IPPB3/423-819/12-2/KK - Opodatkowanie dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej oraz status specjalistycznego funduszu inwestycyjnego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 grudnia 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-819/12-2/KK Opodatkowanie dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej oraz status specjalistycznego funduszu inwestycyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Funduszu przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2012 r. (data wpływu 1 października 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej ("ILP") oraz status specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej ("ILP") oraz status specjalistycznego funduszu inwestycyjnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną, funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Fundusz zamierza zainwestować, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, w irlandzką spółkę osobową (Investment Limited Partnership) posiadającą w Irlandii status tzw. specjalistycznego funduszu inwestycyjnego (Qualified Investor Fund). Na skutek tej inwestycji, Fundusz stanie się wspólnikiem ILP.

ILP jest spółką osobową, która na gruncie prawa irlandzkiego nie posiada osobowości prawnej oraz nie jest uznawana za podatnika podatku dochodowego. Podatnikami podatków dochodowych z tytułu dochodów osiąganych przez ILP są analogicznie jak w przypadku polskich spółek osobowych - wspólnicy ILP. Fundusz może w przyszłości otrzymywać od ILP płatności z tytułu udziału w zysku tej spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przedstawioną strukturą inwestycji, zyski osiągane przez Fundusz z tytułu udziału w ILP powinny być opodatkowane w Polsce na podstawie art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p., jako przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną.

Zdaniem Spółki, przychody osiągane przez Fundusz z tytułu udziału w ILP będą podlegały opodatkowaniu jako przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ponieważ ILP na gruncie irlandzkiego prawa podatkowego jest spółką transparentną podatkowo, tj. podmiotem nie stanowiącym podatnika podatku dochodowego.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

a.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p., przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku.

b.

W art. 4a pkt 14 u.p.d.o.p. wskazane zostało, co należy rozumieć na potrzeby u.p.d.o.p. przez spółkę niebędącą osobą prawną. Oznacza to mianowicie spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. W powołanym powyżej przepisie nie zostało jednak jednoznacznie wskazane, o jaki podatek dochodowy chodzi. W ocenie Wnioskodawcy, posłużenie się przez ustawodawcę terminem "podatnika podatku dochodowego", a nie "podatnikami" wskazuje jednoznacznie, iż ustawodawca zamierzał przy użyciu tego terminu odnieść się zarówno do podmiotów podlegających obowiązkowi podatkowemu zgodnie z u.p.d.o.p., jak i zgodnie z przepisami regulującymi analogiczne podatki w innych państwach. Gdyby bowiem ustawodawca zamierzał określić w przepisie art. 4a pkt 14 u.p.d.o.p. tyko krąg podmiotów podlegających polskiej u.p.d.o.p., to wystarczającym - w świetle ustawowej definicji pojęcia podatnika zawartej w art. 1 ust. 1 u.p.d.o.p. - byłoby właśnie posłużenie się terminem "podatnik".

c.

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, Fundusz będzie osiągał w przyszłości przychody z udziału w ILP, spółce będącej na gruncie prawa irlandzkiego spółką osobową transparentną podatkowo w podatkach dochodowych. ILP nie jest więc podatnikiem podatku dochodowego w Irlandii, opodatkowaniu podlegają bowiem z tytułu dochodów osiąganych przez ILP wspólnicy tej spółki. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie u.p.d.o.p. ILP stanowi spółkę niebędącą osobą prawną, stosownie do art. 4a pkt 14 u.p.d.o.p.

d.

Należy bowiem podkreślić, iż u.p.d.o.p. w odniesieniu do spółek mających siedzibę bądź zarząd za granicą wskazuje jedynie, iż przepisy tej ustawy mają zastosowanie również do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art. 1 ust. 3 u.p.d.o.p.). Jeżeli zatem w systemie innego państwa spółka niemająca osobowości prawnej jest traktowana dla celów podatkowych jako osoba prawna, to również w Polsce będzie podlegała opodatkowaniu u.p.d.o.p.

e.

Zdaniem Wnioskodawcy ILP nie jest uznawana za podmiot, do którego u.p.d.o.p. może mieć zastosowanie, tj. nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

f.

Co więcej, ILP zgodnie z postanowieniami polsko - irlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie będzie mogła zostać uznana za rezydenta Irlandii w rozumieniu Umowy, rezydencja i wynikająca z niej ochrona wynikająca z Umowy będzie natomiast przysługiwać wspólnikom ILP.

g.

Spółka osobowa na gruncie Umowy traktowana jest bowiem jako "osoba". Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. d Umowy określenie "osoba" obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz każde inne zrzeszenie osób. Określenie "spółka" zaś oznacza osobę prawną lub każdą jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną (art. 3 ust. 1 lit. e Umowy).

h.

W myśl art. 1 Umowy, dotyczy ona osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach. Jednocześnie zgodnie z art. 4 ust. 1 Umowy, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, pobytu, siedzibę, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakże określenie to nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie z tytułu dochodu osiąganego ze źródeł położonych tylko w tym Państwie.

i.

Zatem, sama siedziba spółki osobowej nie świadczy o jej rezydencji Rezydentem, w myśl Umowy, będzie bowiem podmiot, który zgodnie z prawem danego państwa podlega opodatkowaniu w kraju rezydencji od całości swoich dochodów. Ten warunek z kolei będzie spełniony tylko wtedy, gdy spółka osobowa będzie podatnikiem podatku dochodowego w myśl przepisów wewnętrznych danego kraju. W przeciwnym przypadku spółka osobowa nie jest podatnikiem, czyli nie jest też rezydentem. Wtedy rezydencja dotyczy wspólników - i to do nich, a nie do spółki, stosuje się postanowienia umów międzynarodowych.

j.

ILP na gruncie przepisów prawa irlandzkiego jest spółką osobową, która nie posiada osobowości prawnej. Jednocześnie jednak, ILP dla celów podatkowych traktowana jest jak podmiot transparentny podatkowo, a więc niebędący podatnikiem podatku dochodowego w myśl przepisów prawa irlandzkiego.

k.

Tym samym, ILP stosownie do wskazanych powyżej regulacji nie posiada siedziby w Irlandii i nie będzie mogła zostać uznana za rezydenta podatkowego Irlandii w rozumieniu Umowy. Rezydencja będzie zatem dotyczyć wspólników ILP - i to do nich, a nie do ILP, stosuje się postanowienia Umowy.

I.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie znajduje potwierdzenie w interpretacjach Ministra Finansów dotyczących sposobu traktowania transakcji z udziałem podmiotów transparentnych podatkowo, m.in. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 12 kwietnia 2011 r. (sygn. IPPB2/415-19/11-7/MK), dotyczącej amerykańskiej spółki LLC - spółki mającej osobowość prawną na gruncie prawa amerykańskiego, ale niebędącej podatnikiem podatku dochodowego. Organ stwierdził w niej, iż dochód jaki osiągnie ta spółka powinien zostać opodatkowany podatkiem dochodowym na tym szczeblu w istniejącej strukturze udziałów, na poziomie którego pojawi się podmiot mający status podatnika podatku dochodowego. W związku z tym, ze LLC jako spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, dochód będzie podlegał opodatkowaniu u wspólników tej spółki, odpowiednio w części im przysługującej. Tym samym, organ potwierdził, iż LLC dla potrzeb rozliczeń w Polsce, powinna być traktowana jak spółka osobowa nieposiadająca osobowości prawnej.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, ILP powinna być traktowana analogicznie jak amerykańska spółka LLC, a więc tak jak polska spółka osobowa (nieposiadająca osobowości prawnej). Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, przychody osiągane przez Fundusz z tytułu udziału w ILP będą podlegały opodatkowaniu jako przychody z udziału z spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z art. 5 u.p.d.o.p.

Na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) zwalnia się od podatku fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.).

Zwolnienie to ma charakter podmiotowy co oznacza, że obejmuje wszelkiego rodzaju dochody osiągane przez fundusz inwestycyjny w ramach działalności inwestycyjnej podejmowanej na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, który planuje podjąć działalność inwestycyjną zgodnie z przepisami tej ustawy. Nie powinno ulegać zatem wątpliwości, że dochody osiągane przez Fundusz z tytułu lokowania kapitału na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych podlegają zwolnieniu z opodatkowania w świetle art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl