IPPB4/415-343/10-4/SP - Zwolnienie z opodatkowania otrzymanego odszkodowania z tytułu polisy na życie.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 lipca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-343/10-4/SP Zwolnienie z opodatkowania otrzymanego odszkodowania z tytułu polisy na życie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2010 r. (data wpływu 4 maja 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 lipca 2010 r. (data nadania 12 lipca 2010 r., data wpływu 14 lipca 2010 r.) na wezwanie z dnia 29 czerwca 2010 r. Nr IPPB4/415-343/10-2/SP (data nadania 29 czerwca 2010 r., data doręczenia 7 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania z tytułu polisy na życie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania z tytułu polisy na życie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Pan Mieczysław G., krewny Wnioskodawczyni, wykupił w 1933 r. polisę ubezpieczeniową na życie w firmie "P". Wnioskodawczyni jest jedyną żyjącą osobą, której firma ta przyznała prawo do polisy. Wnioskodawczyni dowiedziawszy się, że odzyskanie polisy jest możliwe, zwróciła się do firmy "P." z prośbą o podjęcie próby wypłaty należnego odszkodowania. Próba ta powiodła się. Odszkodowanie z polisy na życie po swoim krewnym Wnioskodawczyni otrzymała w dniu 9 kwietnia 2010 r.

Pismem z dnia 29 czerwca 2010 r. Nr IPPB4/415-343/10-2/SP wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego, sprecyzowanie pytania (pytań) oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego. Wniosek został uzupełniony w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Analizując złożony przez Wnioskodawczynię wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej oraz uzupełnienie do tego wniosku, należy zauważyć, iż intencją Wnioskodawczyni było zapytanie dotyczące opodatkowania otrzymanego odszkodowania z polisy na życie.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Otrzymanie odszkodowania jest wolne od podatku. Wskazuje na to art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zasada wyrażona z tym artykule mówi, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zawartych w art. 21 i art. 52 ww. ustawy jako wolne od podatku, a zatem zwolnione są od podatku wszelkiego rodzaju kwoty, wynikające z ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z treści zacytowanego przepisu jednoznacznie wynika zasada powszechności opodatkowania podatkiem dochodowym wszystkich dochodów.

Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy zwalnia się od podatku kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za wyjątkiem:

a.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,

b.

dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15, tj. dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi.

Stosownie do art. 829 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

1.

przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku,

2.

przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

W myśl art. 831 § 1 k.c. ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczeniowej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.

W świetle art. 832 § 2 k.c., jeżeli w chwili śmierci nie ma osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, suma ta przypada najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż krewny Wnioskodawczyni, wykupił w 1933 r. polisę ubezpieczeniową na życie w firmie "P.". Wnioskodawczyni jest jedyną żyjącą osobą, której firma ta przyznała prawo do polisy. Odszkodowanie z polisy na życie po swoim krewnym Wnioskodawczyni otrzymała w dniu 9 kwietnia 2010 r.

Reasumując należy stwierdzić, iż otrzymane przez Wnioskodawczynię odszkodowanie z polisy na życie po swoim krewnym jako beneficjenta tej polisy korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile przedmiotowe ubezpieczenie nie było ubezpieczeniem związanym z funduszem kapitałowym i nie obejmuje dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z tym ubezpieczeniem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl