IPPB4/415-284/11-4/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-284/11-4/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2011 r. (data wpływu 4 kwietnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2011 r. (data nadania 8 czerwca 2011 r., data wpływu 13 czerwca 2011 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 31 maja 2011 r. Nr IPPB4/415-284/11-2/JK (data nadania 1 czerwca 2011 r., data doręczenia 6 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży praw i roszczeń do nieruchomości objętej Dekretem Bieruta - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży praw i roszczeń do nieruchomości objętej Dekretem Bieruta.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-284/11-2/JK z dnia 31 maja 2011 r. (data nadania 1 czerwca 2011 r., data doręczenia 6 czerwca 2011 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez dokładne opisanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 8 czerwca 2011 r. (data nadania 8 czerwca 2011 r., data wpływu 13 czerwca 2011 r.) Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek w terminie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Udział w prawach i roszczeniach do nieruchomości wskazanej we wniosku z dnia 31 marca 2011 r. objętej działaniem dekretu Wnioskodawca nabył w drodze spadku po matce Magdalenie S. z domu M., która zmarła 19 września 2008 r. Matka Wnioskodawcy odziedziczyła wskazane prawa i roszczenia w 1/3 (jednej trzeciej części spadku ze swoimi dwoma siostrami) po zmarłej 30 marca 2003 r. swojej matce (a babci Wnioskodawcy) Zofii M. z domu T. Z kolej babcia Wnioskodawcy Zofia M. odziedziczyła przedmiotową nieruchomość w 1/2 (jednej drugiej części spadku ze swoim bratem) po swojej matce (a prababci Wnioskodawcy) Mariannie G. z domu G. (zmarłej 22 listopada 1984 r.), która faktycznie nabyła ową nieruchomość przed notariuszem w dniu 25 stycznia 1949 r.

W związku z wykazanym powyżej porządkiem dziedziczenia (prababcia jako faktyczny nabywca nieruchomości/właściciel, po której dziedziczy na mocy prawomocnego postanowienia sądu babcia, po której dziedziczy na podstawie prawomocnego sądu matka, po której dziedziczy na mocy poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed notariuszem Wnioskodawca) Wnioskodawca posiada prawa i obowiązki dotyczące nieruchomości objętej dekretem. Postępowania spadkowe po zmarłych nie były wznawiane, nie dokonano tez działu spadku po żadnych ze spadkobierców. Wnioskodawca nie występował o zwrot wywłaszczonej dekretem nieruchomości. W dniu 7 lipca 2010 r. Wnioskodawca (cedent) zawarł z cesjonariuszem umowę cesji praw i obowiązków w formie aktu notarialnego. Na mocy tejże umowy Wnioskodawca przeniósł odpłatnie na cesjonariusza (nabywcę) wszystkie prawa i obowiązki wynikające z art. 7 Dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 z późn. zm.) dotyczące nieruchomości położonej w Warszawie w zakresie przysługującego udziału, który odziedziczył. Tym samym roszczenia dekretowe (tj. prawa i obowiązki) w zakresie przysługującego dotychczas udziału Wnioskodawcy (cedenta) przeszły na cesjonariusza. Wskazane prawa i obowiązki przeniesione na mocy umowy cesji, zostały przeniesione odpłatnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w świetle art. 10 w zw. z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany przez przeniesienie (cesję) praw i obowiązków wynikających z art. 7 Dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy jest wolny od podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie (cesja) praw i obowiązków czyli roszczeń dekretowych w świetle art. 10 w zw. z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie podlega opodatkowaniu. Wskazane bowiem przepisy nie precyzują, aby cesja praw i obowiązków, a zatem rzeczy ruchomych i ich sprzedaż po upływie pół roku od śmierci ostatniego spadkodawcy (śmierć matki w dniu 1 września 2008 r.) podlegała opodatkowaniu w rozumieniu przepisu art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można, zdaniem Wnioskodawcy, uznać cesji roszczeń dekretowych za prawa majątkowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Artykuł 11 ust. 1 ustawy stanowi natomiast, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1, 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zawarte w powołanych wyżej art. 18 wyliczenie praw majątkowych ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie "w szczególności". Należy zatem przyjąć, iż do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 ww. ustawy można zaliczyć także inne prawa nie wymienione w tym przepisie. Jednocześnie treść tego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zarówno przychody z wykonania (wykorzystania) tych praw jak również z ich sprzedaży lub zamiany.

Przepisy prawa podatkowego oraz prawa cywilnego nie definiują pojęcia prawa majątkowego. Podobnie brak jest również definicji majątku. Przez "prawa" należy rozumieć tutaj prawa podmiotowe. Mogą one występować w trzech postaciach: roszczeń, uprawnień kształtujących i zarzutów.

Z informacji wskazanych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca w dniu 7 lipca 2010 r. sprzedał prawa i roszczenia do nieruchomości w zakresie przysługującego udziału odziedziczonego po spadkobiercach dawnych właścicieli. Przedmiotowa nieruchomość podlegała wywłaszczeniu zgodnie z dekretem Bieruta z dnia 26 października 1945 r. Wnioskodawca nie występował o zwrot wywłaszczonej dekretem nieruchomości.

Analizując powyższe, nie podlega wątpliwości, że prawa i roszczenia, które Wnioskodawca sprzedał w 2010 r. nie zaliczają się do praw wymienionych w przytoczonym przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca dokonał sprzedaży nabytych w drodze spadku praw i roszczeń do udziału w nieruchomości, z tytułu których uzyskał przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wyniku powyższego, otrzymane lub postawione do dyspozycji Wnioskodawcy pieniądze, z tytułu sprzedaży praw i roszczeń o zwrot nieruchomości, będą stanowić przychód w rozumieniu art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca dokonał jedynie sprzedaży praw i roszczeń do nieruchomości, które nie mieszczą się w katalogu praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy. Zatem w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania termin 5 lat wynikający z treści ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, należy stwierdzić, iż kwota uzyskana z tytułu sprzedaży nabytych w drodze spadku praw i roszczeń do udziału w nieruchomości będzie stanowić dochód z tytułu sprzedaży praw majątkowych, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi dochodami zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy je wykazać w zeznaniu rocznym, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie należy wpłacić z tego tytułu podatek, obliczony zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl