IPPB3/423-981/13-2/DP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-981/13-2/DP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko #61485; przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2013 r. (data wpływu 6 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* konsekwencji podatkowych jakie zaistnieją po stronie likwidowanej spółki kapitałowej w wyniku wydania majątku (w postaci środków pieniężnych oraz wierzytelności) pozostałego po likwidacji na rzecz jedynego udziałowca tej spółki - jest prawidłowe,

* ustalenia obowiązków płatnika (jakie mogą zaistnieć po stronie likwidowanej spółki) w wyniku przekazania majątku pozostałego po likwidacji na rzecz jedynego udziałowca tej spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych jakie zaistnieją po stronie likwidowanej spółki kapitałowej (występującej w charakterze podatnika oraz płatnika) w wyniku przekazania majątku pozostałego po likwidacji na rzecz jedynego udziałowca tej spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej: Wnioskodawca) jest spółką z siedzibą na terytorium Polski, podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) od całości swoich dochodów. Wspólnikami Wnioskodawcy są C. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) oraz M.I Sp. z o.o. (dalej: M.) z siedzibą na terytorium Polski, podlegające opodatkowaniu CIT od całości swoich dochodów. Spółka jest właścicielem 7 800 098 udziałów Wnioskodawcy, a M. jest właścicielem 2 udziałów Wnioskodawcy.

W przeszłości Wnioskodawca pełnił funkcję spółki holdingowej w ramach grupy kapitałowej. Jednakże po sprzedaży do podmiotu niepowiązanego 100% udziałów w spółce zależnej W.P Sp. z o.o. #61485; Wnioskodawca nie jest już udziałowcem w żadnym podmiocie. Środki ze sprzedaży udziałów Wnioskodawca wykorzystał do udzielenia finansowania Spółce, poprzez objęcie obligacji wyemitowanych przez Spółkę. W przypadku, gdyby Wnioskodawca na podstawie umowy z nabywcą udziałów otrzymał dodatkowe wynagrodzenie należne po pewnym czasie od transakcji (tzw. price adjustment), możliwe jest, że Wnioskodawca obejmie kolejną emisję obligacji wyemitowanych przez Spółkę.

W związku z tym, że Wnioskodawca nie pełni już roli spółki holdingowej, grupa kapitałowa, do której należą Wnioskodawca i Spółka planuje zlikwidowanie Wnioskodawcy, po czym pozostały jego majątek zostanie przeniesiony na Spółkę. Proces likwidacji zostanie przeprowadzony zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej k.s.h.).

Takie działanie ma na celu ograniczenie kosztów działalności dwóch odrębnych podmiotów prawnych (np. koszty obsługi księgowej, koszty wynajmu biura, audyt sprawozdań finansowych itd.), w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie pełni już swojej pierwotnej funkcji w grupie. Po sprzedaży udziałów przez Wnioskodawcę, brak jest ekonomicznego uzasadnienia dla dalszego finansowania działalności Wnioskodawcy jako odrębnego podmiotu prawnego.

Likwidacja zostanie poprzedzona odkupieniem przez Spółkę 2 udziałów Wnioskodawcy posiadanych przez M., w efekcie czego na dzień likwidacji Spółka będzie 100% udziałowcem Wnioskodawcy.

Majątek likwidacyjny, który zostanie wydany Spółce będzie składał się tylko z wierzytelności własnych względem Spółki oraz środków pieniężnych.

Na moment likwidacji spełniony będzie warunek posiadania przez Spółkę co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy przez co najmniej 2 lata. Spółka nie będzie również korzystała ze zwolnienia z CIT od całości swoich dochodów, co zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem Spółki. Likwidacja Wnioskodawcy zostanie przeprowadzona po 1 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy przekazanie Spółce w ramach likwidacji majątku Wnioskodawcy składającego się ze środków pieniężnych i wierzytelności własnych względem Spółki z tytułu objętych obligacji nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2. Czy w związku z likwidacją i przekazaniem pozostałego majątku Spółce, Wnioskodawca będzie jako płatnik zobowiązany do pobrania CIT i odprowadzenia go do urzędu skarbowego.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przekazanie Spółce w ramach likwidacji majątku Wnioskodawcy składającego się ze środków pieniężnych i wierzytelności własnych względem Spółki z tytułu objętych obligacji nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, za wyjątkiem dochodu wiązanego z naliczonymi odsetkami.

Wynika to z faktu, iż wydanie majątku w ramach likwidacji nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przysporzenia, a tym samym nie powoduje przychodu podatkowego. Dodatkowo, nawet gdyby taki przychód powstał to wartość podatkowa środków pieniężnych i wierzytelności (po wyłączeniu naliczonych odsetek od obligacji) przekazanych Spółce będzie równa ewentualnemu przychodowi z tytułu ich wydania (zatem nie powstanie dochód podatkowy).

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 (który nie znajduje zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym), są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Zgodnie z powszechnie akceptowanym w praktyce organów podatkowych oraz sądów administracyjnych poglądem, przychodami podatkowymi (w rozumieniu ant. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o C1T) są wszelkie przysporzenia, które powodują trwały przyrost aktywów podatnika

W przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca zostanie zlikwidowany zgodnie z przepisami k.s.h., natomiast majątek pozostający po likwidacji zostanie przekazany #61485; w naturze #61485; Spółce. W celu rozstrzygnięcia czy takie zdarzenie może rodzić po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy, o którym mowa w art. 12 ustawy o CIT, należy rozważyć, czy likwidacja Wnioskodawcy oraz przekazanie udziałowcowi Wnioskodawcy (tekst jedn.: Spółce) majątku pozostałego po likwidacji (w tym wierzytelności z tytułu objętych obligacji) spowoduje przyrost aktywów Wnioskodawcy.

Tryb likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością został uregulowany przepisami k.s.h. Zgodnie z art. 272 k.s.h., rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. W myśl art. 282 § 1 k.s.h. likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki.

Pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli majątek jest dzielony pomiędzy udziałowców spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Podział majątku nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli (art. 286 k.s.h.). Zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie prawa handlowego, "podział majątku może nastąpić bądź przez wypłatę wszystkim wspólnikom przypadających im kwot w pieniądzu, bądź przez przydzielenie poszczególnych przedmiotów majątkowych" (Andrzej Szajkowski / Monika Tarska w: "Kodeks Spółek Handlowych Tom II. Komentarz do artykułów 151 300"; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2005).

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przekazanie Spółce majątku pozostałego po likwidacji w trybie przewidzianym przepisami k.s.h. nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przysporzenia. W szczególności, przekazanie majątku w związku z likwidacją nie będzie związane z wypłatą na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenia / rekompensaty w jakiejkolwiek formie. Przeprowadzenie likwidacji ma na celu zakończenie działalności Wnioskodawcy, a nie generowanie przychodów.

W konsekwencji, likwidacja Wnioskodawcy oraz związane z nią przekazanie majątku nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT.

Przedstawione powyżej stanowisko zostało potwierdzone przez Ministra Finansów w piśmie z 22 sierpnia 2001 r. stanowiącym odpowiedź na zapytanie poselskie (Serwis Podatkowy 2002.7.25). W piśmie tym Minister Finansów wyraził pogląd, zgodnie z którym "bez względu na wartość dzielonego majątku w likwidowanej spółce nie wystąpi przychód, gdyż w zamian za dzielony i przekazywany majątek spółka ta nie otrzymuje zapłaty i w wyniku likwidacji przestaje istnieć jako podatnik".

O ile likwidacja Wnioskodawcy oraz związane z nią wydanie majątku nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT, to opodatkowaniu w tej sytuacji mógłby podlegać jedynie udziałowiec Wnioskodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej będzie stanowić dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegający opodatkowaniu CIT na poziomie udziałowca Wnioskodawcy.

Natomiast zgodnie z art. 22 ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. zgodnie ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym) dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlega opodatkowaniu CIT w wysokości 19%, chyba że spełnione są przesłanki dla zwolnienia z CIT wskazane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT:

a.

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,

b.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (lub jej zagraniczny zakład),

c.

spółka otrzymująca dywidendę jest właścicielem bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) kapitale spółki wypłacającej dywidendę nieprzerwanie przez okres dwóch lat,

d.

spółka otrzymująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania CIT od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Dodatkowo, spółka wypłacająca dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych musi być w posiadaniu oświadczenia, że spółka otrzymująca dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania CIT od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W analizowanym stanie faktycznym, na moment likwidacji Wnioskodawcy, powyższe warunki będą spełnione.

Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 ustawy o CIT na Wnioskodawcy, jako na podmiocie wypłacającym przychód w postaci majątku Wnioskodawcy, co do zasady mogą ciążyć obowiązki płatnika.

Oznacza to, że Wnioskodawca może być obowiązany w chwili wydania majątku na rzecz udziałowca pobrać podatek i wpłacić go w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego (zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o CIT).

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym poza opisanymi powyżej konsekwencjami podatkowymi polegającymi na ewentualnym obowiązku pobrania przez Wnioskodawcę podatku przy przekazaniu majątku na rzecz udziałowca, jego zapłaty do urzędu skarbowego (które w analizowanym przypadku nie będą miały zastosowania ze względu na spełnienie warunków dla zwolnienia z CIT, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT), nie wystąpią po jego stronie inne skutki podatkowe. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w szeregu interpretacji organów podatkowych, w szczególności:

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 grudnia 2010 r. (IPPB3/423-708/10-2/JG);

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 stycznia 2010 r. (IPPB3/423-746/09-2/PD);

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 kwietnia 2009 r. (IPPB3/423-82/09-2/ER);

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2008 r. (IP-PB3-423-1126/08-2/AG);

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2008 r. (IP-P63-423-439/08-5/AG);

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 maja 2008 r. (ITPB3/423-185/08/MT).

Ponadto, nawet gdyby likwidacja została opodatkowana tak jak zbycie majątku, co spowodowałoby powstanie przychodu podatkowego (z czym Wnioskodawca się nie zgadza), to wartość podatkowa środków pieniężnych i wierzytelności własnych (po wyłączeniu naliczonych odsetek od obligacji) przekazanych Spółce będzie równa ewentualnemu przychodowi z tytułu ich wydania. W związku z tym w analizowanym przypadku nie powstałby dochód podatkowy (poza naliczonymi odsetkami).

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przekazanie Spółce w ramach likwidacji majątku Wnioskodawcy nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, za wyjątkiem dochodu związanego z naliczonymi odsetkami.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w związku z likwidacją i przekazaniem pozostałego majątku Spółce, Wnioskodawca nie będzie jako płatnik zobowiązany do pobrania CIT i odprowadzenia go do urzędu karbowego.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 2

Zgodnie z art. 10 ustawy o CIT, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej stanowi dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z tytułu dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jeśli spełnione są warunki wymienione w tym przepisie oraz następnych.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania 1, w przypadku likwidacji Wnioskodawcy i przekazania majątku likwidacyjnego na rzecz Spółki, powyższe warunki zostaną spełnione.

W szczególności, na dzień likwidacji, Spółka będzie właścicielem co najmniej 10% udziałów Wnioskodawcy przez okres dłuższy niż 2 lata (w praktyce na dzień likwidacji Spółka będzie właścicielem 100% udziałów Wnioskodawcy).

Zgodnie z art. 26 ustawy o CIT co do zasady, na Wnioskodawcy mogą ciążyć obowiązki płatnika. Oznacza to, że Wnioskodawca mógłby być obowiązany w chwili wydania majątku na rzecz udziałowca pobrać podatek i wpłacić go w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Niemniej, ze względu na zastosowanie zwolnienia z CIT, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w wyniku likwidacji i przekazania majątku na rzecz Spółki nie będzie on zobowiązany, jako płatnik, do poboru podatku i odprowadzenia go do urzędu skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie:

* konsekwencji podatkowych jakie zaistnieją po stronie likwidowanej spółki kapitałowej w wyniku wydania majątku (w postaci środków pieniężnych oraz wierzytelności) pozostałego po likwidacji na rzecz jedynego udziałowca tej spółki - jest prawidłowe,

* ustalenia obowiązków płatnika (jakie mogą zaistnieć po stronie likwidowanej spółki) w wyniku przekazania majątku pozostałego po likwidacji na rzecz jedynego udziałowca tej spółki - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl