Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 lutego 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-951/13-4/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 25 listopada 2013 r. (data wpływu do Biura KIP w Płocku 28 listopada 2013 r.) uzupełnione na wezwanie z dnia16 stycznia 2014 r. Nr IPPB3/423-951/13-2/MS (data doręczenia 21 stycznia 2014 r.) pismem z dnia 21 stycznia 2014 r. (data nadania 21stycznia 2014 r.; data wpływu do BKIP w Płocku 23 stycznia 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2013 r. do Biura KIP w Płocku wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z oo. prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na pośredniczeniu w sprzedaży profesjonalnych elektronarzędzi przeznaczonych do obróbki drewna oraz do prac remontowo-budowlanych. W tym celu zatrudnia sprzedawców-specjalistów kontaktujących się z potencjalnymi nabywcami (hurtownie, warsztaty stolarskie, firmy budowlane), przeprowadzającymi szkolenia i prezentacje urządzeń, nabywa urządzenia demonstracyjne oraz katalogi reklamowe zawierające numery katalogowe i opis poszczególnych urządzeń, rozdawane potencjalnym nabywcom. Przychody z tej działalności realizowane są w postaci prowizji otrzymywanej od sprzedawcy tych urządzeń (umowa agencyjna).

Sprzedaż elektronarzędzi do obróbki drewna prowadzona była pod marką X. Urządzenia przeznaczone do zastosowań remontowo-budowlanych sprzedawane były pod marką X. Każda marka reklamowana była w osobnych katalogach reklamowych. Katalogi reklamowe zamawiane są raz w roku lub rzadziej i magazynowane. W ciągu roku są następnie wydawane z magazynu w ramach akcji mailingowych lub partiami przekazywane sprzedawcom. Wartość wydanych katalogów reklamowych rozpoznawana jest jako koszt uzyskania przychodów.

W 2013 r. miała miejsce reorganizacja grupy kapitałowej Q. polegająca m.in. na połączeniu marek Y. i X. i kontynuowaniu dystrybucji wszystkich urządzeń po jedną marką Y. Na skutek przeprowadzonej reorganizacji katalogi reklamowe uległy deaktualizacji. Oprócz zmiany oznaczenia marki X. zmieniły się numery katalogowe znacznej części urządzeń. Spółka podjęła decyzję o ich zniszczeniu i zamówiła nowe katalogi, zawierające aktualne oznaczenia marki i numerów katalogowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wartość zdezakwalizowanych katalogów reklamowych wydanych z magazynu w celu ich zniszczenia stanowi koszt uzyskania przychodu dla celów obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Zgodnie z opisanym wyżej stanem faktycznym, Spółka nabywa katalogi reklamowe w celu popularyzowania swojej marki (marek) wśród potencjalnych nabywców oraz dostarczenia im aktualnej informacji umożliwiającej składanie zamówień. Wydatek ten wpływa na zwiększenie obrotu danej marki i w konsekwencji prowizji stanowiącej przychód podatkowy Spółki. Po dokonanym połączeniu marek konieczne stało się zaktualizowanie informacji zawartej w katalogach reklamowych i zniszczenie pozostałości nie zużytych starych katalogów. Spółka nie zaniechała jednak prowadzonej działalności lecz kontynuuje ją w zmienionej formule. W związku z tym cel ich pierwotnego nabycia stanowiący przesłankę zaliczenia ich wartości nabycia do kosztów uzyskania przychodu pozostaje aktualny. Zgodnie z naszym stanowiskiem wartość zdezaktualizowanych katalogów reklamowych wydanych z magazynu w celu ich zniszczenia stanowi koszt uzyskania przychodu dla celów obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl