IPPB3/4510-930/15-2/KK - CIT w zakresie rozpoznania przychodu z tytułu zbycia akcji w celu ich umorzenia.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 stycznia 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/4510-930/15-2/KK CIT w zakresie rozpoznania przychodu z tytułu zbycia akcji w celu ich umorzenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu z tytułu zbycia akcji w celu ich umorzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu z tytułu zbycia akcji w celu ich umorzenia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka A. Sp. z o.o. ("Wspólnik", "Akcjonariusz") posiada aktualnie większość udziałów w Spółce, jednak nie jest to udział 100%. Udziały te zostały częściowo objęte w zamian za wkłady pieniężne w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wydanych udziałów, a częściowo - nabyte na podstawie umów sprzedaży. Aktualnie wartość rynkowa posiadanych przez Wspólnika udziałów znacznie przekracza wartość nominalną. W przyszłości przewiduje się przekształcenie Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. Po przekształceniu Wspólnik jako Akcjonariusz będzie miał większość akcji w Spółce, ale nie będzie to udział 100%. W dalszej kolejności możliwe jest, że Akcjonariusz dokona zbycia wszystkich posiadanych akcji na rzecz Spółki celem ich umorzenia. Umorzenie akcji nastąpi w trybie umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem na podstawie art. 359 i następnych ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., "k.s.h.").

Wynagrodzenie będzie sfinansowanie z zysku Spółki i będzie wypłacone w ratach w formie pieniężnej, a umorzeniu akcji będzie towarzyszyło obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 360 k.s.h.

Wartość wynagrodzenia będzie odpowiadała wartości nominalnej umarzanych akcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku, gdy wypłacone przez Spółkę wynagrodzenie w zamian za umarzane akcje będzie niższe od ich wartości rynkowej i będzie odpowiadało ich wartości nominalnej, to czy Spółka osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, wypłata wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej umarzanych akcji za umarzane akcje nie prowadzi do powstania w Spółce przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Na wstępie należy podkreślić, że zmniejszenie wysokości lub ilości udziałów lub akcji, bądź też liczby wspólników czy akcjonariuszy, nie jest, w normalnym obrocie gospodarczym okolicznością, z której można by wnosić o wystąpieniu przychodu. Gospodarczym efektem uchwały o umorzeniu akcji w spółce akcyjnej będzie przepływ aktywów (środków pieniężnych) do Akcjonariusza i obniżenie kapitału zakładowego w Spółce. Akcjonariusz nie będzie zobowiązany do dokonania na rzecz Spółki świadczeń powodujących zwiększenie jej majątku - wręcz przeciwnie - umorzenie zmniejszy jej majątek.

Z tych względów u Spółki nie może powstać przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.d.o.p. w związku z wypłatą na rzecz jej Akcjonariusza wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji. Wypłata wynagrodzenia za umarzane akcje, niezależnie od tego, jaką ma postać (pieniężną czy niepieniężną) oraz jaka jest jego wysokość, w sposób oczywisty nie prowadzi w Spółce do "otrzymania pieniędzy", "otrzymania wartości pieniężnych", "otrzymania różnic kursowych" oraz "otrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń".

Jednocześnie "umorzenie akcji nie może być traktowane ani na gruncie prawa podatkowego, ani na gruncie prawa cywilnego jako umorzenie zobowiązań Spółki. Udział lub akcja nie kreuje dla Spółki żadnych konkretnych zobowiązań wobec Akcjonariusza, więc umorzenie akcji nie zwalnia Spółki z jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Akcjonariusza. Tym samym umorzenia akcji nie można również utożsamiać ze stanowiącym przychód umorzeniem zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p.

Wypłata wynagrodzenia za umarzane akcje nie może prowadzić do powstania w Spółce przychodu na podstawie art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p., bowiem wypłata wynagrodzenia za umarzane akcje nie może być traktowana jako związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, a istotnym elementem rozstrzygającym o powstaniu tej kategorii przychodu jest istnienie zobowiązania, w następstwie którego podatnik ma uzyskać jakieś należne mu świadczenie. Istnienie zobowiązania do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji w żadnym zakresie nie powoduje, że Akcjonariusz, którego akcje są umarzane, będzie zobowiązany do jakiegokolwiek świadczenia względem Spółki, albo że takie świadczenie byłoby Spółce należne.

Wypłata wynagrodzenia za umarzane akcje nie będzie również prowadzić do powstania przychodu na podstawie art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p., bowiem powstanie przychodu do opodatkowania powodują przesunięcia majątkowe dokonywane pomiędzy podatnikami, które spełniają dwie kluczowe cechy: przesunięcie jest dokonywane w oparciu o tytuł prawny przewidujący ich odpłatne zbycie (np. sprzedaż), strony transakcji łączy umowa, która przewiduje zapłatę ceny. Umorzenie akcji za wynagrodzeniem nie spełnia żadnej z wymienionych cech. Źródłem nabycia i tytułem do uzyskania wynagrodzenia przez Akcjonariusza zbywającego akcje celem ich umorzenia nie jest zatem umowa cywilnoprawna. Źródłem tym jest uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy podejmowana w oparciu o odpowiednie postanowienia umowy Spółki oraz postanowienia k.s.h. W dalszej konsekwencji - charakter operacji umorzenia akcji za wynagrodzeniem wskazuje, iż takie umorzenie nie może być traktowane jako zbycie odpłatne. W związku z przekazaniem wynagrodzenia w formie pieniężnej Spółka nie otrzyma ekwiwalentnego przysporzenia ze strony ustępującego Akcjonariusza. Po stronie Spółki transakcja spowoduje obniżenie kapitału zakładowego, a tym samym wartości majątku.

Z powyższego wynika, że wynagrodzenie, które ma być wypłacone Akcjonariuszowi w zamian za umorzone akcje, jest neutralne podatkowo dla Spółki, bez względu na jego wysokość oraz charakter. Powyższe stanowisko znajduje w znacznym zakresie oparcie w ocenach prawnych zawartych w wyrokach o sygn.: I SA/Po 251/10 niepubl., I SA/Łd 935/10 niepubl., III SA/Wa 374/10, I SA/Ke 120/10, I SA/Po 102/11, sygn. III SA/Wa 2183/12, I SA/Po 504/11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Jednocześnie organ podkreśla, że w interpretacji indywidualnej dokonał oceny stanowiska Spółki w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu wypłaty na rzecz Wspólnika wynagrodzenia w formie pieniężnej w zamian za umarzane akcje. Natomiast przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena skutków podatkowych dotyczących wypłaty wynagrodzenia za umarzane akcje w postaci niepieniężnej gdyż takie zdarzenie nie było wymienione w opisie stany faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl