IPPB3/4510-193/15-3/KK - CIT w zakresie tzw. wymiany udziałów

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 maja 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/4510-193/15-3/KK CIT w zakresie tzw. wymiany udziałów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest sp. z o.o, z siedzibą w Polsce, która ma pełnić funkcję spółki holdingowej. Planowanym jest w przyszłości, że SPV nabędzie udziały w innej sp. z o.o. z siedzibą na terytorium RP lub Unii Europejskiej w wyniku wniesienia do SPV aportem udziałów w Spółce przez wspólnika bądź wspólników Spółki. Możliwe są następujące scenariusze:

1. Wspólnik Spółki wniesie do SPV ponad 50% udziałów w Spółce dających bezwzględną większość głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki;

2. Jeden ze wspólników spółki wniesie do SPV ponad 50% udziałów w Spółce dających bezwzględną większość głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki, zaś pozostali wspólnicy bądź wspólnik Spółki wniosą odpowiednio mniejszą liczbę udziałów, niedającą im bezwzględnej większości głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

W każdym jednak ze scenariuszy wspólnik większościowy Spółki wniesie do SPV ponad 50% udziałów w Spółce dających mu bezwzględną większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki i w zamian otrzyma udziały SPV stanowiące ponad 50% udziałów SPV dających bezwzględną większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników SPV.

Wspólnikami Spółki mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W zamian za aport dotychczasowi wspólnicy Spółki otrzymają udziały w SPV. Nie jest planowane dokonanie dodatkowych płatności pieniężnych ani przez SPV ani przez wspólników Spółki.

W przyszłości nie można wykluczyć, że w zależności od sytuacji ekonomicznej SPV odpłatnie zbędzie np. sprzeda całość albo cześć udziałów w Spółce. W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwości co do podatkowych konsekwencji planowanych działań.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia, w szczególności sprzedaży, udziałów Spółki przez SPV.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest strata.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami SPV dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Zatem, aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

* wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

* wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

SPV jest spółką z o.o. do której mają zostać wniesione aportem udziały w Spółce dające bezwzględną większość na zgromadzeniu wspólników Spółki w zamian za co SPV wyda wnoszącemu aport dotychczasowemu Udziałowcowi Spółki udziały własne w podwyższonym kapitale zakładowym SPV. Nie są planowane dopłaty w gotówce ani ze strony Udziałowca ani ze strony SPV, Opisaną powyżej Transakcję Aportu czyli transakcję wniesienia aportem przez Udziałowca udziałów dających bezwzględną większość głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki do SPV zakwalifikować należy jako tzw. "wymianę udziałów" w wyniku której SPV jako spółka nabywająca nabędzie większość głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki jak spółki nabywanej w zamian wydając Udziałowcowi udziały własne w podwyższonym kapitale zakładowym (nie wystąpią dopłaty pieniężne ani ze strony Udziałowca ani ze strony SPV).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli spółka z o.o., która nabyła jako aport udziały w innej spółce z o.o. dające jej bezwzględną większość głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki (przy braku wystąpienia dopłat pieniężnych ze strony sp. z o.o, oraz podmiotu wnoszącego aport), będzie zbywać nabyte w ten sposób udziały, to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości udziałów własnych wydanych przez sp. z o.o. w wnoszącemu aport w zamian za wniesione aportem udziały w innej sp. z o.o.

Reasumując, zgodnie z art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych SPV będzie uprawniona w przypadku odpłatnego zbycia, w szczególności sprzedaży, udziałów w Spółce otrzymanych w wyniku przedmiotowej Transakcji Aportu do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych przez SPV Udziałowcom w zamian za wniesione przez nich do SPV jako aport udziały w Spółce.

Takie stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w:

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2011 r. (sygn. akt IBPBI/2/423-122/11/SD),

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2011 r. (sygn. akt IPPB3/423-189/11-5/AG),

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. (sygn. akt IPPB3/423-801/11-2/AG),

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 31 grudnia 2012 r., sygn. ILPB3/423-411/12-2/JG;

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 kwietna 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-122/11/SD;

* interpretacja Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 czerwca 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-324/11/JD;

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 maja 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-190/12/AP;

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 lipca 2012 rv sygn. ILPB3/423-147/12-4/EK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl