IPPB4/415-234/12-2/JK3

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 czerwca 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-234/12-2/JK3

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2012 r. (data wpływu 20 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia ulgi z tytułu wychowania dziecka-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia ulgi z tytułu wychowania dziecka oraz podziału wysokości ulgi pomiędzy rodziców i obowiązku złożenia korekty zeznania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Dnia 30 maja 2005 r. Sąd Okręgowy rozwiązał przez rozwód małżeństwo zawarte w dniu 24 czerwca 2000 r. między Wnioskodawcą a D. M., pozostawiając obojgu rodzicom władzę rodzicielską nad małoletnią córką ustalając miejsce pobytu dziecka w miejscu zamieszkania jego matki. Sąd Okręgowy obciążył oboje rodziców kosztami utrzymania małoletniej córki ustalając udział Wnioskodawcy w tych kosztach na kwotę 400 złotych miesięcznie płatne do 10-go każdego miesiąca.

Dnia 3 lipca 2009 r. Sąd Rejonowy podwyższył kwotę alimentów do kwoty 570 złotych miesięcznie. Dnia 12 listopada 2009 r. Sąd Rejonowy na wniosek Wnioskodawcy ustalił kontakty z dzieckiem. Dziecko przebywa u Wnioskodawcy w każdy pierwszy weekend miesiąca od soboty godz. 10.00 do niedzieli godz. 19.00, jeden dzień Świąt Bożego Narodzenia i jeden dzień Świąt Wielkanocnych od godziny 10 do 19 naprzemiennie w kolejnych latach, jak również w Sylwestra od godziny 18.00 do Nowego Roku do godziny 18.00 naprzemiennie, jeden tydzień ferii zimowych oraz dwa tygodnie w lipcu i dwa tygodnie w sierpniu w wakacje. Ze wszystkich powyższych ustaleń Wnioskodawca wywiązuje się w ustalonych terminach łącznie ze świadczeniami alimentacyjnymi. Dodatkowo Wnioskodawca kupuje dziecku różne ubrania, zabiera na basen, łyżwy, do kina, jak również płaci dziecku 25 złotych kieszonkowego co miesiąc (oprócz alimentów).

Po zapoznaniu się z ustawą art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kontakcie z infolinią Krajowej Informacji Podatkowej Wnioskodawca otrzymał informację, że przysługuje mu ulga na dziecko w wysokości 50% (ponieważ pomiędzy rodzicami nie ma porozumienia co do podziału ulgi), niestety w Urzędzie Skarbowym pod który podlega uzyskał informację że ulga nie przysługuje w ogóle, bo dziecko mieszka z matką.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga na dziecko i w jakiej wysokości.

2.

Co w przypadku kiedy rodzice nie potrafią się porozumieć co do podziału wysokości ulgi pomiędzy siebie.

3.

Czy w przypadku jeżeli obojgu rodzicom przysługuje ulga po połowie, co się stanie jeśli jedno z rodziców odliczy sobie w zeznaniu podatkowym ulgę w wysokości 100%, a drugie w wysokości 50%.

4.

Który z podatników wówczas będzie wzywany do złożenia korekty zeznania.

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi zakres dotyczący możliwości zastosowania ulgi prorodzinnej. Natomiast w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, po zapoznaniu się z ustawą art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kontakcie z infolinią Krajowej Informacji Podatkowej, zdaniem Wnioskodawcy taka ulga mu przysługuje. Jeśli rodzice nie potrafią się porozumieć co do podziału ulgi, zdaniem Wnioskodawcy ulga należy się obojgu rodzicom po połowie.

W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami jeżeli jedno z rodziców odliczy ulgę w wysokości przekraczającej 50% to osoba ta powinna być wezwana do korekty zeznania podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe

Zasady korzystania z podatkowej ulgi na dzieci określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1.

wykonywał władzę rodzicielską,

2.

pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

3.

sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Stosownie do art. 27f ust. 2 ww. ustawy, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1.

na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2.

wstąpiło w związek małżeński.

Zgodnie z art. 27f ust. 3 ww. ustawy, w przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Z przepisu art. 27f ust. 4 ww. ustawy wynika, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Według art. 27f ust. 5 odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1.

odpis aktu urodzenia dziecka,

2.

zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

3.

odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,

4.

zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprawnionymi do skorzystania z ulgi są zatem podatnicy, którzy spełnili poniższe przesłanki, tj.:

* osiągali dochody opodatkowane wg skali podatkowej,

* wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcje opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

* utrzymywali dziecko w związku z wykonywaniem przez siebie ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej,

* wykażą podatek (po odliczeniu składki na ubezpieczenia zdrowotne).

Oznacza to, że z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają dochody opodatkowane według skali podatkowej. Do ulgi mają prawo również podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym pod warunkiem, iż uzyskają w roku podatkowym także dochody opodatkowane według skali np. zasiłek chorobowy, dochody z najmu.

Przy czym warunkiem do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dziecka jest również brak zastosowania w stosunku do dziecka przepisów:

* art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego,

* ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest po rozwodzie. Wspólnie z byłą żoną sprawuje władzę i opiekę nad swoją małoletnią córką. Wnioskodawca łoży co miesiąc 570 zł na utrzymanie dziecka płacąc alimenty. Zgodnie z wyrokiem sądu dziecko przebywa u Wnioskodawcy w każdy pierwszy weekend miesiąca od soboty godz. 10.00 do niedzieli godz. 19.00, jeden dzień Świąt Bożego Narodzenia i jeden dzień Świąt Wielkanocnych od godziny 10 do 19 naprzemiennie w kolejnych latach, jak również w Sylwestra od godziny 18.00 do Nowego Roku do godziny 18.00 naprzemiennie, jeden tydzień ferii zimowych oraz dwa tygodnie w lipcu i dwa tygodnie w sierpniu w wakacje. W czasie pobytu u Wnioskodawcy dziecko jest w pełni na Jego utrzymaniu. Dodatkowo Wnioskodawca kupuje dziecku różne ubrania, zabiera na basen, łyżwy, do kina, jak również płaci dziecku 25 złotych kieszonkowego co miesiąc (oprócz alimentów).

W świetle powyższego należy stwierdzić, że jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, wówczas ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, że łączna kwota odliczeń, przez nich dokonana nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka. Istotne jest, aby nie dochodziło do dublowania ulgi.

Należy podkreślić, że roczna kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców. Zasada ta dotyczy również rodziców rozwiedzionych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie mówi, że rodzicom przysługuje wspólnie roczna kwota ulgi i mogą ją oni odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnie ustalonej przez rodziców proporcji. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi.

Konieczne jest zatem porozumienie w tym względzie, gdyż decyzję o sposobie podziału tej kwoty ustawodawca pozostawił rodzicom dziecka, zaznaczając jedynie, iż kwota ulgi na dziecko dotyczy łącznie obojga rodziców. W konsekwencji, suma odliczeń dokonanych przez każdego z rodziców odrębnie nie może przekroczyć kwoty limitowanej, tj. 92,67 zł za każdy miesiąc wykonywania władzy rodzicielskiej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl