Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/4510-100/16-3/MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy:

* w przypadku odpłatnego zbycia Certyfikatów na rzecz FIZ (w ramach wykupu Certyfikatów przez FIZ) przez Spółkę kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie kwota wpłaty na Certyfikaty dokonanej w całości lub części poprzez potrącenie - jest prawidłowe,

* w przypadku sprzedaży Certyfikatów przez Spółkę kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie kwota wpłaty na Certyfikaty dokonanej w całości lub części poprzez potrącenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w przypadku odpłatnego zbycia Certyfikatów na rzecz FIZ (w ramach wykupu Certyfikatów przez FIZ) przez Spółkę kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie kwota wpłaty na Certyfikaty dokonanej w całości lub części poprzez potrącenie oraz czy w przypadku sprzedaży Certyfikatów przez Spółkę kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie kwota wpłaty na Certyfikaty dokonanej w całości lub części poprzez potrącenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również "Spółka") obecnie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, ale po zarejestrowaniu we właściwym rejestrze stanie się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością; Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca wskazuje, że wszystkie elementy opisanego poniżej zdarzenia przyszłego dotyczą Wnioskodawcy już po zarejestrowaniu Spółki we właściwym rejestrze. Spółka planuje objąć certyfikaty inwestycyjne (dalej "Certyfikaty") w funduszu inwestycyjnym zamkniętym (dalej "FIZ") założonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r" nr 157 z późn. zm.). Certyfikaty zostałyby nabyte w zamian za wpłaty pieniężne. Jednocześnie, część lub całość wpłaty na Certyfikaty może być rozliczona pomiędzy Spółką a FIZ poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności między Spółką a FIZ. Rozwiązanie takie pozwoli na efektywne uregulowanie wzajemnych wierzytelności, bez potrzeby finansowania zewnętrznego, np. kredytu. Pozwoli to zatem na oszczędności związane z zapłatą ewentualnych odsetek od korzystania z kapitału. W przyszłości nabyte Certyfikaty mogą zostać przez Wnioskodawcę odpłatnie zbyte na rzecz FIZ (w ramach wykupu Certyfikatów przez FIZ) albo sprzedane na rzecz podmiotu trzeciego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Certyfikatów na rzecz FIZ (w ramach wykupu Certyfikatów przez FIZ) przez Spółkę kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie kwota wpłaty na Certyfikaty dokonanej w całości lub części poprzez potrącenie.

2. Czy w przypadku sprzedaży Certyfikatów przez Spółkę kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie kwota wpłaty na Certyfikaty dokonanej w całości łub części poprzez potrącenie.

Zdaniem Wnioskodawcy, (Ad. 1) w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Certyfikatów na rzecz FIZ kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie kwota wpłaty na Certyfikaty dokonanej w całości lub części poprzez potrącenie.

Nie ulega wątpliwości, że podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu dany wydatek, tylko wówczas, gdy został on poniesiony, czyli doszło do uszczuplenia aktywów (albo zwiększenia zobowiązań) podatnika. Zatem wydatek musi mieć charakter realny oraz definitywny. W przedmiotowej sprawie rozliczenie wpłat na Certyfikaty (czyli zapłata ceny za Certyfikaty) ma nastąpić - w całości lub w części - w drodze potrącenia wierzytelności wzajemnych pomiędzy Spółką a FIZ. W orzecznictwie przyjmuje się, że: "Ustawa podatkowa nie zawiera jakichkolwiek ograniczeń co do formy zapłaty. Ograniczenia te nie wynikają zarówno z wykładni gramatycznej, historycznej, czy też celowościowej. Określenia "zapłata" należy interpretować w kategoriach cywilnoprawnych. Oznacza to, że jedną z form zapłaty jest potrącenie określone w art. 498 k.c., zgodnie z którym, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym" (wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2009 r. sygn, II FSK 1183/08). W doktrynie prawa cywilnego jednoznacznie przyjmuje się, że potrącenie wzajemnych wierzytelności realizuje funkcje zapłaty (por. K. Zawada w: Kodeks cywilny, Komentarz tom 1, pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 1191). Jak wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z 3 listopada 2009 r. sygn. IBPB1/2/423-892/09/AM: "Na skutek kompensaty obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Zatem uregulowanie zobowiązań w drodze potrącenia winno być traktowane jako poniesienie kosztu w znaczeniu kasowym". Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 29 września 2009 r. sygn. IBPB3/423-564/08/AM, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 lipca 2008 r. sygn. IPPB3/423-559/08-3/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 3 listopada 2010 r. sygn. IPPB3/423-569/10-2/GJ oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 12 listopada 2010 r. sygn.ILPB4/423-145/10-2/DS. Z powyżej przeprowadzonej analizy wynika, że potrącenie jest uznawane za formę uregulowania zobowiązań lub należności, rodzącym takie same skutki podatkowe jak zapłata. W przedmiotowej sprawie Spółka w celu zapłaty za nabywane Certyfikaty (całości lub jej części) dokona potrącenia przysługujących jej wierzytelności wobec FIZ. W związku z powyższym FIZ uzyska określoną korzyść majątkową w formie zmniejszenia jego zobowiązań wobec Spółki, zaś Spółka uszczupli swój majątek o wierzytelności wobec FIZ. Owa korzyść majątkowa będzie miała charakter realny. Oznacza to, że wpłatą dokonaną przez Spółkę na Certyfikaty będzie wartość wierzytelności wobec FIZ, która ulegnie umorzeniu w wyniku podpisania umowy potrącenia. Oprócz wymienionych wcześniej interpretacji indywidualnych oraz orzeczeń sądów administracyjnych, stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają inne interpretacje indywidualne, np.: 1) interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r. (ILPB3/423-419/13-2/KS); 2) interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2013 r. (IPTPB3/423-349/13-4/PM). W części w jakiej wpłata na Certyfikaty zostanie dokonana przez Spółkę środkami pieniężnymi (w przypadku gdyby zapłata w formie potrącenia dotyczyła tylko części wpłaty na Certyfikaty) - wydatkiem Spółki będzie kwota takich środków pieniężnych przekazanych FIZ jako wpłata na Certyfikaty. Tym samym, w przypadku dokonania wpłat na Certyfikaty - poprzez potrącenie wierzytelności Spółki wobec FIZ z całością lub częścią wierzytelności o dokonanie wpłaty na Certyfikaty i ewentualnie zapłatę pozostałej części wpłaty na Certyfikaty środkami pieniężnymi przez Spółkę (w przypadku gdyby potrącenie dotyczyło tylko części wpłaty na Certyfikaty) - to takie wydatki będą stanowić koszty uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia Certyfikatów na rzecz FIZ w przyszłości - zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT.

Ad. 2

W przypadku sprzedaży przez Spółkę Certyfikatów kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie kwota wpłaty na Certyfikaty dokonanej w całości lub części poprzez potrącenie.

W opinii Wnioskodawcy uzasadnienie przedstawione w odniesieniu do pytania nr 1 znajduje również uzasadnienie w odniesieniu do pytania nr 2. Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku dokonania wpłat na Certyfikaty - poprzez potrącenie wierzytelności Spółki wobec FIZ z całością lub częścią wierzytelności o dokonanie wpłaty na Certyfikaty i ewentualnie zapłatę pozostałej części wpłaty na Certyfikaty środkami pieniężnymi przez Spółkę (w przypadku gdyby potrącenie dotyczyło tylko części wpłaty na Certyfikaty) - to takie wydatki będą stanowić koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży Certyfikatów w przyszłości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl