IPPB3/4510-43/15-5/EŻ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 kwietnia 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/4510-43/15-5/EŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 marca 2015 r., (data wpływu: 11 marca 2015 r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania zasądzonych przez sąd odsetek ustawowych od kwoty wkładów budowlanych podlegających zwrotowi.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa D. powstała w wyniku podziału N. Spółdzielni Mieszkaniowej i została zarejestrowana w Rejestrze Sądowym 7 sierpnia 2003 r. W roku 2004 SM D wstąpiła na drogę sądową przeciwko N. Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej o zwrot niewykorzystanych w procesie inwestycji środków stanowiących wkłady budowlane członków. W dniu 22 maja 2012 r., Sąd Okręgowy, a następnie w dniu 8 maja 2013 r., Sąd Apelacyjny zasądził od N. SBM na rzecz SM D. kwotę 1 297 688,91 zł stanowiącą zwrot wkładów budowlanych oraz odsetki ustawowe od tej kwoty za okres 8 lutego 2004 r., do dnia zapłaty. W dniu 1 czerwca 2013 r., na konto SM D wpłynęła kwota 1 297 688,91 zł stanowiąca wkłady budowlane oraz odsetki w wysokości 1 503 904,86 zł. Od kwoty odsetek SM D. zapłaciła podatek w wysokości 19% traktując to jako dochód kapitałowy, mimo że stanowią go odsetki od wkładów budowlanych, których zwrot nie podlega opodatkowaniu.

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r., kwoty te zostały zwrócone członkom.

Członkowie SM D. reprezentują pogląd, że było to ze strony Spółdzielni działanie nieprawidłowe gdyż miał tu zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 3 w powiązaniu z art. 17 ust. 1 pkt 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W uzupełnieniu do wniosku, Spółdzielnia wyjaśniła, że zwrotu wkładów budowlanych dokonuje na podstawie art. 177 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wniesiony na poczet inwestycji wkład budowlany jest zaliczką, która po zakończeniu procesu inwestycji podlega rozliczeniu.

W wyniku rozliczenia może powstać nadwyżka, do której zwrotu uprawniony jest członek lub konieczna dopłata, do której członek również jest zobowiązany. Wnoszenie i zwrot wkładów wynika również z art. 20 § 2 i art. 27 § 1 Prawa spółdzielczego.

Do rozliczenia wkładów po zamknięciu inwestycji zobowiązana była N. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa, która prowadziła inwestycję (na podstawie umów z członkami oraz Statutu). Do chwili podziału spółdzielni w 2003 r., nie zostało to dokonane, a po podziale SN D przejęła ten obowiązek, na podstawie uchwały podziałowej wchodząc w prawa i obowiązki N. SBM z tytułu rozliczenia inwestycji. Mimo uchwalonego obowiązku NSBM nie przekazała SM D. nadwyżki z tytułu wkładów. Dopiero na skutek procesu sądowego zakończonego w 2013 r., SM D. otrzymała te środki wraz z odsetkami wynikającymi z długiego okresu ich przetrzymywania przez dłużnika. Środki te zwrócono członkom, zgodnie z opisem we wniosku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy SM D postąpiła prawidłowo kwalifikując odsetki jako dochód kapitałowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy powinien tu mieć zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 44 o zwolnieniu z podatku po przeznaczeniu środków na działalność podstawową w powiązaniu z art. 12 ust. 4 pkt 3 jak twierdzą członkowie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot wkładów budowlanych zwolniony jest z opodatkowania, odsetki są dochodem kapitałowym, który powinien być opodatkowany. Art. 17 ust. 1 pkt 44 miałby zastosowanie gdyby odsetki zostały przeznaczone na działalność podstawową a nie zwrot członkom.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter określony co do wysokości, definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem. Immanentną cechą uznania przysporzenia za przychód jest fakt powiększenia majątku podatnika. Powiększenie to może mieć postać zwiększenia zasobów majątkowych lub zmniejszenia zobowiązań.

Stosownie do treści art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Natomiast moment zaliczenia uzyskanych przychodów określają przepisy art. 12 ust. 3a, ust. 3c, ust. 3d i ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do art. 78 § 1 i 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 j.t.), zasadniczymi funduszami własnymi, tworzonymi w spółdzielniach są:

1.

fundusz udziałowy - który powstaje z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,

2.

fundusz zasobowy - który powstaje z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

Spółdzielnia może tworzyć również inne fundusze (własne), które przewidziane są w przepisach odrębnych lub w jej statucie np. fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) określają obowiązki zarówno spółdzielni, jak i członków spółdzielni dotyczące wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.

Stosownie do treści art. 177 tej ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek albo osoba niebędąca członkiem spółdzielni, którym w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Z przepisów ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych wynika zatem, że istotą wkładów budowlanych jest ich zwrotny charakter natomiast przychody opodatkowane podatkiem dochodowym u podatnika muszą mieć charakter przysporzenia majątku o charakterze definitywnym.

Artykuł 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza w Spółdzielniach jedynie przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie funduszu udziałowego. Jednak Spółdzielnia może również tworzyć inne fundusze (własne), które przewidziane są w przepisach odrębnych lub w jej statucie np. fundusz zasobowy, wkładów budowlanych i mieszkaniowych.

W opisanym stanie faktycznym Spółdzielnia wyjaśniła, że powstała w wyniku podziału N. Spółdzielni Mieszkaniowej, przeciwko której wystąpiła na drogę sądową o zwrot niewykorzystanych w procesie inwestycji środków stanowiących wkłady budowlane członków. Sąd Okręgowy a następnie Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz Wnioskodawcy kwotę stanowiącą zwrot wkładów budowlanych oraz odsetki ustawowe od tej kwoty. Następnie kwoty te zostały zwrócone członkom. Wątpliwość Spółdzielni budzi kwestia związana z opodatkowaniem kwoty odsetek ustawowych zasądzonych przez Sąd.

Jak już było wskazane powyżej, otrzymane świadczenie może być uznane za przychód podatkowy, jeżeli ma ono charakter określony co do wysokości, definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem (powiększa jego majątek).

W świetle powyższego, środki wniesione do Spółdzielni na wkład budowlany w związku z pokrywaniem kosztów zadania inwestycyjnego przez członka spółdzielni przypadającej na jego lokal - jako wpływy o charakterze zwrotnym nie stanowią przychodów Spółdzielni i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Tak więc zarówno zasądzona do zwrotu kwota wkładów budowlanych oraz kwota odsetek ustawowych od tej kwoty, które podlegają zwrotowi członkom Spółdzielni, nie powiększają majątku Wnioskodawcy i tym samym nie stanowią przychodu Spółdzielni jak również nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, w którym uważa, że zasądzone odsetki są dochodem (kapitałowym) Spółdzielni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl