IPPB4/415-1024/12-4/JK - Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaży boksu garażowego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 lutego 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-1024/12-4/JK Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaży boksu garażowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2012 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 22 listopada 2012 r.) uzupełnione pismem z dnia 22 stycznia 2013 r. (data nadania 23 stycznia 2013 r., data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 23 stycznia 2013 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 17 stycznia 2013 r. Nr IPPB4/415-1024/12-2/JK (data nadania 18 stycznia 2013 r., data doręczenia 21 stycznia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży boksu garażowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży boksu garażowego.

W związku z powyższym, pismem z dnia 17 stycznia 2013 r. Nr IPPB4/415-1024/12-2/JK (data nadania 18 stycznia 2013 r., data doręczenia 21 stycznia 2013 r.), tut. Organ wezwał do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez wskazanie właściwego numeru identyfikacji podatkowej (NIP bądź PESEL), złożenie oświadczenia i podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, wskazanie przedmiotu wniosku, wskazanie przepisów prawa podatkowego, będących przedmiotem interpretacji indywidualnej, doprecyzowanie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, sformułowanie pytań, które winny być związane z przepisami prawa podatkowego, będące przedmiotem interpretacji indywidualnej i dotyczyć indywidualnej sprawy Wnioskodawcy oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego w odniesieniu do sformułowanych pytań.

Pismem z dnia z dnia 22 stycznia 2013 r. (data nadania 23 stycznia 2013 r., data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 23 stycznia 2013 r.) uzupełniono powyższe w terminie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W trakcie trwania związku małżeńskiego, umową Nr 49/06 o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego z dnia 20 kwietnia 2005 r. zakupiono boks garażowy od Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wpłata I raty w kwocie 10.000 zł nastąpiła w dniu 12 grudnia 2002 r., wpłata II raty w kwocie 15.000 zł nastąpiła w dniu 13 listopada 2002 r. Według rozliczenia, koszt budowy boksu garażowego wraz z ogrodzeniem wykonany przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową w dniu 6 października 2003 r. wyniósł 24.749,98 zł. Na podstawie aktu notarialnego z dnia 14 grudnia 2010 r. nastąpiło przeniesienie własności poprzez ustanowienie odrębnej własności lokalu niemieszkalnego o wys. 1.40 - 2.20 m. - 16.41 m2 (boksu garażowego) oraz gruntów pozostałych - 42,31 m2. Powyższe nastąpiło w trakcie trwania związku małżeńskiego. Sprzedaż została dokonana w formie aktu notarialnego w dniu 16 maja 2012 r. za kwotę 30.000 zł. Dochód z tytułu emerytury i renty ZUS Wnioskodawczyni rozlicza na zasadach ogólnych. Dochód z działalności gospodarczej mąż Wnioskodawczyni rozlicza według podatku liniowego 19%. Małżonkowie nie rozliczają się wspólnie. Między Wnioskodawczynią i Jej mężem istnieje wspólność majątkowa. Boks garażowy stanowił majątek wspólny Wnioskodawczyni oraz Jej męża. Bok garażowy nie był wykorzystywany w prowadzonej przez męża działalności gospodarczej, nie stanowił środka trwałego i nie był amortyzowany.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jakiej wysokości Wnioskodawczyni powinna ewentualnie odprowadzić podatek dochodowy za rok 2012 w związku ze zbyciem boksu garażowego za kwotę 30.000 zł na podstawie aktu notarialnego z dnia 16 maja 2012 r.

Zdaniem Wnioskodawczyni, koszty związane z zakupem boksu garażowego zostały poniesione powyżej 5 lat od czasu zbycia w 2012 r. W 2010 r. zostało jedynie przekształcone w prawo własności. W związku z tym zbycie boksu garażowego w 2012 r. nie powoduje obowiązku odprowadzania podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, iż powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Jak z powyższego wynika, dla opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych istotne znaczenie ma data nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Z treści wniosku wynika, iż sprzedany w dniu 16 maja 2012 r. boks garażowy został nabyty na podstawie umowy Nr 49/06 o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego z dnia 20 kwietnia 2005 r. Aktem notarialnym z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanowiono odrębną własność lokalu niemieszkalnego.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego - "Własność i inne prawa rzeczowe".

Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej. W sytuacji, w której Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jej rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), za datę nabycia lokalu, istotnej dla obliczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego, tj. 2005 r.

Tym samym, mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż ustanowienie w 2010 r. odrębnej własności przedmiotowego lokalu niemieszkalnego i przeniesienie na Wnioskodawczynię prawa jego własności będzie stanowiło tylko inną formę własności, a nie nowe nabycie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, sprzedaż w 2012 r. przedmiotowej nieruchomości nie będzie stanowiła źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca 2005 r., w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego, a zatem nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od przychodu z tej sprzedaży.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Mając na uwadze powyższe interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawczyni i nie wywołuje skutków prawnych w stosunku do Pani męża.

W odniesieniu natomiast do kwot podanych we wniosku, organ informuje, iż ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać nie należą do kompetencji tut. organu. Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy. W związku z powyższym tut. organ nie może odnieść się do kwot wskazanych przez Wnioskodawczynię.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl