IPPB3/423-896/09-2/MS - Wniesienie do spółki osobowej praw do zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych jako zdarzenie generujące przychód.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-896/09-2/MS Wniesienie do spółki osobowej praw do zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych jako zdarzenie generujące przychód.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2009 r. (data wpływu 5 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów (pytanie Nr 1 i 8) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka) jest jedną z największych organizacji franczyzowych działających na terenie całej Polski. Spółka prowadzi własne sklepy, a przede wszystkim zarządza siecią ponad 1.100 placówek franczyzowych. Spółka działa w ramach grupy kapitałowej. Obecnie, grupa kapitałowa rozważa przeprowadzenie restrukturyzacji zakładającej utworzenie podmiotu (spółki celowej) lub kilku podmiotów (spółek celowych), którego (których) głównym zadaniem będzie zarządzanie znakami towarowymi należącymi aktualnie do podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej. Głównym celem rozważanego rozwiązania jest wzrost wartości posiadanych w ramach grupy kapitałowej znaków poprzez scentralizowanie i zwiększenie efektywności działań związanych z ochroną prawną znaków, kreowaniem nowych znaków i ich efektywnym wykorzystaniem. W szczególności dotyczy to promocji i marketingu związanego z poszczególnymi znakami. Spółka celowa będzie również odpowiedzialna za nadzór nad toczącymi się obecnie procesami rejestracji znaków towarowych. Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez grupę kapitałową działalności (przede wszystkim działalność w zakresie dystrybucji i handlu detalicznego), znaki stanowią niezwykle istotny element wpływający na pozycję rynkową poszczególnych podmiotów należących do grupy kapitałowej, jak i całej grupy kapitałowej. W związku z planowaną restrukturyzacją grupy kapitałowej spółka rozważa przeniesienie w formie wkładu niepieniężnego praw związanych z posiadanymi przez spółkę znakami towarowymi do spółki osobowej (dalej: spółka osobowa), działającej w formie spółki jawnej bądź komandytowej.

Znaki towarowe będące przedmiotem wkładu niepieniężnego będą stanowiły własność spółki i będą zarejestrowanie przez Urząd Patentowy na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) i w odniesieniu do tych znaków będą przysługiwały spółce prawa ochronne zgodnie z art. 121 tej ustawy. W związku z tym, iż na moment wnoszenia wkładu do spółki osobowej procesy związane z rejestracją niektórych znaków będą w toku, przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będą również prawa majątkowe w postaci praw ze zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Patentowym (dalej: prawa ze zgłoszeń znaków). W odniesieniu do zgłoszonych a niezarejestrowanych do momentu wniesienia wkładów do spółki osobowej znaków, uzyskanie praw ochronnych nastąpi po wniesieniu wkładów. Zgodnie z art. 162 ust. 6 ustawy - Prawo własności przemysłowej, Prawo z dokonanych w Urzędzie Patentowym zgłoszeń znaków towarowych daje podmiotowi zgłaszającemu między innymi prawo pierwszeństwa do uzyskania praw ochronnych na zgłoszone znaki towarowe.

W ramach planowanych działań, wkłady do spółki osobowej w postaci praw do zarejestrowanych znaków oraz praw ze zgłoszeń będą wnoszone do spółki osobowej również przez inne niż spółka podmioty należące do grupy kapitałowej.

Wartość praw do zarejestrowanych znaków towarowych wnoszonych do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego zostanie określona w umowie spółki osobowej i będzie odpowiadała ich wartości rynkowej ustalonej na postawie wycen dokonanych przez niezależny podmiot. W miesiącu wniesienia praw do zarejestrowanych znaków do spółki osobowej zostaną one wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki osobowej w wartości wynikającej z umowy spółki osobowej, przy czym wartość ta nie będzie przekraczała wartości rynkowej. Wartość praw ze zgłoszeń znaków wnoszonych do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego również zostanie określona w umowie spółki osobowej i będzie odpowiadała ich wartości rynkowej, ustalonej na podstawie wycen dokonanych przez niezależny podmiot. Nie będą one jednak wprowadzane do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki osobowej aż do momentu, w którym Urząd Patentowy wyda decyzje o rejestracji poszczególnych znaków towarowych. Takie ujęcie będzie miało zastosowanie, jeżeli w ramach odpowiedzi na założone w ramach niniejszego wniosku zapytania, zostanie potwierdzona zasadność uznania za wartość niematerialną i prawną prawa do zarejestrowanego znaku towarowego uzyskanego przez spółkę osobową w miejsce prawa z jego zgłoszenia, wniesionego do spółki osobowej przez spółkę.

Przedmiotem działalności spółki osobowej będzie przede wszystkim szeroko rozumiane zarządzanie znakami obejmujące w szczególności odpłatne udzielanie praw do korzystania ze znaków spółkom z grupy kapitałowej, przy czym w odniesieniu do:

a.

zarejestrowanych znaków towarowych -zawierane będą umowy licencyjne,

b.

praw ze zgłoszeń znaków - zawierane będą umowy o odpłatne korzystanie ze znaków towarowych zgłoszonych do rejestracji (dotyczące wykorzystywania znaków towarowych wraz z zapewnieniem korzystania z nich również po ich rejestracji przez Urząd Patentowy).

Prawa do korzystania ze znaków towarowych (zarówno zarejestrowanych, jak i znaków w trakcie procesu rejestracji) mogą być udzielane odpłatnie również podmiotom nienależącym do grupy kapitałowej (będzie to zależało od decyzji biznesowych), a dotyczy to między innymi sieci franczyzowych. Pomimo, że aktualnie planowane działania we wskazanym wyżej zakresie nie obejmują zbywania znaków ani zmiany formy prawnej spółki osobowej, jednak nie można wykluczyć takich sytuacji w przyszłości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy wniesienie przez spółkę praw do zarejestrowanych znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków towarowych tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będzie skutkowało powstaniem dla spółki przychodu...

2.

W jaki sposób należy ustalić wartości początkowe praw do zarejestrowanych znaków towarowych wniesionych w formie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych...

3.

Czy spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych naliczonych od zarejestrowanych znaków towarowych nabytych przez spółkę osobową w związku z otrzymaniem wkładów niepieniężnych (zarówno od spółki jak i od innych wspólników), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym prawa te zostaną wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki osobowej (tj. od miesiąca następującego po miesiącu wniesienia wkładu do spółki osobowej), w wysokości części tych odpisów odpowiadających udziałowi spółki w zyskach spółki osobowej...

4.

Czy w odniesieniu do nabytych w ramach wkładu niepieniężnego praw ze zgłoszeń znaków towarowych, spółka osobowa - po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy - będzie mogła uznać to prawo ochronne za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p... (pytanie na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

5.

W jaki sposób należy ustalić dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości początkowe praw ochronnych na znaki towarowe uzyskanych przez spółkę osobową zgłoszonych do rejestracji przez wspólników, którzy wnieśli do spółki osobowej prawa ze zgłoszeń tych znaków...

6.

Czy spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych naliczonych od zarejestrowanych znaków, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym na mocy decyzji Urzędu Patentowego w miejsce praw ze zgłoszeń znaków uzyskane zostaną prawa ochronne na znaki towarowe, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki osobowej, w wysokości odpowiadającej udziałowi spółki w zyskach spółki osobowej (pytanie dotyczy praw ze zgłoszenia wniesionych w formie wkładu do spółki osobowej, w miejsce których uzyskane zostaną prawa ochronne)...

7.

Jeżeli odpowiedź na pytanie oznaczone Nr 3 lub 6 będzie przecząca, to w jaki sposób należy ująć koszt związany z nabyciem przez spółkę osobową praw do zarejestrowanych znaków towarowych czy też praw ze zgłoszeń znaków towarowych (w części przypadającej na spółkę)...

8.

Czy wniesienie przez inne spółki z grupy kapitałowej do spółki osobowej wkładów niepieniężnych w postaci praw do zarejestrowanych znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków towarowych będzie generowało przychód dla spółki...

9.

Czy przychody z tytułu udziału spółki w spółce osobowej (w tym przychody odpowiadające wynagrodzeniu należnemu spółce osobowej z tytułu odpłatnego udzielenia spółce prawa do korzystania ze znaków towarowych wniesionych do spółki osobowej w ramach wkładu niepieniężnego) i koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału w spółce osobowej (w tym odpisy amortyzacyjne od wniesionych do spółki osobowej w ramach wkładu niepieniężnego zarejestrowanych znaków oraz odpisy amortyzacyjne od znaków towarowych zarejestrowanych na podstawie zgłoszeń dokonanych przez spółkę, z których prawa zostały wniesione w ramach wkładu niepieniężnego) łączą się odpowiednio z innymi przychodami i kosztami uzyskania przychodów spółki...

10.

Czy spółka będzie miała prawo zaliczać opłaty ponoszone na rzecz spółki osobowej z tytułu korzystania z zarejestrowanych znaków towarowych, jak i znaków w odniesieniu do których będzie trwał proces rejestracji, do kosztów uzyskania przychodów...

11.

W jaki sposób należy ustalić koszt uzyskania przychodów przypadający na spółkę z tytułu ewentualnego odpłatnego zbycia przez spółkę osobową praw do zarejestrowanych znaków towarowych bądź praw ze zgłoszeń znaków nabytych przez spółkę osobową w formie wkładu niepieniężnego wniesionego przez spółkę czy też inne spółki z grupy kapitałowej... Pytanie dotyczy również zbycia praw do zarejestrowanych znaków, zgłoszonych do rejestracji przez podmioty, które wniosły do spółki osobowej prawa ze zgłoszeń, stanowiących podstawę do rejestracji znaków w Urzędzie Patentowym.

12.

Czy uzyskiwanie przez spółkę jako wspólnika spółki osobowej przychodów z tytułu udziału w spółce osobowej i łączenie ich z innymi przychodami zgodnie z art. 5 u.p.d.o.p., będzie miało wpływ na możliwość wpłacania przez spółkę zaliczek na podatek dochodowy w trybie, o którym mowa w art. 25 ust. 6 u.p.d.o.p. (tzw. forma uproszczona)...

13.

Czy w przypadku ewentualnego przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową spółka kapitałowa będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów od praw do zarejestrowanych znaków towarowych, które staną się jej składnikiem majątkowym z dniem przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową... (pytanie na podstawie art. 14n 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

14.

W przypadku ewentualnego przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową jeżeli spółka kapitałowa uzyska prawa ochronne na znak towarowy w miejsce praw ze zgłoszeń znaków dopiero po przekształceniu ze spółki osobowej, to czy będzie mogła uznać takie prawa do zarejestrowanych znaków towarowych za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p... (pytanie na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1 i 8. W przedmiocie pytań Nr 2 - 7 oraz 9 - 14 wydane zostaną odrębne interpretacje indywidualne.

Zdaniem Wnioskodawcy (ad. Nr 1):

W przedstawionym stanie faktycznym, wniesienie przez nią prawa do zarejestrowanego znaku towarowego tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie będzie skutkowało powstaniem dla spółki przychodu.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej u.p.d.o.p.) nie zawiera regulacji stanowiących podstawę opodatkowania przedmiotowej operacji. Artykuł 12 ust. 1 u.p.d.o.p. określający kategorie przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych nie wskazuje na operacje wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej. W szczególności należy odnieść się do art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p., zgodnie z którym przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Jak z kolei wynika z art. 4 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: k.s.h.), spółkami kapitałowymi są jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Spółka jawna bądź komandytowa, w ramach której działalność będzie prowadziła spółka, do której wniesiony zostanie przez spółkę wkład niepieniężny, jest spółką osobową - zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h. Tym samym należy uznać, iż wskazana regulacja art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sytuacji.

Dodatkowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 12 ust. 1b u.p.d.o.p., przychód określony w art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. powstaje w dniu:

1.

zarejestrowania spółki kapitałowej albo

2.

wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, albo

3.

wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Zgodnie z przepisami k.s.h., pojęcie kapitału zakładowego, do którego odwołuje się powyższy przepis, występuje tylko w spółkach kapitałowych, a więc w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej oraz - w drodze regulacji szczególnej - w spółce komandytowo-akcyjnej. W związku z tym, iż w spółce jawnej czy też komandytowej, do której spółka wniesie wkład niepieniężny w postaci prawa do zarejestrowanego znaku towarowego, nie występuje kapitał zakładowy, można dodatkowo wskazać, iż tym samym brak jest regulacji określającej moment powstania ewentualnego przychodu. Wobec powyższego, w związku z tym, że spółka jawna czy też komandytowa nie jest spółką kapitałową, a - co więcej - nie posiada ona kapitału zakładowego, należy stwierdzić, iż wskazana regulacja art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Co więcej, należy zauważyć, iż nie byłoby możliwe odpowiednie ustalenie wysokości przychodu. W szczególności wartość przychodu nie powinna być ustalona na kwocie odpowiadającej wartości wkładu Spółki. W związku z wniesieniem wkładu spółka wyzbędzie się posiadanego prawa do zarejestrowanego znaku towarowego, ale nie otrzyma za nie zapłaty, lecz jedynie przekształci wnoszone prawa na wkład, którym będzie uczestniczyła w spółce osobowej. Co więcej, należy również zwrócić uwagę, iż wartość wnoszonego przez spółkę prawa majątkowego związanego z zarejestrowanym znakiem towarowym, której będzie odpowiadała wartość wkładu do spółki osobowej, może nie mieć przełożenia na poziom udziału spółki w zyskach i stratach spółki osobowej. Zgodnie z art. 51 k.s.h., każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zysku bez względu na rodzaj i wartość wkładu, przy czym przepis ten ma charakter dyspozytywny, w związku z czym w umowie spółki możliwe jest zróżnicowanie wysokości przysługującego poszczególnym wspólnikom udziału w zysku.

W związku z powyższym, udział w zysku spółki osobowej co do zasady jest niezależny od wartości wniesionego do spółki osobowej wkładu. Ewentualne ustalenie wartości przychodu w wysokości wartości wniesionego wkładu, mogłoby być całkowicie nieadekwatne do wartości udziału w spółce osobowej, która jest w znaczącej części uzależniona od udziału w zyskach spółki osobowej, wyznaczającego poziom oczekiwanych korzyści z tego udziału. W związku z tym, że ustawodawca przewidział opodatkowanie jedynie w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej i nie istnieje odrębna regulacja podatkowa odnosząca się do opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, spółka stoi na stanowisku, iż przedmiotowa transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej w postaci prawa do zarejestrowanego znaku towarowego nie będzie skutkowała powstaniem dla spółki przychodu. Spółka zwraca szczególną uwagę na fakt, iż prawidłowość zaprezentowanego przez spółkę stanowiska potwierdzają również liczne postanowienia organów podatkowych.

Zdaniem Wnioskodawcy (ad. Nr 8):

Wniesienie przez inne spółki z grupy kapitałowej do spółki osobowej wkładów niepieniężnych w postaci praw do zarejestrowanych znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków towarowych nie będzie generowało przychodu dla spółki.

Zgodnie z art. 8 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: k.s.h.), spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Co więcej, jak wynika z art. 28 k.s.h. majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. W związku z powyższym majątek spółki osobowej jest majątkiem odrębnym w stosunku do majątku jej wspólników. W związku z wniesieniem praw do zarejestrowanych znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków towarowych do spółki osobowej nie następuje zatem jakiekolwiek przysporzenie majątkowe dla jej wspólników. Nie ma więc żadnych podstaw prawnych dla uznania, iż w związku z wniesieniem wkładów do spółki osobowej przez jednego wspólnika, pozostali wspólnicy uzyskują przychód podlegający opodatkowaniu. Spółka pragnie zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż prawidłowość zaprezentowanego przez spółkę stanowiska potwierdzają również liczne postanowienia organów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl