IPPB3/423-916/14-2/KK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-916/14-2/KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W miesiącu kwietniu 2004 r. spółka zawarła z P. Sp. z o.o. umowę leasingu operacyjnego, którego przedmiotem są nieruchomości. Zawarta przez Spółkę umowa leasingu spełnia warunki określone w art. 17b ustawy o p.d.o.p. z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Nieruchomości stanowiące przedmiot leasingu są wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z umową, prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości przedmiotów leasingu przysługuje leasingodawcy (P. Sp. z o.o.).

Umowa została zawarta na 15 lat, a płatność za używanie przedmiotu leasingu następuje w miesięcznych ratach.

Umowa leasingu zawiera również zapis, że "oprócz rat leasingowych leasingobiorca (D. Sp. z o.o.) jest zobowiązany zapłacić z tytułu leasingu...zmienne opłaty leasingowe, w tym: wszelkie opłaty związane z finansowaniem przedmiotu leasingu (w szczególności prowizja zaangażowania, "up-front-fee" itp. wynikające z umów refinansowania) oraz wszelkie wynikające z różnic kursowych podatki, opłaty, składki, płatności oraz inne obciążenia i zobowiązania wszelkiego rodzaju dotyczące przedmiotu leasingu, w szczególności konieczne podatki gruntowe, opłaty za użytkowanie wieczyste, wywóz śmieci i oczyszczanie ulic, opłaty za oczyszczanie kanałów i kominów oraz wszelkie koszty zagospodarowania i zarządzania przedmiotem leasingu, również jeśli zostaną one wprowadzone dopiero w okresie leasingu lub wówczas, gdy zmieniona zostanie podstawa ich naliczania..." (§ 5 umowy leasingu).

Zmienne opłaty leasingowe są płatne w momencie ich poniesienia.

W trakcie trwania umowy leasingu leasingodawca zmienił bank finansujący. Oplata z tytułu podpisania nowej umowy kredytowej przez leasingodawcę będzie zawarta w miesięcznych ratach w taki sposób, że każda z rat leasingowych będzie zawierać część kapitałową i odsetkową, przy czym leasingodawca nie będzie miał informacji jaka część opłaty z tytułu podpisania nowej umowy kredytowej przez leasingodawcę zawarta jest w każdej racie. Opłata za zmianę banku kredytującego zawarta będzie w ratach leasingowych uiszczanych przez Spółkę w okresie od maja 2014 do końca umowy leasingu w 2019 r. Spółka otrzymała informację od leasingodawcy, że oplata za zmianę banku kredytującego będzie przypisana do poszczególnych rat leasingowych. Z tym, że Spółka nie otrzymała informacji jaka część opłaty zawarta będzie w każdej z rat leasingowych.

Za raty miesięczne Spółka otrzymuje faktury VAT na początku każdego miesiąca.

Raty miesięczne od początku umowy leasingu są zaliczane przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w datach ich poniesienia. Sytuacja ta nie uległa zmianie po zmianie banku finansującego tj. od miesiąca maja 2014 r.

W związku ze zmianą banku finansującego Spółka otrzymała w lipcu 2014 r. (na podstawie § 5 umowy leasingu) faktury za koszty usług prawnych i notarialnych poniesionych przez Leasingodawcę. Wartość netto tych faktur Spółka rozlicza w czasie poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne w ten sposób, że ich wartość jest podzielona przez liczbę miesięcy których dotyczą tj. od 05/2014-04/2019, a uzyskana w ten sposób kwota jest w każdym miesiącu zaliczana do kosztów bilansowych i kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych - zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka nadmienia, że nie korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym, o których mowa w art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka prawidłowo zalicza opłaty za: zmianę banku kredytującego, koszty usług prawnych i notarialnych do kosztów uzyskania przychodów z działalności Spółki, w momencie ich poniesienia tj. ujęcia w księgach.

Zdaniem Wnioskodawcy opłaty za:

* zmianę banku kredytującego

* koszty usług prawnych i notarialnych

są dla Spółki kosztem pośrednio związanym z przychodami i zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są kosztem uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia tj, ujęcia w księgach przez cały okres od zmiany banku kredytującego tj. od maja 2014, do końca umowy leasingu tj. do kwietnia 2019 r.

Podsumowując:

Zdaniem Spółki opłaty opisane powyżej dotyczą umowy leasingu od miesiąca maja 2014 do kwietnia 2019 i powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia tj. ujęcia w księgach od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana banku finansującego do końca umowy leasingu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl