IPPB3/4510-18/16-2/MS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/4510-18/16-2/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że - stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2016 r. (data wpływu 8 stycznia 2016 r.;) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* określenia obecnie trwającego w Spółce roku podatkowego - jest prawidłowe,

* wskazania momentu, do którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia obecnie trwającego w Spółce roku podatkowego oraz wskazania momentu, do którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka"). Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od wszystkich osiąganych przez siebie dochodów.

Spółka została zawiązana dnia 25 sierpnia 2014 r. Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w § 34 zawiera następujące postanowienie dotyczące roku obrotowego spółki:

1. Rokiem obrotowym i zarazem rokiem podatkowym Spółki jest okres kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy kalendarzowych trwający od dnia 01 (słownie: pierwszego) grudnia danego roku do dnia 30 (słownie: trzydziestego) listopada następnego roku kalendarzowego.

2. Pierwszy rok obrotowy spółki i zarazem pierwszy rok podatkowy Spółki kończy się 30 (słownie: trzydziestego) listopada 2014 (słownie: dwa tysiące czternastego) roku.

W dniu 5 września 2014 r. Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

W dniu 17 września 2014 r. Spółka zawiadomiła naczelnika urzędu skarbowego o wyborze dla Spółki roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy wskazując w piśmie skierowanym do naczelnika, iż rokiem obrotowym i kalendarzowym dla Spółki będzie okres kolejnych dwunastu miesięcy, rozpoczynający się dnia 1 (pierwszego) grudnia danego roku, a kończący się 30 (trzydziestego) listopada roku następnego.

W dniu 19 września 2014 r. udziałowiec Spółki na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki podjął decyzję o zmianie § 34 ust. 1 aktu założycielskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. W drodze uchwały nr 3 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zmieniło § 34 ust. 1 w ten sposób, że uchyliło go w całości i nadało mu następujące brzmienie: "Rokiem obrotowym i zarazem rokiem podatkowym Spółki jest okres kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy kalendarzowych trwający od dnia 01 (słownie: pierwszego) listopada danego roku do dnia 31 (słownie: trzydziestego pierwszego) października następnego roku kalendarzowego". W dniu 25 września 2014 r. Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu zmiany § 34 ust. 1 aktu założycielskiego Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

W dniu 16 grudnia 2014 r. Spółka zawiadomiła naczelnika urzędu skarbowego o wyborze dla Spółki roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy wskazując w piśmie, iż począwszy od dnia 1 grudnia 2014 r. rokiem obrotowym i kalendarzowym dla Spółki będzie okres kolejnych dwunastu miesięcy, rozpoczynający się dnia 1 (pierwszego) listopada danego roku a kończący się 31 (trzydziestego) października roku następnego. W piśmie do naczelnika urzędu skarbowego Spółka wskazała również, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 zdanie 2 Ustawy CIT, za pierwszy po zmianie rok podatkowy w Spółce uważa się okres od 1 grudnia 2014 r. do dnia 31 października 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy obecnie trwający w Spółce rok podatkowy Spółki rozpoczął się dnia 1 grudnia 2014 r., a zakończy się dnia 31 października 2016 r.

2. Czy w odniesieniu do zdarzeń gospodarczych, które występują i wystąpią w Spółce w trakcie roku obrotowego Spółki, który rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2014 r. a zakończy się w dniu 31 października 2016 r., Spółka jest zobowiązania stosować przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. i nie mają do niej zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniającej z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. Ustawę CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1. Spółka obecnie jest w trakcie roku podatkowego będącego zarazem rokiem obrotowym Spółki, który rozpoczął się dnia 1 grudnia 2014 r. a zakończy się dnia 31 października 2016 r. W analizowanej sytuacji pierwszy rok podatkowy Spółki, będący zarazem pierwszym rokiem obrotowym, zakończył się w dniu 30 listopada 2014 r. Kolejny rok podatkowy (obrotowy), będący drugim rokiem obrotowym, rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2014 r. i trwa 23 miesiące. Czas trwania roku obrotowego wynika z Ustawy CIT, który jako generalną regułę przyjmuje, iż podatnik podatku CIT posiada rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym o ile statut, umowa spółki lub inny dokument regulujący zasady ustrojowe spółki nie określa innych zasad obowiązywania roku obrotowego. Podatnik podatku CIT może zatem określić rok podatkowy jako okres nie pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Warunkiem jest jednak zawiadomienie w ciągu miesiąca naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy CIT: "rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych".

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy CIT "Osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy, dokonują zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności".

W opisanej sytuacji pierwszy rok podatkowy (obrotowy) trwał od chwili zawiązania spółki tj. od dnia 25 sierpnia do dnia 30 listopada 2014 r. z uwagi na fakt, iż akt założycielski w § 34 określał, iż pierwszy rok obrotowy trwa w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada roku następnego i kończy się dnia 30 listopada 2014 r. Natomiast Spółka złożyła w terminie zawiadomienie o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy. Przed zakończeniem pierwszego roku podatkowego (obrotowego) trwającego od dnia 25 sierpnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r. doszło do jego zmiany poprzez zmianę postanowienia § 34 ust. 1 aktu założycielskiego i określenia, iż zmieniony rok trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października roku następnego. Zmiana taka obowiązuje od zakończenia trwającego roku obrotowego.

Przepisy wskazują, iż zmieniony rok obrotowy nie może być krótszy niż 12 miesięcy oraz dłuższy niż 23 miesiące. Taka sytuacja wynika z przepisu art. 8 ust. 3 Ustawy CIT, zgodnie z którym "W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe". W przypadku zmiany roku obrotowego podatnik zobowiązany jest złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego w ciągu jednego miesiąca od zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Mając na uwadze fakt, iż następujące przesłanki zostały w tym przypadku spełnione:

1.

zmieniony rok podatkowy (obrotowy) będzie trwał do dnia 31 października tj. ostatniego dnia roku nowo przyjętego, tj. w § 34 ust. 1 aktu założycielskiego i nie może być krótszy niż 12 miesięcy,

2.

zmieniony rok podatkowy (obrotowy) będzie trwał do dnia 31 października tj. ostatniego dnia roku nowo przyjętego, tj. w § 34 ust. 1 aktu założycielskiego, jednakże nie może to być okres dłuższy niż okres 23 miesięcy,

3.

fakt, iż Spółka zawiadomiła naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego (obrotowego)- obecnie obowiązujący w Spółce rok podatkowy rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2014 r., a zakończy się dnia 31 października 2016 r.

Spółka posiada zatem 23-miesięczny rok obrotowy.

Ad 2. Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do zdarzeń gospodarczych, które występują i wystąpią w Spółce w trakcie roku obrotowego Spółki, który rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2014 r. a zakończy się w dniu 31 października 2016 r., Spółka jest zobowiązania stosować przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. i nie mają do niej zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniającej z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. Ustawę CIT. Zatem w trakcie 23-miesięcznego roku podatkowego (obrotowego) Spółki, Spółka stosuje zasady opodatkowania obowiązujące w Ustawie CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 grudnia 2014 r.

W ocenie Wnioskodawcy w trakcie obecnego 23-miesięcznego roku podatkowego (obrotowego) Spółki, który rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2014 r. a zakończy się w dniu 31 października 2016 r., do Spółki nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które znowelizowały Ustawę CIT i nadały jej nowe brzmienie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie bowiem z art. 12 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.: "Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2014 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.".

Powyżej cytowany przepis ustawy ma bezpośrednie zastosowanie do Spółki. To oznacza, iż dla określenia zasad opodatkowania dochodów Spółki w trakcie roku podatkowego trwającego od dnia 1 grudnia 2014 do dnia 31 października 2016 r. zastosowanie znajdują przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. Do opodatkowania dochodów Spółki w trakcie tego roku podatkowego nie mają natomiast zastosowania przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl