Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB4/415-1005/14-3/JK3

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego otrzymanego ze środków europejskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego otrzymanego ze środków europejskich.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Uczelnia realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Program doskonalenia kompetencji dla kierunku finanse i rachunkowość". Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna przyznana kwota dofinansowania wynosi 796.521,60 PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 60/100) i stanowi 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym:

* płatność ze środków europejskich w kwocie 677.043,36 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści trzy złote trzydzieści sześć groszy) stanowi 85% dofinansowania;

* dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 119.478,24 PLN (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze) stanowi 15% dofinansowania.

Celem projektu jest doprowadzenie do wzrostu poziomu kluczowych kompetencji zawodowych i analitycznych oczekiwanych przez pracodawców dla prawidłowego wykonywania zawodów w obszarach finansowo-księgowych u 100 studentek/ów kierunku finanse i rachunkowość. Jednym z zadań projektu, które prowadzić będą do osiągnięcia ww. celu jest przygotowanie i realizacja 4-tygodniowych staży (po 20h/tydzień) kształtujących kompetencje oczekiwane przez pracodawców od absolwentów kierunku finanse i rachunkowość. W stażach wezmą udział uczestnicy, do których faktycznie skierowana jest pomoc w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich tj. studenci i studentki ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2014/2015. W projekcie przewidziano środki finansowe na stypendia dla stażystów w łącznej kwocie 144.000 PLN (po 1440 PLN dla każdego stażysty/stażystki). Staże będą realizowane w oparciu o umowy trójstronne zawierane pomiędzy Uczenią, stażystą/stażystką i przedsiębiorcą organizującym staż.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy stypendium stażowe wypłacane w ramach projektu "Program doskonalenia kompetencji dla kierunku finanse i rachunkowość." podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy.

W opinii Wnioskodawcy stypendium stażowe wypłacane w ramach projektu "Program doskonalenia kompetencji dla kierunku finanse i rachunkowość" podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), jako środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu w ramach pomocy udzielonej z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego. W zakresie zdarzenia przyszłego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52coraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy, bądź od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Stosownie do art. 11 ust. 1 tej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 -15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu. Zaprezentowana definicja, mająca swoje źródło w orzecznictwie sądów administracyjnych, znajduje odzwierciedlenie w definicji słownikowej omawianego pojęcia, zgodnie z którą "nieodpłatne świadczenie" oznacza wszelkie świadczenia nie wymagające opłaty; takie za które się nie płaci, bezpłatne.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) - przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Zgodnie z tym przepisem, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego).

Środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również środki krajowe, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa i spełniają przesłanki zwolnienia przedmiotowego ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak tylko u uczestnika projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Natomiast użyte w tym przepisie sformułowanie "z udziałem środków europejskich" należy rozumieć jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, stypendium stażowe wypłacane będzie uczestnikom projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1. Celem projektu jest doprowadzenie do wzrostu poziomu kluczowych kompetencji zawodowych i analitycznych oczekiwanych przez pracodawców dla prawidłowego wykonywania zawodów w obszarach finansowo-księgowych u 100 studentek/ów kierunku finanse i rachunkowość S. Jednym z zadań projektu, które prowadzić będą do osiągnięcia ww. celu jest przygotowanie i realizacja 4-tygodniowych staży (po 20h/tydzień) kształtujących kompetencje oczekiwane przez pracodawców od absolwentów kierunku finanse i rachunkowość. W stażach wezmą udział uczestnicy, do których faktycznie skierowana jest pomoc w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich, tj. studenci i studentki ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość S. w roku akademickim 2014/2015. Staże będą realizowane w oparciu o umowy trójstronne zawierane pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie, stażystą/stażystką i przedsiębiorcą organizującym staż.

Zauważyć należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. W rozpatrywanej sprawie - jak wynika z treści wniosku - uczestnikami przedmiotowego projektu są stażyści. Z kolei, użyte w powyższym przepisie pojęcie "z udziałem środków europejskich" należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Jak wielokrotnie podkreślał w swym orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny, "zwolnienia nie stanowią uznanego przez ustawodawcę standardu prawnego lecz są ustawowym wyjątkiem od zasady powszechności i równości obowiązków podatkowych" (orzeczenie TK z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. Akt K 26/94). Stąd należy je interpretować ściśle, tj. bez stosowania wykładni rozszerzającej, ani zawężającej.

Dlatego też, jeśli stypendia stażowe wypłacane z dotacji celowej budżetu państwa, są realizowane z udziałem środków europejskich (tak jak w przedmiotowej sprawie), to oznacza, że spełniają warunek określony w powyższej regulacji, dotyczący udziału środków europejskich w pomocy udzielanej uczestnikom projektu, w związku z tym korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie powołanego wyżej przepisu.

Mając zatem na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że stypendia wypłacane stażystom (tekst jedn.: uczestnikom projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) - jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korzystają w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl