IPPB3/4510-223/15-2/JBB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 18 czerwca 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/4510-223/15-2/JBB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 851) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, że ponoszone przez Bank wydatki na nabycie usług i opłacenie czynności związanych z emisją listów zastawnych, nie stanowią odsetek od pożyczek w rozumieniu art. 15c ust. 2 u.p.d.o.p. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, że ponoszone przez Bank wydatki na nabycie usług i opłacenie czynności związanych z emisją listów zastawnych, nie stanowią odsetek od pożyczek w rozumieniu art. 15c ust. 2 u.p.d.o.p.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

A. S.A. (dalej: Bank lub Wnioskodawca) jest podmiotem prowadzącym działalność na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 z późn. zm.). Działalność Banku jest finansowana poprzez emisję listów zastawnych oferowanych na rzecz inwestorów i przeprowadzanych zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 zpóźn. zm.).

Emisja listów zastawnych przez Bank wymaga podjęcia szeregu działań, w tym:

* zbadania celowości i możliwości dokonania emisji;

* przygotowania prospektu emisyjnego;

* złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego i prowadzenia postępowania w tym zakresie;

* budowania księgi popytu (tekst jedn.: poszukiwania potencjalnych inwestorów na rynku, którzy gotowi byliby objąć listy zastawne Banku) i prowadzeniem zapisów na listy zastawne;

* dokonywania rozliczeń, rozrachunków i przydziału listów zastawnych w B.

Część z powyższych czynności jest wykonywanych samodzielnie przez Bank, a część przy wsparciu lub przez wybranych do tego celu podwykonawców. Przykładowo, przygotowanie prospektu emisyjnego jest powierzane kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w realizacji analogicznych projektów. Podobnie prowadzeniem zapisów na listy zastawne zajmują się podmioty przygotowane do tego pod względem kompetencji, możliwości technicznych oraz posiadające uprawnienia do tego typu działalności. Ponadto, należy nadmienić, iż niektóre z podejmowanych czynności są dokonywane przed organami nadzoru czy też jednostkami organizującymi obrót i obieg papierów wartościowych na rynku.

Z tytułu realizacji powyższych czynności mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie emisji listów zastawnych Bank ponosi określone wydatki, w szczególności koszty opłat administracyjnych, prowizyjnych czy z tytułu wykonania określonych usług.

W szczególności, emisja listów zastawnych wiąże się z koniecznością poniesienia następujących kosztów:

a. wynagrodzenie (w tym, w formie opłat i prowizji) za usługi z zakresu przygotowania i przeprowadzenia emisji listów zastawnych

Koszty te dotyczą:

* udziału w przygotowaniu prospektu emisyjnego,

* pośrednictwa przy złożeniu wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego,

* udziału w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie zatwierdzenia prospektu emisyjnego - opłaty ponoszone na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego,

* świadczenia usług doradztwa prawnego w zakresie opracowania prospektu emisyjnego oraz dokumentacji prawnej związanej z opracowaniem i publikacją prospektu emisyjnego (m.in. uchwały organów statutowych Banku, zawiadomienia kierowane do instytucji i osób oraz wymagane prawem raporty),

* świadczenia usług doradztwa prawnego związanego z przygotowaniem emisji każdej serii listów zastawnych (w szczególności przygotowanie opinii prawnej dotyczącej dokumentacji emisji listów zastawnych) oraz związanej z późn. zm. prospektu emisyjnego (w tym m.in. aneksy i komunikaty aktualizujące do prospektu emisyjnego),

* prowadzenia i budowania książki popytu oraz wyszukiwania potencjalnych inwestorów na rynku (odrębnie pod każdą z serii emisji listów zastawnych),

* opłat z tytułu rejestracji emisji w B,

* wprowadzenia emisji listów zastawnych do obrotu ponoszone na rzecz C. S.A. i D. S.A.

* obsługi wypłaty pożytków z listów zastawnych - opłaty wnoszone na rzecz C.

* usługi nadania ratingu dla emisji każdej serii listów zastawnych ponoszone na rzecz agencji ratingowej E,

* publikacji informacji o Banku (dla Polskiej Agencji Prasowej).

b.

wynagrodzenie z tytułu sprzedaży listów zastawnych przez agentów

Jest to wynagrodzenie w formie prowizji wypłacane przez Bank na rzecz instytucji finansowej, która była agentem sprzedaży listów zastawnych Wnioskodawcy tj. instytucji która zajmowała się w szczególności prowadzeniem i budowaniem książki popytu oraz poszukiwaniem inwestorów listów zastawnych emitowanych przez Bank.

Nabywcą listów zastawnych emitowanych przez Bank może być:

* inwestor nie uczestniczący w przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji listów zastawnych;

* inwestor uczestniczący w przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji listów zastawnych i otrzymujący wynagrodzenie z tego tytułu (tekst jedn.: wykonujący usługi na rzecz Banku w zakresie budowania księgi popytu sprzedaży i prowadzenia zapisów na listy zastawne).

Z dniem 1 stycznia 2015 r. na podstawie zgłoszenia złożonego do urzędu skarbowego właściwego dla Wnioskodawcy, Bank wybrał sposób rozliczania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odsetek przy wykorzystaniu metody, o której mowa w art. 15c ust. 8 ustawy p.d.o.p.

W związku z powyższym opisem stanu faktycznego zadano następujące pytanie:

Czy w takim jak opisany stanie faktycznym, koszty (w tym, w formie opłat i prowizji) ponoszone przez Bank na nabycie usług i opłacenie czynności związanych z emisją listów zastawnych, stanowią odsetki od pożyczek w rozumieniu art. 15c ust. 2 ustawy p.d.o.p.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty (w tym, w formie opłat i prowizji) ponoszone przez Wnioskodawcę na nabycie usług i opłacenie czynności związanych z emisją listów zastawnych nie mieszczą się w zakresie pojęcia odsetek zdefiniowanym w art. 15c ust. 8 ustawy p.d.o.p.

Stosownie do brzmienia art. 15c ust. 8 ustawy p.d.o.p. przez odsetki od pożyczki rozumie się wszelkie poniesione na rzecz pożyczkodawcy koszty związane z uzyskaniem i korzystaniem z pożyczki, o której mowa art. 16 ust. 7b (odsetki, opłaty, prowizje, premie), a także opłaty z tytułu opóźnionej zapłaty zobowiązań.

Zatem, w ocenie Wnioskodawcy, aby dany wydatek mógł zostać uznany za odsetkę od pożyczki w rozumieniu; przywołanej regulacji, łącznie spełnione muszą zostać następujące warunki:

1.

wydatek ten musi zostać poniesiony na rzecz pożyczkodawcy, oraz

2.

wydatek musi być związany z uzyskaniem lub korzystaniem z pożyczki (w pojęciu tym mieszczą się także opłaty z tytułu opóźnionej zapłaty zobowiązań).

Powyższy wniosek jest spójny z treścią uzasadnienia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2330), w której wskazano, iż "pojęcie "odsetki od pożyczek" obejmowałoby wszystkie koszty związane z uzyskaniem pożyczki poniesione na rzecz pożyczkodawcy, a więc poza odsetkami sensu stricte również płacone w związku z zaciągnięciem pożyczki prowizje i opłaty".

Bank za czynności służące przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu emisji listów zastawnych, co do zasady, ponosi koszty (również w formie opłat i prowizji) na rzecz podmiotów innych niż ich nabywcy (nabywcy listów zastawnych są w tym przypadku traktowani na równi z pożyczkodawcami w rozumieniu art. 15c ust. 8 ustawy p.d.o.p.). Zatem, w przypadku, gdy wydatki wymienione w stanie faktycznym zostały poniesione przez Bank na rzecz podmiotów innych niż nabywca listów zastawnych - należy uznać, że takie wydatki nie mieszczą się w zakresie pojęcia odsetek zdefiniowanego w art. 15c ust. 8 ustawy p.d.o.p.

Jedynym wyjątkiem są sytuacje, w których podmiot uczestniczący w przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji listów zastawnych obejmuje całość lub część emisji (jako inwestor). W takim przypadku podmiot ten występuje w podwójnej roli, tj.:

* pożyczkodawcy poprzez objęcie listów - z tego tytułu uzyskuje on wynagrodzenie w postaci odsetek lub dyskonta; oraz

* usługodawcy poprzez wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem i budowaniem książki popytu oraz wyszukiwaniem potencjalnych inwestorów na rynku - z tego tytułu uzyskuje on wynagrodzenie, w tym w formie opłat i prowizji.

W odniesieniu do wydatków poniesionych na rzecz usługodawcy będącym jednocześnie inwestorem należy jednak dodatkowo przeanalizować, czy wydatki te są związane z uzyskaniem lub korzystaniem z finansowania.

W ocenie Wnioskodawcy przez "koszty związane z uzyskaniem i korzystaniem z pożyczki", o których mowa w art. 15c ust. 8 ustawy p.d.o.p., należy rozumieć te wydatki, które ponoszone są w bezpośrednim związku z uzyskaniem finansowania przez podatnika. Zgodnie z uzasadnieniem do zmiany projektu ustawy do takich kosztów kwalifikować należy, oprócz odsetek, także "płacone w związku z zaciągnięciem pożyczki prowizje i opłaty", a więc takie, których poniesienie jest niezbędne do zaciągnięcia potyczki i bez których poniesienia pożyczkodawca nie zgodziłby się na udzielenie finansowania.

Koszty wykonywania czynności związanych z prowadzeniem i budowaniem księgi popytu oraz wyszukiwaniem potencjalnych inwestorów na rynku niewątpliwie nie są niezbędne do poniesienia przez Bank w celu uzyskania finansowania ze strony pożyczkodawcy. Możliwa jest bowiem sytuacja, w której bez podejmowania tych czynności przez podmiot trzeci, Wnioskodawca samodzielnie znalazłby inwestora gotowego nabyć wyemitowane listy zastawne. Co więcej, prowizja płacona z tego tytułu stanowi wynagrodzenie za odrębnie podejmowane czynności, inne w swej istocie od samego udzielenia finansowania (tekst jedn.: usługa ta nie jest związana z samym uzyskaniem przez Bank kapitału i późniejszym korzystaniem z niego, lecz z wyszukaniem potencjalnego inwestora i przekonaniem go do nabycia listów zastawnych Wnioskodawcy). Ponadto, należy zaznaczyć, że na wysokość wynagrodzenia usługodawcy (za wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem i budowaniem książki popytu oraz wyszukiwaniem potencjalnych inwestorów na rynku) nie ma wpływu późniejsze nabycie przez niego listów zastawnych.

W związku z tym, wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie czynności zleconych przez Wnioskodawcę odrębną umową o świadczenie przedmiotowych usług związanych z przeprowadzeniem emisji listów zastawnych i nie stanowi wynagrodzenia za udzielenie finansowania (gdyż ono nastąpiło poprzez późniejsze nabycie papierów wartościowych). Wynagrodzeniem za udzielenie finansowania są zatem w tym przypadku wyłącznie odsetki i dyskonto uzyskane z tytułu nabycia listów zastawnych.

Mając na względzie powyższe, w ocenie Banku z uwagi na fakt, iż koszty wynagrodzenia z tytułu opłat i prowizji ponoszone przez Wnioskodawcę służące przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji listów zastawnych oraz koszty wynagrodzenia z tytułu sprzedaży listów zastawnych przez agentów

1.

nie są ponoszone na rzecz pożyczkodawców w rozumieniu art. 15c ust. 8 ustawy p.d.o.p. lub/i

2.

nie są związane z uzyskaniem lub korzystaniem z pożyczki,

nie sposób uznać którykolwiek z wydatków ponoszonych przez Bank (wymieniony w pkt a i b opisanego stanu i faktycznego, w tym na opłaty i prowizje) za odsetkę od pożyczki w rozumieniu art. 15c ust. 8 ustawy p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl