IPPB3/423-837/11-2/MS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 2 grudnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-837/11-2/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2011 r. (data wpływu 2 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wskazania momentu wprowadzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze aportu do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego, dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2011 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wskazania momentu wprowadzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze aportu do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego, dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej: Spółka) jest Spółką, której pierwszy rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2011 r., w związku z czym w pierwszym roku podatkowym stosuje ona przepisy podatkowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (na podstawie przepisu przejściowego art. 12 ustawy z dnia z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych Dz. U. Nr 226, poz. 1478).

Planowane jest wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego przez inną spółkę (kapitałową lub osobową) lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W skład wnoszonego aportem przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) mogą wchodzić różne składniki majątku.

Spółka zamierza nabywane składniki majątku (w tym nabywane w drodze aportu) ujmować m.in. jako:

* środki trwałe (ŚT) lub

* wartości niematerialne i prawne (WNiP) bez względu na sposób ich kwalifikacji u zbywcy (w tym podmiotu wnoszącego aport).

Rozpoczęcie przez Spółkę używania nabywanych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych nastąpi w miesiącu ich nabycia w drodze aportu bez względu na to kiedy nastąpi rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS.

W procesie nabywania składników majątku w drodze aportu, może wystąpić sytuacja w której umowa aportowa przenosząca własność środka trwałego/wartości niematerialnej oraz rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS nie nastąpią w tym samym roku podatkowym. Przykładowo umowa przenosząca własność przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) zostanie zawarta w grudniu 2010 r. natomiast postanowienie Sądu o wpisie do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nastąpi w styczniu 2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka ma ona prawo wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych juz w dniu nabycia, tj. w dniu zawarcia umowy aportowej przenoszącej własność przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przepisy podatkowe nakazują bowiem wprowadzić ŚT/WNiP do ewidencji nie później niż w dniu przyjęcia do używania. W tym dniu Spółka powinna również ustalić wartość początkową ŚT, WNiP dla celów amortyzacji podatkowej. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy nastąpi rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (w wyniku wniesienia aportu przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa) w KRS.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm. dalej: ustawa o CIT.) do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się wydatków na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych (wydatki te, pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne, są kosztem podatkowym z tytułu zbycia środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych). Kosztem uzyskania przychodów są natomiast odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 (art. 15 ust. 6 ustawy o CIT).

Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne wymienione w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania (art. 16d ust. 2 ustawy o CIT). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Spółki juz w miesiącu, w którym nastąpi nabycie ŚT/WNiP (najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania) Spółka ma prawo ująć nabyte ŚT/WNiP w ewidencji i ustalić ich wartość początkową według przepisów ustawy o CIT obowiązujących Spółkę w dniu wprowadzenia do ewidencji. Na wprowadzenie ŚT/WNiP do ewidencji oraz ustalenie wartości początkowej nie ma wpływu data rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS.

Jeżeli Spółka wprowadzi nabyte ŚT i WNiP do ewidencji w miesiącu, w którym nastąpiło ich nabycie począwszy od następnego miesiąca Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ŚT/WNiP ustalonej na dzień ich wprowadzenia do ewidencji. Na datę rozpoczęcia amortyzacji nie ma wpływu data podwyższenia kapitału zakładowego w KRS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl