Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-888/13-2/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2013 r. (data wpływu 31 października 2013 r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2013 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie przychodów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - spółka akcyjna jest osobą prawną posiadającą miejsce siedziby i zarządu na terytorium Polski oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Spółka lub Wnioskodawca). Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego oraz budowy elektrowni wiatrowych.

W związku z planowaną restrukturyzacją działalności, w przyszłości Wnioskodawca planuje połączenie z dwiema innymi spółkami kapitałowymi - spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka A i Spółka B) oraz ze spółką osobową spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce (dalej: SKA). Połączenie to nastąpił w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: k.s.h.) poprzez przejęcie przez Wnioskodawcę (spółkę przejmującą) majątku Spółki A, Spółki B oraz SKA (spółek przejmowanych). W konsekwencji, spółki przejmowane (Spółka A, Spółka B oraz SKA) zostaną rozwiązane na podstawie art. 493 § 1 k.s.h. tj. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie nie będzie wiązało się z dokonaniem dopłat w gotówce.

Na moment planowanej transakcji Wnioskodawca będzie wspólnikiem przejmowanej Spółki A posiadającym 100% udziałów w jej kapitale zakładowym. Wnioskodawca będzie również wspólnikiem przejmowanej Spółki B posiadającym 100% udziałów w jej kapitale zakładowym. Spółka A będzie akcjonariuszem SKA posiadającym 100% akcji w SKA. Komplementariuszem SKA będzie Spółka B.

W związku z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym Spółka zadała następujące pytanie.

Czy w związku z przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego połączeniem Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym odosób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z połączeniem polegającym na przejęciu Spółki A, Spółki B oraz SKA, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm. - dalej: ustawy o CIT).

W zakresie skutków podatkowych przejęcia Spółki A oraz Spółki B neutralność podatkowa tego zdarzenia na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych wynika wprost z przepisów ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o CIT przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych:

1.

dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;

2.

dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Powyższa regulacja wyłącza neutralność podatkową połączenia spółek kapitałowych w przypadku istnienia powiązań kapitałowych pomiędzy łączącymi się spółkami. Wyłączenie zwolnienia z opodatkowania dotyczy jedynie sytuacji, w której spółka przejmująca posiada w kapitale spółki przejmowanej udziały/akcje w wysokości mniejszej niż 10%. Jeżeli zatem spółka przejmująca posiada pakiet powyżej 10% udziałów/akcji spółki (spółek) przejmowanej wyjątek ten nie ma zastosowania i aktualna pozostaje reguła określająca brak opodatkowania.

W świetle powołanego przepisu opisywany proces przejęcia Spółki A oraz Spółki B nie wywoła konieczności rozpoznania przychodu podatkowego ze względu na skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o CIT. Posiadane udziały w Spółce A oraz Spółce B zagwarantują Wnioskodawcy brak obowiązku opodatkowania tego rodzaju transakcji.

Zdaniem Wnioskodawcy, również w związku z połączeniem polegającym na przejęciu SKA Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na gruncie ustawy o CIT.

Na gruncie ustawy o CIT przepisy nie przewidują konsekwencji podatkowych dla połączenia poprzez przejęcie w sytuacji, gdy spółka przejmująca jest spółką mającą osobowość prawną (Wnioskodawca) a spółka przejmowana jest spółką osobową (SKA). Skutki podatkowe po stronie spółki przejmującej zostały przewidziane jedynie w procesie łączenia się dwóch lub więcej spółek kapitałowych (tekst jedn.: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych). Art. 10 ust. 2 Ustawy CIT odnosi się wyłącznie do spółek kapitałowych - o czym świadczy fragment przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych - nie ma on zastosowania w przypadku łączenia się spółki kapitałowej ze spółką osobową (w tym przejęcia tejże spółki osobowej). Ponadto żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera odesłania do odpowiedniego stosowania ww. art. 10 ust. 2, także w przypadku łączenia z udziałem spółek osobowych.

W konsekwencji, skutki podatkowe przedmiotowej czynności powinny być ustalane na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11 ustawy o CIT, do przychodów podatkowych nie zalicza się m.in.

1.

przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela (art. 12 ust. 4 pkt 4),

2.

dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy (art. 12 ust. 4 pkt 11).

Z powyższego wynika, że w przypadku otrzymania przez spółkę przejmującą (Wnioskodawca), majątku spółki przejmowanej (SKA), w zamian za który wspólnikowi spółki przejmowanej wydane zostałyby akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej (Wnioskodawcy) zastosowanie znalazłby art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT.

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 11 nadwyżka wartości majątku spółki przejmowanej ponad wartość nominalną akcji przyznanych wspólnikowi spółki przejmowanej, odniesiona na kapitał zapasowy spółki przejmującej (Wnioskodawcy), nie stanowi przychodu dla spółki przejmującej (Wnioskodawcy). W konsekwencji w związku z art. 12 ust. 4 pkt i pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu przejęcia SKA.

Potwierdzeniem prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy są interpretacje indywidualne organów podatkowych, np.:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łódź z dnia 24 września 2013 r., sygn. IPTPB3/423-248/132/MF;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2012 r., sygn. LPPB3/423-573/12-4/AG;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 października 2012 r., sygn. IPPB3/423-526/12-2/DP;

* interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. IPPB3/423-339/12-2/DP.

W związku z powyższym transakcja polegająca na połączeniu przez przejęcie majątku Spółki A, Spółki B oraz SKA będzie dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo - Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na gruncie ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl