IPPB3/423-984/11-2/GJ - Opodatkowanie CIT umowy leasingu operacyjnego.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 stycznia 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-984/11-2/GJ Opodatkowanie CIT umowy leasingu operacyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2011 r. (data wpływu 9 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowej umowy leasingu operacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowej umowy leasingu operacyjnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z realizacją inwestycji polegającej na nabyciu określonych środków trwałych, Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zamierza zawrzeć umowę leasingu operacyjnego w celu sfinansowania powyższej inwestycji. Wnioskodawca dokonał wyboru spośród dostępnych na rynku ofert i zdecydował, iż jego wymagania spełnia oferta podmiotu powiązanego kapitałowo z Wnioskodawcą, dotycząca zawarcia umów leasingu, której warunki zostały ukształtowane w następujący sposób:

* Umowa leasingu będzie zawarta na czas określony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji - w przypadku przedmiotu leasingu będącego składnikiem majątkowym innym niż nieruchomość (środkiem trwałym lub wartością niematerialną i prawną) podlegającym amortyzacji.

* W trakcie trwania umowy Wnioskodawca będzie uiszczał raty leasingowe, zawierające w sobie zarówno część kapitałową jak i część odsetkową.

* Po zakończeniu umowy Wnioskodawca będzie miał prawo wykupu przedmiotu leasingu za określoną w umowie cenę wykupu. Suma opłat ustalonych w umowie leasingu (obejmująca również cenę wykupu) pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, będzie odpowiadać co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.

* Harmonogram spłat rat leasingowych zostanie uzgodniony w ten sposób, że cena wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu będzie stanowić znaczną wielkość w stosunku do sumy rat leasingowych spłaconych przez Wnioskodawcę w podstawowym okresie umowy leasingu. W konsekwencji, cena wykupu może stanowić np. 80%-90% sumy wszystkich opłat leasingowych, czyli znakomitą większość wartości początkowej przedmiotu leasingu. W wyniku tak ustalonego harmonogramu spłat, kwota (cena) wykupu przedmiotu leasingu zostanie ustalona w wysokości znacząco przewyższającej hipotetyczną wartość netto przedmiotu leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 4 pkt a ustawy CIT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą w szczególności dopuszczalności tak ustalonego harmonogramu spłat rat leasingowych w świetle wymagań określonych w art. 17b ust. 1 ustawy CIT (umowa leasingu operacyjnego).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, konstrukcja umowy leasingu zawierająca postanowienia przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, pozwala na zaklasyfikowanie ww. umowy jako podatkowej umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ustawy CIT.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego umowa leasingu stanowi podatkową umowę leasingu, o której mowa w art. 17b ustawy CIT (tzw. umowę leasingu operacyjnego). W konsekwencji, z perspektywy Wnioskodawcy jako korzystającego raty leasingowe w podstawowym okresie umowy leasingu stanowią koszt uzyskania przychodu. Uzasadnienie Zgodnie z art. 17a pkt 1 ustawy CIT, przez umowę leasingu należy rozumieć umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, tzw. finansujący, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Warunki umowy, kwalifikujące ją jako umowę leasingu operacyjnego, zostały uregulowane w art. 17b ust. 1 ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem, umowa zawarta z osobą inną niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, powinna spełniać następujące warunki: 1. Umowa leasingu powinna zostać zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, 2. Suma ustalonych opłat w umowie leasingu pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Należy również wskazać, iż jedynym przepisem odnoszącym się do wysokości opłat leasingowych jest art. 17c ustawy CIT zgodnie z którym, w przypadku przeniesienia przez finansującego na korzystającego własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem umowy, o której mowa w art. 17b ust. 1 ustawy CIT, po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto, natomiast przychodem ze sprzedaży jest wartość sprzedawanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, o ile cena ta nie jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych. Z przepisu tego wynika, iż aby przychodem finansującego z tytułu sprzedaży poleasingowej była cena wykupu wynikająca z umowy leasingu, cena ta musi być określona na poziomie nie niższym niż hipotetyczna wartość netto przedmiotu leasingu zdefiniowana jako wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g ustawy CIT, pomniejszona, w przypadku środków trwałych, o odpisy amortyzacyjne obliczone według zasad określonych w art. 16k ust. 1 ustawy CIT z uwzględnieniem współczynnika 3.

Jak wskazano w stanie faktycznym umowa będąca przedmiotem pytania w niniejszym wniosku, zostanie zawarta na czas oznaczony, stanowiący, w przypadku gdy przedmiotem leasingu będą składniki majątkowe niestanowiące nieruchomości, co najmniej 40% normatywnego okresu ich amortyzacji, a przypadku nieruchomości -10 lat. Tym samym zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy CIT.

Jednocześnie, suma ustalonych w umowie leasingu opłat pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, w której zostanie uwzględniona cena, po której Wnioskodawca, jako korzystający, będzie miał prawo nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy (cena wykupu), będzie odpowiadać co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu, a zatem zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 17j ust. 1 ustawy CIT.

Należy również wskazać, że cena sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego ustalona w umowie między finansującym a Wnioskodawcą, będzie znacząco wyższa od hipotetycznej wartości netto przedmiotu leasingu, a więc w konsekwencji, warunki ustalone w przedmiotowej umowie leasingu nie będą w żaden sposób sprzeczne z art. 17c ustawy CIT. Powyższy przepis reguluje bowiem jedynie minimalną kwotę ceny wykupu przedmiotu leasingu, natomiast nie odnosi się do maksymalnej ceny wykupu. Tym samym, strony umowy leasingu mogą ustalić powyższą cenę wykupu w dowolnej kwocie, pod warunkiem, że cena wykupu będzie wyższa od hipotetycznej wartości netto przedmiotu leasingu. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa umowa, zgodnie z którą cena wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy będzie znacząco przewyższać sumę rat leasingowych spłaconych przez Wnioskodawcę w podstawowym okresie umowy leasingu będzie spełniać wszystkie wymogi stawiane dla tzw. umowy leasingu operacyjnego, uregulowanej w art. 17b ustawy CIT. Przepisy ustawy CIT nie regulują bowiem wysokości poszczególnych rat leasingowych ustalonych przez strony umowy leasingu, a zatem mogą one być kształtowane przez strony umowy leasingu w sposób dowolny, o ile spełniają wymogi określone w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy CIT dotyczące sumy opłat. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 26 lipca 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-469/11/PC, wskazał, iż "Powyższy przepis (art. 17b ust. 1 ustawy CIT - przyp. Wnioskodawcy) nie narzuca stronom wysokość poszczególnych opłat leasingowych, ogranicza się jedynie do określenia sumy tych opłat. Konsekwencją jest umożliwienie stronom dowolnego (w granicach określonych jedynie przez przyjętą wartość początkową przedmiotu leasingu) wpływania na wielkość dochodu podlegającego opodatkowaniu. W zależności od oczekiwanego dochodu z danej operacji strony mogą bowiem dowolnie generować koszty lub przychody w miesiącach, w których raty leasingowe mają być spłacane."

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej. z 20 stycznia 2011 r., IPPB3/423-735/10-2/GJ, jak również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 stycznia 2011 r. sygn. ILPB4/423-268/10-2/ŁM. Tym samym, należałoby uznać, iż opisana w stanie faktycznym umowa leasingu, w której cena wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy będzie znacząco przewyższać sumę rat leasingowych spłaconych przez Wnioskodawcę w podstawowym okresie umowy leasingu, stanowi podatkową umowę leasingu, o której mowa w art. 17b ustawy CIT.

W konsekwencji, z perspektywy Wnioskodawcy jako korzystającego raty leasingowe w podstawowym okresie umowy leasingu będą stanowić koszt uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl