Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/4510-923/15-2/KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność polegającą między innymi na sprzedaży wydawnictw, które ukazują się w formie prenumeraty oraz na prowadzeniu internetowego serwisu branżowego, gdzie wykonuje usługi polegające na odpłatnym udzielaniu dostępu do korzystania z określonych treści serwisu. Spółka przyjmuje od osób prawnych zamówienia na prenumeratę wydawnictw, które ukazują się w okresach miesięcznych oraz kwartalnych i zobowiązuje się do dostawy czasopism przez okres objęty prenumeratą w cyklu w jakim ukazuje się wydawnictwo. Prenumerata w zależności od wyboru klienta jest wysyłana albo w wersji papierowej lub na płycie CD poprzez usługi poczty lub w wersji elektronicznej (format PDF, edytowalny plik excel lub word). Spółka, która złoży zamówienie na prenumeratę, wraz z ukazaniem się pierwszego numeru wydawnictwa obejmującego prenumeratę otrzymuje pierwszy jej egzemplarz oraz fakturę VAT, która obejmuje całą kwotę prenumeraty zgodnie z cennikiem.

Usługi dostępu do treści serwisu informacyjnego portalu, polegają na prawie korzystania z archiwalnych treści serwisu, które są starsze niż 7 dni, gdzie usługobiorca uzyskuje dostęp do archiwum serwisu przydzielony mu przez administratora portalu (po uprzednim zarejestrowaniu się jako użytkownik portalu). Okres realizacji świadczenia usługi dostępu do serwisu obejmuje od kilku do kilkunastu miesięcy (najczęściej 12 miesięcy). Sprzedaż usługi odbywa się w ten sposób, iż po złożeniu zamówienia przez klienta oraz akceptacji przez niego zasad korzystania z archiwum serwisu, Spółka w dniu przydzielenia dostępu do archiwum wystawia fakturę VAT obejmującą cały okres, w którym usługa dostępu będzie realizowana.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Kiedy powstaje przychód z tytułu sprzedaży wydawnictw w formie prenumeraty. Czy jest to moment wystawienia faktury, czy przychody trzeba rozliczać proporcjonalnie w czasie w jakim realizowana jest dostawa prenumeraty.

2. Czy przydzielenie dostępu do serwisu internetowego na okres powyżej 1 m-ca (przykładowo 12 m-cy) jest wykonaniem usługi w momencie przydzielenie dostępu do serwisu, czy przychody należy rozpoznać w ostatnim dniu za który opłacono dostęp do serwisu.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Stosowanie do art. 12 ust. 3 ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zgodnie z ogólna zasadą wyrażona w ust. 3a za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 1) wystawienia faktury albo 2) uregulowania należności.

Z kolei w myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy do przychodów nie zalicza się: pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Zdaniem spółki do prenumeraty znajduje zastosowanie art. 12 ust. 3a ustawy, nie zaś art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy i przychód z tytułu prenumeraty winien być rozpoznany w dacie wystawienia faktury, gdyż ma ona charakter jednorazowy, ostateczny i definitywny a otrzymywane w ramach prenumeraty wpłaty na poczet dostawy towarów i usług nie mogą być potraktowane jako zaliczki lub przedpłaty w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy. Zdaniem Spółki wystawione faktury i otrzymane na ich podstawie należności są przychodami w rozumieniu ustawy podatkowej, ponieważ stanowią ostateczną zapłatę za wykonane świadczenie (także przyszłe), nie są zaś przychodami w rozumieniu ustawy podatkowej, jeśli stanowią przedpłatę lub zaliczkę na poczet przyszłych świadczeń.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności. Wyjątek od powyższych zasad określa przepis szczególny określony w art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy. Zgodnie z nim pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w przyszłych okresach sprawozdawczych (zaliczki), nie są przychodem. Zdaniem Spółki przydzielenie dostępu do serwisu internetowego jest wykonaniem usługi i w momencie wygenerowania oraz dostarczenia hasła dla użytkownika, który będzie mógł z niego korzystać przez określony czas i w tym samym dniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług wystawiana jest faktura VAT. Informacje, które umieszczane są w serwisie internetowym są informacjami z zakresu szeroko pojętej dziedziny energetyki (ciepłownictwo, paliwa, gazownictwo, energetyka), pochodzące z kraju oraz ze świata a nie informacjami tworzonymi na zlecenie klienta. Użytkownik 24 godziny na dobę może przeglądać archiwalne treści serwisu, bez jakiejkolwiek ingerencji Spółki, więc w ocenie spółki nie świadczy ona usługi ciągłej przez określony czas np.: rok, tylko świadczy usługę jednorazowo przydzielając dostęp do serwisu, dlatego nie znajdzie tu zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 1

W podobnej sprawie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej o sygnaturze ILPB3/423-122/07/4-ŁM, potwierdzając nasze stanowisko.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl