Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 marca 2016 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/4510-46/16-2/MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy dla Wnioskodawcy wartością początkową środka trwałego w postaci gruntu, która powinna zostać ujęta w ewidencji środków trwałych, będzie ustalona przez Wnioskodawcę na dzień wniesienia wkładu wartość środka trwałego nie wyższa jednak od jego wartości rynkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy dla Wnioskodawcy wartością początkową środka trwałego w postaci gruntu, która powinna zostać ujęta w ewidencji środków trwałych, będzie ustalona przez Wnioskodawcę na dzień wniesienia wkładu wartość środka trwałego nie wyższa jednak od jego wartości rynkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną, polskim rezydentem podatkowym ("Spółka"). Wnioskodawca otrzyma w drodze aportu od swoich wspólników nieruchomość gruntową ("Nieruchomość"). Walne Zgromadzenie Wnioskodawcy podwyższy kapitał zakładowy Wnioskodawcy i zdecyduje o jego pokryciu w formie niepieniężnej Nieruchomością. Wartość rynkowa gruntu będzie wyższa niż wartość nominalna akcji wydanych w związku z aportem Nieruchomości a więc wystąpi agio. Wartość rynkowa gruntu zostanie określona w opinii jednego bądź kilku rzeczoznawców majątkowych. Wnioskodawca zamierza grunt wynajmować w celu uzyskiwania przychodów. W zależności od warunków rynkowych i tempa uzyskiwania stosownych dokumentów Wnioskodawca może w okresie najbliższych 3-5 lat wybudować na Nieruchomości budynek z przeznaczeniem na wynajem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dla Wnioskodawcy wartością początkową środka trwałego w postaci gruntu, która powinna zostać ujęta w ewidencji środków trwałych, będzie ustalona przez Wnioskodawcę, na dzień wniesienia wkładu wartość środka trwałego nie wyższa jednak od jego wartości rynkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartością początkową środka trwałego w postaci gruntu, która powinna zostać ujęta w ewidencji środków trwałych, będzie ustalona przez Wnioskodawcę, na dzień wniesienia wkładu wartość środka trwałego nie wyższa jednak od jego wartości rynkowej. Zgodnie z treścią art. 16c pkt 1 Ustawy CIT "Amortyzacji nie podlegają: grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów - zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi". Nieruchomość gruntowa stanowi więc środek trwały, którego wartość początkową ustala się na podstawie art. 16g Ustawy CIT. Stosownie do treści art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT "Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo spółdzielni - ustaloną przez podatnika, z zastrzeżeniem pkt 4c, na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej". Przedmiotem wkładu nie będzie komercjalizowana wartość intelektualna o której mowa w pkt 4c tego przepisu. W konsekwencji w razie otrzymania w drodze aportu Nieruchomości, jej wartość początkowa powinna zostać ustalona na podstawie wskazanego przepisu. W konsekwencji wartością początkową Nieruchomości powinna być ustalona przez Wnioskodawcę na podstawie posiadanych operatów szacunkowych wartość nie wyższa jednak od jej wartości rynkowej Nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl