą Projektu lecz jest Partnerem w projekcie i środki finansowe otrzymane są od Koordynatora Projektu (Wnioskodawcy Projektu) zgodnie z kontraktem. Badania prowadzone są przez interdyscyplinarny zespół europejskich naukowców z różnych instytucji, takich jak:

1.

C. M. U. w H., Niemcy, koordynator Projektu,

2.

Uniwersytet w G., Wielka Brytania, Partner,

3.

Instytut Bezpieczeństwa Publicznego w K., Hiszpania, Partner,

4.

Akademia Pożarnicza Służb Ratowniczych w H., Niemcy, Partner,

5.

Centrum Psychiatrii w P., Czechy, Partner,

6.

M-Technology-Organisation-Psychology, Szwecja, Partner,

7.

Sz. G. S. P. w W., Polska, Partner,

8.

Stowarzyszenie Medycznych Służb Ratowniczych w I., Turcja, Partner.

,

Pracownicy bezpośrednio realizują cele projektu, który prowadzony jest w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej. Środki finansowe na realizację projektu pochodzą z 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej (w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji); B, nr kontraktu 2.....

Pismem z dnia 12 sierpnia 2009 r. Nr IPPB4/415-377/09-2/JK2 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez przedstawienie wyczerpującego stanu faktycznego. Powyższe uzupełniono pismem z dnia 20 sierpnia 2009 r. (data wpływu 24 sierpnia 2009 r.) w sposób następujący:

Beneficjentem projektu "Zachowanie ludzi w sytuacjach kryzysowych.Badanie różnic międzykulturowych w celu stworzenia systemu bezpiecznej komunikacji" jest konsorcjum europejskie, składające się z:

1.

E.-M.-A.-U. of G., Niemcy, koordynator Projektu,

2.

Uniwersytet w G, Wielka Brytania, Partner,

3.

Instytut Bezpieczeństwa Publicznego w K., Hiszpania, Partner,

4.

Akademia Pożarnicza Służb Ratowniczych w H., Niemcy, Partner,

5.

Centrum Psychiatrii w P., Czechy, Partner,

6.

Człowiek -Technologia -Organizacja -Psychologia, Szwecja, Partner,

7.

Sz. G. S. P. w W., Polska, Partner,

8.

Stowarzyszenie Medycznych Służb Ratowniczych w I., Turcja, Partner.

Beneficjentem ostatecznym jest E.-M.-A.-U. of G., Germany.

Partnerem wiodącym jest prof. Dr S. S., H. - N. - Departament H and P, E.- M. - A. -U. of G., Germany. Okres realizacji projektu od 1 maja 2008 r. do 30 kwietnia 2011 r. Wypłata wynagrodzenia dla osób bezpośrednio wykonujących pracę na rzecz projektu B realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego, zgodnie z umową grantową, jest finansowana w 75% ze środków otrzymanych od koordynatora, który otrzymuje je od Komisji Europejskiej. Pozostała część wynagrodzenia tj. 25% jest wypłacana z własnych środków Uczelni. Pracownicy otrzymują należne wynagrodzenie z dwóch odrębnych list płac, tj. dwa przelewy. Od wynagrodzenia wypłacanego z własnych środków jest odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy wynagrodzenia pracowników bezpośrednio wykonujących prace w ramach realizacji 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.

Czy funkcja w zespole projektowym ma znaczenie przy ewentualnym naliczeniu podatku lub zwolnieniu z niego.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenia opisane we wniosku, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46, gdyż dochody te pochodzą ze środków Programów Ramowych Badań, Rozwoju Technicznego i prezentacji Unii europejskiej oraz osoby te bezpośrednio realizują zadania 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej i nie ma znaczenia funkcja w zespole projektowym przy stosowaniu ww. zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 powołanej ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W związku z powyższym warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu musi być spełnienie łącznie obu przesłanek, tj.:

* środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,

* prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, gdyż związane jest z przychodem ze środków pomocowych płynących z zagranicy. Przesłankami warunkującymi przedmiotowe zwolnienie jest zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych, z których podatnik jest wynagradzany oraz ustalenie podmiotu, któremu przyznano pomoc zagraniczną i który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.

Podkreślić przy tym należy, iż z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna - nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca przystąpił do realizacji europejskiego projektu o nazwie B.... pod tytułem: "Zachowanie ludzi w sytuacjach kryzysowych. Badanie różnic międzykulturowych w celu stworzenia systemu bezpiecznej komunikacji". A B.... oznacza Zachowanie, Bezpieczeństwo i Kultura. Projekt realizowany jest w 7 Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań rozwoju technologicznego i demonstracji. Uczelnia nie jest Wnioskodawcą Projektu lecz jest Partnerem w projekcie i środki finansowe otrzymane są od Koordynatora Projektu (Wnioskodawcy Projektu) zgodnie z kontraktem. Pracownicy bezpośrednio realizują cele projektu, który prowadzony jest w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej. Środki finansowe na realizację projektu pochodzą z 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej. Beneficjentem projektu "Zachowanie ludzi w sytuacjach kryzysowych. Badanie różnic międzykulturowych w celu stworzenia systemu bezpiecznej komunikacji" jest konsorcjum europejskie, składające się z:

1.

E.-M.-A.-U. of G., Niemcy, koordynator Projektu,

2.

Uniwersytet w G, Wielka Brytania, Partner,

3.

Instytut Bezpieczeństwa Publicznego w K., Hiszpania, Partner,

4.

Akademia Pożarnicza Służb Ratowniczych w H., Niemcy, Partner,

5.

Centrum Psychiatrii w P., Czechy, Partner,

6.

Człowiek -Technologia -Organizacja -Psychologia, Szwecja, Partner,

7.

Sz. G. S. P. w W., Polska, Partner,

8.

Stowarzyszenie Medycznych Służb Ratowniczych w I., Turcja, Partner.

Wypłata wynagrodzenia dla osób bezpośrednio wykonujących pracę na rzecz projektu B..... realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego, zgodnie z umową grantową, jest finansowana w 75% ze środków otrzymanych od koordynatora, który otrzymuje je od Komisji Europejskiej. Pozostała część wynagrodzenia tj. 25% jest wypłacana z własnych środków Uczelni. Pracownicy otrzymują należne wynagrodzenie z dwóch odrębnych list płac, tj. dwa przelewy. Od wynagrodzenia wypłacanego z własnych środków jest odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Siódmy Program Ramowy jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim w latach 2007-2013. O fundusze mogą ubiegać się instytucje naukowe (uniwersytety, akademie, instytuty), jednostki przemysłowe (małe i średnie przedsiębiorstwa, duży przemysł), organizacje (federacje, stowarzyszenia), jednostki rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz inne prywatne i publiczne jednostki posiadające osobowość prawną.

Program ten został utworzony na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej powołania siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) i jest bezpośrednio finansowany przez Komisję Europejską.

Dysponentem środków pomocowych i jednocześnie podmiotem upoważnionym do ich rozdziału jest Komisja Europejska, natomiast Wnioskodawca jest jednym z beneficjentów wchodzących w skład konsorcjum europejskiego.

W zakresie pierwszej z ww. przesłanek określonych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że co do zasady zostaje ona spełniona w przypadku, gdy środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Ustalenie zatem, czy wynagrodzenie pracownika bezpośrednio realizującego cele programu korzysta ze zwolnienia przedmiotowego jest uzależnione od sposobu finansowania przedmiotowego wynagrodzenia.

Należy zatem wskazać, że w sytuacji, gdy w chwili dokonywania wypłaty, wynagrodzenie jest finansowane bezpośrednio ze środków przekazanych przez Komisję Europejską na wyodrębniony rachunek, to wówczas korzysta ono ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części finansowanej ze środków Komisji Europejskiej, pod warunkiem jednakże, że pracownik który je otrzymuje, bezpośrednio realizuje cel programu.

Podkreślenia wymaga, że w sytuacji gdy wynagrodzenia nie będą finansowane bezpośrednio ze środków 7 Programu Ramowego badań przekazanych przez Komisję Europejską, tylko będą np. wypłacane ze środków Wnioskodawcy, wówczas nie spełniają warunków do zwolnienia z podatku dochodowego. W takiej sytuacji Wnioskodawca jako płatnik będzie miał obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od tych wypłat.

Jak wynika z ww. przepisu, drugą z okoliczności mających wpływ na zastosowanie zwolnienia przedmiotowego jest charakter czynności wykonywanych przez pracownika. Tylko bowiem wynagrodzenia za czynności związane bezpośrednio z realizacją celu programu mogą być zwolnione z podatku w tej części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków pomocowych. Zwolnieniu od podatku nie podlegają wynagrodzenia osób zaangażowanych jedynie pośrednio w realizację projektu.

Jednakże tutejszy Organ w ramach postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej nie ocenia jaki charakter mają czynności wykonywane przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę pracowników tylko opiera się na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. To na Wnioskodawcy - jako stronie wywodzącej z danej okoliczności skutki prawne w postaci możliwości zastosowania do otrzymywanych przychodów zwolnienia przedmiotowego, będzie spoczywał obowiązek udowodnienia - w ewentualnym postępowaniu podatkowym - że ww. pracownicy bezpośrednio realizują cele programu.

Reasumując, wynagrodzenia pracowników z tytułu wykonywania zadań związanych z realizacją projektu będą co do zasady korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że będą finansowane bezpośrednio ze środków bezzwrotnej pomocy i pracownicy ci będą bezpośrednio realizować program objęty pomocą. Natomiast wynagrodzenie finansowane ze środków własnych lub pochodzących ze środków Skarbu Państwa będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Funkcja w zespole projektowym nie ma znaczenia, o ile wynagrodzenie tych osób zostało sfinansowane ze środków pomocowych oraz pod warunkiem, że osoby te bezpośrednio realizują cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl