IPPB3/423-97/13-2-/AG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 lutego 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-97/13-2-/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2013 r. (data wpływu 4 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

W latach ubiegłych Spółka otrzymywała od większościowego udziałowca oprocentowane pożyczki. Zgodnie z umowami:

* pożyczki mogą być spłacane w ratach, a ostateczny termin zapłaty zarówno kapitału pożyczek jak odsetek został określony na 31 grudnia 2017 r.;

* strony umowy dopuściły możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki przed terminem wymagalności;

* odsetki nie są kapitalizowane, ani też nie ma konieczności ich naliczania ani spłacania w okresach wcześniejszych niż 31 grudnia 2011 r.

Umowy pożyczek nie zawierają harmonogramów spłat rat pożyczek ani też odsetek. Spłaty wcześniejsze są dobrowolne.

Najpóźniej na dzień bilansowy, wyłącznie do celów ustawy o rachunkowości Spółka dokonywała wyceny zobowiązań z tytułu pożyczek powiększając kwoty ich kapitału o wartość statystycznych kosztów ubocznych tj. niewymagalnych odsetek oraz różnic kursowych.

W okresie obowiązywania umów pożyczek Spółka skorzystała z prawa do wcześniejszej spłaty części kwot pożyczek i części odsetek (jeszcze niewymagalnych -"dobrowolnych") i zamierza z tego prawa skorzystać w przyszłości.

Niektóre umowy pożyczek dotyczyły kwot wyrażonych w EUR.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Jak poprawnie ustalić wartość zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Czy na dzień spłaty części dobrowolnych odsetek, w wartości zobowiązań z tytułu pożyczek jako elementu składowego całego zadłużenia wobec udziałowca powinno się uwzględnić pozostałą, niespłaconą kwotę niewymagalnych (termin 31 grudnia 2017 r.) nieskapitalizowanych odsetek od pożyczek, którą należy obliczyć statystycznie wyłącznie do celów ustalenia poziomu zadłużenia.

3. Jak poprawnie przeliczyć wartość zobowiązań w EUR do celów ustalenia kwoty całego zadłużenia wobec udziałowca.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1)

Na wartość zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) składają się wszelkie wymagalne i niewymagalne zobowiązania wobec udziałowca lub podmiotów powiązanych w tym: z tytułu umów pożyczek, umów handlowych i innych tytułów. W wartości zadłużenia nie uwzględnia się spłaconych w danym dniu kwot odsetek i kwot kapitału pożyczek.

Ad. 2)

Zobowiązania z tytułu umów pożyczek (element składowy całości zadłużenia) ustalone na dzień spłaty odsetek obejmują:

* niespłacony kapitał pożyczki,

* skapitalizowane odsetki "o ile umowa przewiduje kapitalizację odsetek,

* wymagalne, ale z jakichś powodów (np. z braku odpowiednich środków finansowych) niezapłacone odsetki (przeterminowane),

* inne koszty, jeżeli ich zapłata wynika z umowy pożyczki.

Zobowiązania z tytułu umów pożyczek ustalone na dzień spłaty odsetek, nie powinny obejmować statystycznie ustalonych, niewymagalnych odsetek, których obowiązek naliczania i zapłaty nastąpi w okresach przyszłych - w przedmiotowej sprawie będzie to 31 grudnia 2017 r.

Wycena bilansowa zobowiązań z tytułu umów pożyczek dokonywana na podstawie ustawy o rachunkowości (kapitał pożyczki + statystyczne odsetki + statystyczne różnice kursowe) nie może być utożsamiana z ustalaniem poziomu zadłużenia do celów określonych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 3)

Zobowiązania określone w EUR do celów ustalenia poziomu zadłużenia należy przeliczyć na złotówki po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień spłaty odsetek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl