IPPB3/4510-1088/15-2/KK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/4510-1088/15-2/KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu transakcji wniesienia udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu transakcji wniesienia udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów na terytorium RP. Wnioskodawca będzie również wspólnikiem w spółce kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka zależna). Planowane jest, że wspólnikiem Spółki zależnej zostanie w przyszłości inna spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka kapitałowa), w której Wnioskodawca będzie posiadać udziały.

Spółka kapitałowa zostanie wspólnikiem Spółki zależnej w wyniku otrzymania aportem jej udziałów. Mianowicie, Spółka kapitałowa nabędzie od Wnioskodawcy udziały posiadane przez niego w Spółce zależnej, natomiast Wnioskodawca otrzyma w zamian nowe udziały Spółki kapitałowej, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki kapitałowej (przy czym Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki kapitałowej żadnej, w tym częściowej, zapłaty w gotówce). W wyniku opisanej transakcji, Spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej.

Planowane jest, że przedmiotowa transakcja będzie przeprowadzona w następstwie podjęcia przez Wnioskodawcę uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki kapitałowej oraz o pokryciu podwyższenia w drodze aportu udziałów w Spółce zależnej. Wnioskodawca dokona aportu udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej w ramach jednej umowy aportowej. Wskutek aportu udziałów dokonanego przez Wnioskodawcę Spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość głosów (faktycznie 100%) w Spółce zależnej. Jednocześnie tak jak zostało to wskazane powyżej, w związku z planowanym aportem nie będą dokonywane żadne dodatkowe zapłaty w gotówce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu p.d.o.p.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja wniesienia udziałów w Spółce zależnej nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie przepisów u.p.d.o.p.

Zasady dotyczące przychodów powstających w ramach transakcji wymiany udziałów uregulowane zostały przez ustawodawcę w przepisie w art. 12 ust. 4d u.p.d.o.p. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Dodatkowe warunki niezbędne do uznania operacji wnoszenia udziałów spółki jako aportu za tzw. wymianę udziałów, określone zostały w art. 12 ust. 11 u.p.d.o.p. zgodnie z tym przepisem art. 12 ust. 4d u.p.d.o.p. znajduje zastosowanie, jeśli:

* spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

* wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Powyżej zaprezentowana regulacja wprowadza zasadę, zgodnie z którą czynność wymiany udziałów, przy spełnieniu warunków wskazanych przez ustawodawcę, nie wiąże się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie u.p.d.o.p. Neutralność podatkowa transakcji wniesienia na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów innej spółki (wymiany udziałów) zarówno po stronie spółki wnoszącej udziały/akcje oraz po stronie spółki nabywającej takie udziały/akcje wymaga spełnienia następujących warunków:

1.

w ramach transakcji spółka nabywająca otrzyma w drodze aportu udziały/akcje spółki trzeciej, w zamian za co wyda spółce wnoszącej te udziały/akcje własne udziały/akcje w podwyższonym kapitale;

2.

w wyniku transakcji spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) nabywa lub zwiększa ilość udziałów (akcji), które posiada w tej spółce i które już dają jej bezwzględną większość praw głosu;

3.

podmioty biorące udział w transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż w jego ocenie w zdarzeniu przyszłym wskazanym w niniejszym wniosku zostaną spełnione wszystkie ww. przesłanki, tj.:

1.

w wyniku rozważanej transakcji Wnioskodawca wniesie aportem do Spółki kapitałowej udziały Spółki zależnej, w zamian za co Spółka kapitałowa wyda mu własne udziały w podwyższonym kapitale zakładowym;

2.

w wyniku transakcji Spółka kapitałowa nabędzie udziały Spółki zależnej dające jej bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej;

3. Spółka kapitałowa oraz Spółka zależna będą posiadać na moment realizacji wymiany udziałów siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegać będą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Spełnienie powyższych warunków, zdaniem Wnioskodawcy, spowoduje, że transakcja wymiany udziałów będzie neutralna dla celów u.p.d.o.p. Zaprezentowane stanowisko Wnioskodawcy, wynikające z przepisów ustawy, znajduje także potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów, na przykład w:

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 października 2015 r. nrILPB4/4510-I-338/15-2/MC;

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 września 2015 r. nr IBPB-1-3/4510-141/15/WLK.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, planowana transakcja aportu udziałów Spółki zależnej do Spółki kapitałowej nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie przepisów u.p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl