Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 lutego 2016 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/4510-1117/15-2/MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 30 grudnia 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów w Spółce lub w z o.o., posiadanych przez innego Udziałowca, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów w Spółce lub w z o.o., posiadanych przez innego Udziałowca, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

C. sp. z o.o. z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Wnioskodawca) jest spółką, która poza prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej posiada również lub planuje nabyć (objąć) udziały w innych spółkach handlowych. Obecnie Wnioskodawca jest m.in. akcjonariuszem spółki C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej: SKA). Wspólnikami SKA poza Wnioskodawcą są także inne spółki występujące w charakterze komplementariusza oraz akcjonariuszy SKA.

Planowane jest, że SKA zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). W związku z przekształceniem SKA, dotychczasowi wspólnicy SKA (w tym Wnioskodawca), w zamian za wkłady wniesione do SKA, otrzymają udziały w Spółce w ilości i na zasadach określonych w planie przekształcenia.

Dodatkowo, nie jest wykluczone, że Wnioskodawca wniesie udziały w Spółce tytułem wkładu niepieniężnego do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: ZOO) w zamian za nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym ZOO.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 199 § 4 Kodeksu spółek handlowych, "za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia".

W konsekwencji, Wnioskodawca nie może wykluczyć, iż w przyszłości:

a.

udziały w Spółce posiadane przez innego udziałowca w Spółce (dalej: Udziałowiec) zostaną nieodpłatnie dobrowolnie umorzone w okresie, w którym Wnioskodawca będzie wspólnikiem Spółki, lub

b.

udziały w ZOO posiadane przez innego udziałowca w ZOO (dalej: Udziałowiec) zostaną nieodpłatnie dobrowolnie umorzone w okresie, w którym Wnioskodawca będzie wspólnikiem ZOO.

Wprawdzie umarzane będą udziały w Spółce lub w ZOO posiadane przez innego udziałowca ZOO lub Spółki (na moment, w którym Wnioskodawca także będzie udziałowcem Spółki lub ZOO), a nie Wnioskodawcy, niemniej Wnioskodawca chce się upewnić co do skutków podatkowych dokonanego umorzenia po jego stronie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów w Spółce lub w ZOO, posiadanych przez innego Udziałowca, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów w Spółce lub w ZOO, posiadanych przez innego Udziałowca, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zasady umarzania udziałów zawarte są w art. 199 § 1-7 k.s.h. Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Umorzenie może być przeprowadzone za zgodą wspólnika, w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Zgodnie z przepisem art. 199 § 2 k.s.h., umorzenie udziału wymaga także uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Jednocześnie stosownie do art. 199 § 3 k.s.h., za zgodą wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

W świetle powyższych regulacji, kwestia ustalenia wynagrodzenia dla wspólnika za udziały zbywane w celu umorzenia pozostawiona została swobodnemu uznaniu stron. Strony mogą, zatem w szczególności uzgodnić brak wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca będzie jednym ze wspólników Spółki lub ZOO. Inny Udziałowiec Spółki lub ZOO (na moment, w którym Wnioskodawca będzie udziałowcem Spółki lub ZOO) dokonać może dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia udziałów w Spółce lub ZOO, na co zezwala przepis art. 199 § 3 k.s.h.

Analizę jakie skutki podatkowe w zakresie powstania przychodu może mieć umorzenie Udziałów dla Wnioskodawcy należy rozpocząć od pojęcia przychodu. Katalog przychodów zawarty jest w art. 12 ust. 1 ustawy CIT, który to przepis nie zawiera jednak expressis verbis definicji przychodu. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą "w przepisach u.p.d.o.p. brak jest definicji przychodów podatkowych, jednakże w literaturze przedmiotu wskazuje się, ze u podatników podatku dochodowego od osób prawnych przychodem będą wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, rzeczywiście otrzymane w roku podatkowym bądź też przychody należne, nawet jeśli nie są jeszcze otrzymane" (tak przykładowo NSA w wyroku z dnia 3 lutego 2015 r. sygn. II FSK 1780/13.

Opisane powyżej zdarzenie, tzn. dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia udziałów w Spółce lub ZOO posiadanych przez innego Udziałowca nie prowadzi do otrzymania żadnego przysporzenia majątkowego przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca w szczególności nic nie otrzymuje od innego udziałowca Spółki ani od Spółki oraz nic nie otrzymuje od innego udziałowca ZOO ani od ZOO w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia. W rezultacie, Wnioskodawca nie otrzyma przychodu w wyniku nieodpłatnego umorzenia udziałów w Spółce lub w ZOO (umorzenie na moment, w którym Wnioskodawca byłby wspólnikiem w Spółce lub w ZOO).

W opinii Wnioskodawcy również art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT zgodnie z którym przychodem jest m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także innych świadczeń w naturze również nie będzie mieć zastosowania w opisanym zdarzeniu przyszłym. Wnioskodawca nie otrzymuje bowiem żadnej rzeczy ani żadnego prawa - ani od innego udziałowca Spółki lub udziałowca ZOO ani od samej Spółki lub od ZOO. Transakcja umorzenia dobrowolnego odbywa się w relacji pomiędzy Spółką (ZOO) a innym udziałowcem Spółki lub ZOO, a nie z Wnioskodawcą. Transakcja taka nie może zatem stanowić świadczenia (w naturze) na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z umorzeniem udziałów w Spółce lub w ZOO sytuacja Wnioskodawcy zmienia się o tyle, że zmieni się wartość rynkowa posiadanych przez niego udziałów w Spółce lub w ZOO. Należy jednak podkreślić, że sama zmiana wartości rynkowej udziałów nie podlega opodatkowaniu. Ustawa CIT wiąże powstanie przychodu podatkowego nie ze wzrostem wartości rynkowej posiadanych przez podatnika udziałów, lecz z realizacją tego wzrostu na moment sprzedaży udziałów. Zatem ewentualny przychód po stronie Wnioskodawcy wystąpi dopiero w przypadku zbycia udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce lub w ZOO.

Dodatkowo należy zauważyć, że postanowienia ustawy CIT nie zawierają żadnych szczególnych regulacji, które pozwalałyby na uznanie, że w związku ze zbyciem udziałów celem umorzenia przez jednego z udziałowców po stronie pozostałych udziałowców (których udziały nie są zbywane i umarzane) powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że w związku z mogącym wystąpić dobrowolnym nieodpłatnym umorzeniem udziałów w Spółce lub w ZOO przez innych niż Wnioskodawca udziałowców w Spółce lub ZOO (na moment, w którym Wnioskodawca byłby udziałowcem Spółki lub ZOO), po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że stanowisko analogiczne do zaprezentowanego powyżej zajął przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 30 marca 2015 sygn. IBPBI/2/423-1556/14/AK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl