Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 listopada 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-933/14-2/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

S.A. (dalej "Spółka" lub "Wnioskodawca") zamierza stworzyć program motywacyjny przeznaczony dla członków organu zarządzającego Spółki, powiązany z osiąganymi przez Spółkę wynikami finansowymi (dalej "Program"). W zależności od dalszych ustaleń, Program może obejmować również inne osoby zatrudnione przez Spółkę, istotne dla jej działalności, w szczególności kluczowych pracowników Spółki.

W swoich założeniach, Program ma wspierać osiągnięcie przez Spółkę założonych wyników finansowych. Program będzie stanowił dodatkową motywację dla członków organu zarządzającego Spółki (oraz innych, kluczowych pracowników) do dalszego działania na rzecz rozwoju i wzrostu wartości Spółki.

Uczestnictwo w Programie będzie dobrowolne i będzie odbywać się na podstawie dodatkowych umów, zawieranych przez Spółkę z osobami objętymi Programem, obowiązujących przez okres trwania Programu (dalej "Umowy o uczestnictwo"). Umowy o uczestnictwo będą umowami o charakterze cywilnoprawnym i będą umowami odrębnymi od tych, na podstawie których nastąpiło zatrudnienie danej osoby przez Spółkę. Osoby, z którymi Spółka zawrze Umowy o uczestnictwo, będą zwane "Uczestnikami".

Na podstawie Umów o uczestnictwo, Uczestnikom przez okres trwania Programu będą przyznawane instrumenty pochodne (dalej "Instrumenty Pochodne") wykonywane przez rozliczenie pieniężne, dla których instrumentem bazowym będzie określony w Programie papier wartościowy, tj. akcje Bank z siedzibą w W. (dalej "Bank") notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej "GPW"). Bank jest podmiotem dominującym względem Spółki.

Instrumenty Pochodne będą przyznawane Uczestnikom cyklicznie, tj. każdorazowo, na początku danego roku obrotowego obowiązywania Programu, każdemu Uczestnikowi zostanie przyznany 1 (jeden) Instrument Pochodny, przy czym w przypadku przyjęcia Programu przed końcem 2014 r., każdemu Uczestnikowi, z którym Spółka zawrze Umowę o uczestnictwo przed końcem 2014 r., zostanie przyznany dodatkowo Instrument Pochodny za rok obrotowy 2014. Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy. Instrumenty Pochodne będą niezbywalne, za wyjątkiem dziedziczenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy przychód uzyskany w przyszłości przez Uczestnika w związku z realizacją Instrumentu Pochodnego powinien być zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy dochód powstały w ten sposób podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b tejże ustawy, w związku z czym Spółka w przedmiotowym zakresie nie będzie zobowiązana do pełnienia obowiązków płatnika.

2. Czy przyznanie Instrumentu Pochodnego nie powoduje po stronie Uczestnika powstania przychodu do opodatkowania na moment otrzymania i tym samym Spółka w przedmiotowym zakresie nie będzie zobowiązana do pełnienia obowiązków płatnika.

3. Czy wypłacone przez Wnioskodawcę kwoty pieniężne z tytułu realizacji i rozliczenia Instrumentu Pochodnego (Kwoty Rozliczeń) na rzecz Uczestników będących członkami organu zarządzającego Wnioskodawcy lub jego kluczowymi pracownikami, będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, oznaczone numerem 3. Natomiast wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych podlega odrębnemu rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy (Ad 3), kwoty pieniężne (Kwoty Rozliczenia), które zostaną wypłacone przez Spółkę w przypadku realizacji Instrumentów Pochodnych na rzecz Uczestników będących członkami organu zarządzającego Spółki lub jej kluczowymi pracownikami, będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej "ustawa p.d.o.p.").

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy p.d.o.p., za koszt uzyskania przychodów uznaje się wydatek, który:

a.

nie został wymieniony w art. 16 ustawy p.d.o.p.,

b.

został faktycznie i definitywnie poniesiony,

c.

został poniesiony w celu uzyskania przychodów, ewentualnie w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Ad. a)

Przesłanką bezwzględnie wykluczającą możliwość uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów jest zakwalifikowanie danego wydatku do katalogu zawartego w art. 16 ustawy p.d.o.p. W odniesieniu do przedmiotowej sytuacji należy zaznaczyć, iż art. 16 ustawy p.d.o.p. nie wymienia kosztów związanych z realizacją programów motywacyjnych jako kosztów nie mogących stanowić kosztów uzyskania przychodów. Przesłankę wymienioną w punkcie a) należy zatem uznać za spełnioną.

Ad. b)

Wydatek może być rozpoznany jako koszt uzyskania przychodów, jeśli został faktycznie i definitywnie poniesiony. Faktyczne poniesienie wydatku oznacza, że powinien on obciążyć majątek podatnika i skutkować uszczupleniem jego zasobów finansowych. Oprócz tego, wydatek powinien być poniesiony definitywnie, to znaczy ostatecznie.

W przedmiotowej sytuacji Spółka wypłacać będzie Uczestnikom Programu środki pieniężne w wyniku realizacji Instrumentu Pochodnego. Kwoty pieniężne (Kwoty Rozliczenia), które zostaną przekazane Uczestnikowi, pochodzić będą ze środków własnych Spółki, na skutek czego nastąpi uszczuplenie jej zasobów finansowych. Wskazany wydatek zostanie więc poniesiony faktycznie. Ponadto, kwoty pieniężne wypłacone Uczestnikowi w wyniku realizacji Instrumentu Pochodnego staną się własnością Uczestnika i Spółka nie będzie mieć z tytułu wypłaty żadnych roszczeń wobec tej osoby. Wydatek ten zostanie więc poniesiony definitywnie. Przesłankę wymienioną w punkcie b) należy zatem zdaniem Wnioskodawcy uznać za spełnioną.

Ad. c)

Kosztem uzyskania przychodów jest przede wszystkim wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodów. Aby zakwalifikować dany wydatek jako koszt uzyskania przychodów, konieczne jest istnienie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy tym wydatkiem a przychodem, który zostanie osiągnięty przez Spółkę w przyszłości. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 października 2003 r., sygn. akt I SA/Ka 2117/02:

" (...) poniesienie wydatku musi mieć wpływ no możliwość powstania lub zwiększenia przychodu lub tez może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego dochodu."

Istotne jest, w jaki sposób należy oceniać celowość poniesienia wydatku w kontekście jego związku z przychodem, W tej kwestii wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 czerwca 2005 r., sygn. akt II FSK 279/05:

"Wydatek musi więc przyczynić się do os lęgnięcia przychodu, a przynajmniej podatnik, oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą, powinien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodów".

Na podstawie powyższego należy uznać, że związek określonego wydatku z przychodem przejawia się w zamiarze osiągnięcia przychodów. Co ważne, poniesienie tego wydatku nie musi skutkować bezpośrednim powstaniem lub zwiększeniem przychodów. Stanowisko takie znajduje również uzasadnienie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 1 czerwca 2000 r. sygn. akt SA/Rz 1596/97). I punktu widzenia podatnika istotna jest więc możliwość osiągnięcia przychodów oraz poniesienie wydatku w zamiarze ich osiągnięcia lub zwiększenia.

Pytanie Wnioskodawcy nr 3 zadane w niniejszym wniosku o interpretację indywidualną dotyczy sytuacji, w której Spółka wypłaci Uczestnikom będącym kluczowymi pracownikami lub członkami organu zarządzającego Spółki, kwoty pieniężne z tytułu realizacji Instrumentów Pochodnych. Spółka poniesie przedmiotowe wydatki, jeżeli spełnione zostaną określone kryteria, zdefiniowane w zasadach Programu oraz Umowach o uczestnictwo.

Do wspomnianych kryteriów należy w szczególności osiągnięcie przez Spółkę zysku netto w danym roku obrotowym oraz brak istotnego pogorszenia sytuacji Spółki w wyniku działań leżących w obszarze obowiązków danego Uczestnika, które naraziło Spółkę na istotne straty przewyższające ustalony procent przychodów Spółki. Zauważyć zatem należy, iż Wnioskodawca uzależnił możliwość uzyskania kwoty, którą Uczestnik otrzyma w wyniku realizacji instrumentu Pochodnego, od osiągnięcia zysku (przychodów) przez Spółkę. A zatem należy stwierdzić, iż w interesie Uczestnika jest podjęcie działań, których efektem będzie osiągnięcie przez Spółkę jak najlepszego wyniku finansowego w trakcie trwania Programu.

Podsumowując przedstawioną argumentację, kryteria, których spełnienie jest konieczne, aby doszło do zrealizowania Instrumentu Pochodnego, są ściśle związane z wynikami finansowymi Spółki. Co więcej, Uczestnicy będą mieli realną możliwość podejmowania działań zmierzających do spełnienia tych kryteriów. Ze wskazanych względów uznać należy, iż wydatki Spółki na wypłatę Uczestnikom kwot pieniężnych (Kwot Rozliczenia) tytułem realizacji Instrumentów Pochodnych pozostawać będą w ścisłym związku z działalnością gospodarczą Spółki. Ponadto, stwierdzić należy, że wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z realizacją Programu pozostawać będą w jasnym związku przyczynowo - skutkowym z poziomem przychodów osiąganych przez Spółkę i w związku z tym zostaną poniesione w celu uzyskania przychodów. Ostatnia przesłanka warunkująca możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów (punkt c) zostanie zatem, zdaniem Wnioskodawcy, spełniona.

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wypłacone przez niego kwoty pieniężne z tytułu realizacji Instrumentów Pochodnych (Kwoty Rozliczenia) na rzecz Uczestników będących kluczowymi pracownikami lub członkami organu zarządzającego Spółki będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy p.d.o.p.

Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe w wydawanych na wniosek podatników interpretacjach indywidualnych. Taki pogląd wyraził między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 22 stycznia 2013 r., nr IBPBI/2/423-1360/12/PP z dnia 22 stycznia 2013 r., w której czytamy: "Reasumując, wydatki Spółki poniesione na programy motywacyjne, w których biorą udział Uczestnicy pozostający w Stosunku Służbowym z Wnioskodawcą, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów "

Analogiczne stanowisko do powyższego, zostało uznane za prawidłowe również w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 23 maja 2014 r., nr IPPB5/423-158/14-4/AS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl