Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/4510-839/15-2/KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu podatkowego w związku z objęciem udziałów/akcji w Spółce Holdingowej w zamian za aport udziałów/akcji w Spółkach - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu podatkowego w związku z objęciem udziałów/akcji w Spółce Holdingowej w zamian za aport udziałów/akcji w Spółkach.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza wnieść udziały/akcje w spółkach kapitałowych - spółek z o.o. lub spółek akcyjnych (dalej: "Spółki") do spółki kapitałowej - spółki z o.o. lub spółki akcyjnej (dalej: "Spółka Holdingowa") w drodze wkładu niepieniężnego (aportu). Spółki oraz Spółka Holdingowa będą podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Na moment aportu Spółki i Spółka Holdingowa będą podmiotami istniejącymi (wpisanymi do właściwego rejestru).

W efekcie planowanego aportu, Wnioskodawca obejmie nowe udziały/akcje w Spółce Holdingowej. Natomiast Spółka Holdingowa nabędzie od Wnioskodawcy udziały/akcje dające bezwzględną większość głosów w Spółkach. Wnioskodawca w związku z wniesieniem aportu (udziałów/akcji w Spółkach) nie otrzyma od Spółki Holdingowej żadnej zapłaty w gotówce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z objęciem udziałów/akcji w Spółce Holdingowej w zamian za aport udziałów/akcji w Spółkach, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, objęcie udziałów/akcji w Spółce Holdingowej w zamian za aport udziałów/akcji w Spółkach nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu na gruncie ustawy o CIT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, zbycie składników majątku w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej powoduje, co do zasady, powstanie przychodu podatkowego w wysokości nominalnej wartości udziałów/akcji obejmowanych w zamian za przedmiot wkładu.

Zgodnie jednak z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zgodnie z art. 12 ust. 12 ustawy o CIT, przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów, transakcja wymiany udziałów, po spełnieniu określonych warunków, jest neutralna podatkowo zarówno dla podatników zbywających udziały/akcje, jak i dla spółki nabywającej.

Aby transakcja wymiany udziałów była neutralna na gruncie podatku dochodowego, muszą zostać spełnione następujące warunki:

1.

podmioty biorące udział w transakcji muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2.

w zamian za udziały (akcje) spółki zbywanej albo za udziały (akcje) spółki zbywanej wraz z zapłatą w gotówce (nieprzekraczającą wysokości 10% wartości nominalnej zbywanych udziałów), udziałowiec (akcjonariusz) obejmie udziały (akcje) w innej spółce;

3.

w wyniku przeprowadzonej transakcji, spółka której udziały (akcje) są nabywane przez udziałowca (akcjonariusza), uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały zbyte lub zwiększy ilość udziałów (akcji) w tej spółce, jeśli wcześniej była już jej większościowym udziałowcem (akcjonariuszem).

Powyższe warunki zostaną także spełnione w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie.

Przedstawione powyżej warunki zostają spełnione w przytoczonym stanie faktycznym ponieważ:

1. Spółka Holdingowa oraz Spółki na moment aportu będą posiadać siedziby w Polsce i będą podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym;

2. Wnioskodawca, dokonując aportu udziałów/akcji Spółek do Spółki Holdingowej, w zamian za udziały/akcje w Spółce Holdingowej, nie otrzyma dopłaty pieniężnej;

3. Spółka Holdingowa, w wyniku aportu dokonanego przez Wnioskodawcę, uzyska bezwzględną większość głosów w Spółkach.

Z powyższym stanowiskiem zgadzają się organy podatkowe w licznych interpretacjach indywidualnych, przykładowo:

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2014 r., sygn. IPPB3/423-597/14-2/k.k. zgodził się z stanowiskiem Wnioskodawcy, że "wniesienie przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej do Spółki Kapitałowej i objęcie w zamian udziałów Spółki Kapitałowej wypełnia warunki wymiany udziałów z art. 12 ust. 4d ustawy o p.d.o.p., w związku z czym nie będzie się wiązać z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu na dzień dokonania wymiany udziałów. "

* Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-60/15/SD napisał, że "wskazać należy, że skoro Wnioskodawca dokona aportu udziałów Spółki 1 do Spółki 2, obejmując jednocześnie nowe udziały w Spółce 2, a Spółka 2 nabędzie od Wnioskodawcy udziały dające bezwzględną większość praw głosu w Spółce 1 (lub Spółka 2 mając już większość praw głosu w Spółce 1, w wyniku aportu nabędzie dodatkowe udziały w Spółce 1), przy czym wszystkie ww. podmioty podlegają opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, a także spełnione będą pozostałe przesłanki wskazane w art. 12 ust. 11 i 12 ustawy o CIT, to w niniejszej sprawie będziemy mieli do czynienia z transakcją wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, a zatem w momencie dokonania tej transakcji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego. "

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 stycznia 2014 r., sygn. IPPB3/423-852/13-2/MS1 zgodził się z stanowiskiem Wnioskodawcy, że "Spółka Nabywająca nie osiągnie przychodu opodatkowanego podatkiem CIT w wyniku przeprowadzenia operacji wymiany udziałów "

Reasumując, aport przez Wnioskodawcę posiadanych udziałów/akcji Spółkach do Spółki Holdingowej na zasadach opisanych w zdarzeniu przyszłym będzie dla Wnioskodawcy transakcją neutralną na gruncie CIT na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT jako tzw. wymiana udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl