Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-800/13-2/EŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2013 r. (data wpływu: 2 października 2013 r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do przychodów podatkowych wnoszonych wkładów budowlanych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w czerwcu 2012 r. podjęło uchwałę w sprawie określenia zasad organizacyjno-finansowych budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Zgodnie z treścią uchwały budowa ma zostać dokonana "w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tym budynku lokali mieszkalnych, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej niezbędne działki gruntu i części budynków, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali."

W dalszej części uchwały sprecyzowany został sposób zbycia lokali: "Ustanowienie odrębnej własności winno się odbywać na rzecz członków, którzy wyrażą gotowość pokrycia pełnych kosztów przygotowania i realizacji inwestycji" oraz postanowienie, że finansowanie budowy odbywać się będzie ze środków własnych nabywców lokali mieszkalnych wnoszonych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

W roku 2013 Spółdzielnia rozpoczęła prace przygotowawcze do rozpoczęcia opisywanej inwestycji (obecnie trwają prace projektowe). Od IV kwartału 2013 r. Spółdzielnia planuje rozpocząć zawieranie umów o budowę lokalu, W treści zawieranych umów będzie znajdował się zapis wynikający z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zobowiązujący członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie.

Spółdzielnia wnoszone przez członków wkłady będzie ewidencjonowała w księgach rachunkowych na koncie fundusz wkładów budowlanych i wykazywała w bilansie w pasywach jako kapitał własny do momentu ustanowienia odrębnej własności lokali na rzecz nabywców. Poniesione nakłady na budowę budynku nr 3 zadanie inwestycyjne Spółdzielnia będzie ewidencjonowała w księgach rachunkowych jako środki trwałe w budowie i prezentowała w bilansie w aktywach jako rzeczowe aktywa trwałe. Po oddaniu do użytkowania budynku spółdzielnia zgodnie z art. 18 ust. 4 ma obowiązek rozliczenia kosztów budowy lokali z członkami z którymi zawarła umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy wnoszone przez członków Spółdzielni wkłady budowlane stanowią przychody o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. W przypadku uznania wpływów z wniesionych przez członków spółdzielni wkładów budowlanych za przychody o których mowa w pytaniu 1 czy koszty uzyskania przychodów stanowi koszt wytworzenia produktów obliczony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, który podlega rozliczeniu z nabywcą odrębnej własności lokalu. Czy też należy do celu obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych koszty ogólnego zarządu, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalić w kwocie wynikającej z iloczynu kwoty kosztów ogólnego zarządu i stosunku przychodów z tego tytułu w ogólnej kwocie przychodów.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej wnoszone przez członków spółdzielni wkłady budowlane nie są przychodami, o których mowa w art. 12 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Budowa lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu dla członków spółdzielni jest celem statutowym, a wnoszone wkłady stanowią do momentu podpisania aktu notarialnego ustanawiającego odrębną własność na rzecz członka nabywającego lokal fundusz własny spółdzielni. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. Spółdzielnia nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków w związku z czym rozliczenie zadania inwestycyjnego powinno być zakończone bezwynikowo. Uznanie wnoszonych wkładów budowlanych za przychody, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych determinuje sytuację w której spółdzielnia powinna ustalić wynik z tytułu prowadzonej działalności w zakresie budowy lokali dla swoich członków. Spółdzielnia po stronie kosztów uzyskania przychodów przypisałaby koszty wytworzenia mieszkań, zaewidencjonowane zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wynikającą z zastosowania art. 15 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kwotę kosztów ogólnego zarządu w konsekwencji czego powstałaby strata podatkowa niezgodna ze stanem faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter określony co do wysokości, definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem. Immanentną cechą uznania przysporzenia za przychód jest fakt powiększenia majątku podatnika. Powiększenie to może mieć postać zwiększenia zasobów majątkowych lub zmniejszenia zobowiązań.

Stosownie do treści art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast moment zaliczenia uzyskanych przychodów określają przepisy art. 12 ust. 3a, ust. 3c, ust. 3d i ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie natomiast do art. 78 § 1 i 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), zasadniczymi funduszami własnymi, tworzonymi w spółdzielniach są:

1.

fundusz udziałowy - który powstaje z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,

2.

fundusz zasobowy - który powstaje z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

Spółdzielnia może tworzyć również inne fundusze (własne), które przewidziane są w przepisach odrębnych lub w jej statucie np. fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) określają obowiązki zarówno spółdzielni, jak i członków spółdzielni dotyczące wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.

Stosownie do treści art. 17 tej ustawy, w razie wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, na spółdzielni spoczywa obowiązek zwrotu ww. wkładu - w wysokości określonej w tych przepisach, tj. ustaloną odpowiednią wartość rynkową tego prawa. Ponadto w spółdzielniach mieszkaniowych istotną rolę odgrywają również postanowienia statutów. Z art. 8 tej ustawy wynika bowiem, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie, prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące m.in. wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu budowlanego, określają postanowienia statutu.

Z przepisów ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych wynika zatem, że istotą wkładów budowlanych jest ich zwrotny charakter natomiast przychody osiągane przez podatnika muszą mieć charakter przysporzenia majątku o charakterze definitywnym.

Artykuł 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza w Spółdzielniach jedynie przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie funduszu udziałowego. Jednak Spółdzielnia może również tworzyć inne fundusze (własne), które przewidziane są w przepisach odrębnych lub w jej statucie np. fundusz zasobowy, wkładów budowlanych i mieszkaniowych.

W świetle powyższego, środki wniesione do Spółdzielni na wkład budowlany w związku z pokrywaniem kosztów zadania inwestycyjnego przez członka spółdzielni przypadającej na jego lokal-jako wpływy o charakterze zwrotnym nie będą stanowiły przychodów Spółdzielni, a tym samym podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie organ interpretacyjny wskazuje, iż z racji braku wypełnienia przez przedmiotowe wkłady budowlane wnoszone przez członków Spółdzielni przesłanek składających się w pełni na treść normy z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, bezprzedmiotowe stało się rozstrzyganie kwestii, poruszanej w ramach pytania drugiego, związanej z kosztami uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl