IPPB3/423-796/10-2/AG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-796/10-2/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2010 r. (data wpływu 8 listopada 2010 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Na mocy porozumienia zawartego 26 stycznia 2009 r. zarządy dwóch amerykańskich koncernów farmaceutycznych P i W (odpowiednio dalej koncerny P i W) podjęły decyzję o połączeniu obu podmiotów. Po uzyskaniu niezbędnych zgód (m.in. amerykańskiej Giełdy Papierów Wartościowych) 15 października 2009 r. P Inc. nabył akcje amerykańskiej spółki W.

Zgodnie ze strategią połączonej Grupy P na poszczególnych rynkach krajowych ma mieć miejsce integracja działalności spółek działających uprzednio w ramach odrębnych koncernów P i W. Proces integracji obejmie również rynek polski.

Końcowym efektem integracji ma być konsolidacja podmiotów operujących na danym rynku krajowym - osiągnięta zasadniczo poprzez redukcję liczby podmiotów w wyniku połączenia czy też likwidacji wybranych spółek. Proces prawnej konsolidacji lokalnych spółek (przez połączenie / likwidację) jest bardzo czasochłonny i skomplikowany zarówno z prawnego, jak i korporacyjnego punktu widzenia (wymagany jest szereg zgód). W konsekwencji w celu realizacji koncepcji działania jako jeden koncern (zintegrowany operacyjnie i ekonomicznie pod jedną firmą) (tzw. strategia "one face to the market"), jeszcze przed zakończeniem prawnej konsolidacji konieczne było zapoczątkowanie organizacyjnej i funkcjonalnej integracji lokalnych podmiotów.

Ze względów biznesowych podjęto decyzję, że w Polsce proces integracji spółek P i W rozpocznie się 1 grudnia 2009 r..

W dacie nabycia akcji W. przez koncern P. W. Sp. z o.o. (dalej: W Polska, Spółka, Wnioskodawca) - była spółką z Grupy W, działającą na rynku polskim. W Polska zajmowała się:

* marketingiem oraz dystrybucją:

- produktów farmaceutycznych na receptę, tzw. pharma (dalej: Produkty na Receptę)

- suplementów diety, produktów farmaceutycznych z grupy O (bez recepty) oraz kosmetyków, tzw. consumer healthcare (dalej: Produkty bez Recepty)

* pracami badawczo-rozwojowymi (badaniami klinicznymi).

Wspomniane usługi marketingowe oraz badawczo-rozwojowe świadczone były przez W Polska na rzecz spółek z grupy W.

Koncern P działał w Polsce poprzez kilka spółek zależnych, w tym w szczególności przez:

* P Polska Sp. z o.o. (dalej: P Polska,) - odpowiedzialną za:

- funkcje marketingowe związane z Produktami na Receptę oraz

- prowadzenie prac badawczo - rozwojowych związanych z Produktami na Receptę oraz

* P Polska Sp z o.o. (dalej: P Tradiny, Spółka lub Wnioskodawca) odpowiedzialną za:

- dystrybucję / sprzedaż Produktów na Receptę koncernu P,

oraz dodatkowo za:

- marketing i dystrybucję produktów weterynaryjnych.

Działalność koncernu P koncentrowała się w spółkach odpowiedzialnych za działania na rynku Produktów na Receptę.

Mając na uwadze strukturę działalności spółek z Grupy P w Polsce, w stosunku do tego rynku przyjęte zostały następujące założenia dotyczące procesu konsolidacji W Polska z lokalnymi spółkami P (dalej: Założenia konsolidacji):

A. NASTĄPI PRAWNE POŁĄCZENIE W POLSKA Z P POLSKA - W Polska zostanie skonsolidowany z P Polską poprzez połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), (dalej: k.s.h.). Połączenie spółek nastąpi pomiędzy spółkami, w których ten sam udziałowiec (P Luxembourg Sari) posiada po 100% udziałów (tzw. spółki siostry);

B. NASTĄPI PRZEJĘCIE WYBRANYCH FUNKCJI W POLSKA PRZEZ P - z uwagi na fakt, iż zakres dotychczasowej działalności W Polska był szerszy niż zakres działalności P Polska i obejmował dodatkowe funkcje, których przeniesienie do P Polska nie jest możliwe z biznesowego punktu widzenia (albowiem P Polska nie posiada licencji na obrót produktami farmaceutycznymi), funkcje te wraz ze związanymi z nimi aktywami (oraz pracownikami i umowami) zostały przed połączeniem wygaszone przez W Polska lub przejęte przez P.

Założenia konsolidacji oraz jej cele opisane zostały przez zainteresowane spółki w umowie ramowej (dalej: Umowa Ramowa) podpisanej 30 listopada 2009 r. pomiędzy W Polska, P Polska oraz P.

W przypadku W Polska zgodnie z Założeniami konsolidacji proces (rozpoczęty 1 grudnia 2009) obejmie m.in.:

1.

zintegrowanie wybranych funkcji biznesowych związanych z Produktami na Receptę poprzez powierzenie spółce P Polska na podstawie umowy o świadczenie usług (dalej: Umowa o Świadczenie Usług) wykonywania tych funkcji zarówno dla P Polska jak i dla W (w dalszej części wniosku proces integrowania funkcji w P Polska nazywany będzie Integracją Funkcji); w swym założeniu proces integracji funkcji w P Polska stanowi element procesu prawnego połączenia P Polska oraz W Polska (w dalszej części nazywanego Konsolidacja), zaś zakończeniem konsolidacji jest data rejestracji połączenia prawnego P Polska i W Polska w sądzie;

2.

zintegrowanie wybranych funkcji biznesowych związanych z Produktami bez Recepty poprzez powierzenie spółce P ich wykonywania zarówno dla P jak i W na podstawie równoległej (drugiej) umowy o świadczenie usług (dalej nazywanej: Równoległą Umową o Świadczenie Usług), w dalszej części wniosku proces integrowania funkcji w P nazywany będzie Równoległą Integracją Funkcji,

3.

zintegrowanie działalności sprzedażowo/dystrybucyjnej związanej z Produktami bez Recepty oraz z Produktami na Receptę w spółce P poprzez scedowanie przez W Polska na P wybranych umów dotyczących działalności sprzedażowo-dystrybucyjnej i rozwiązanie pozostałych umów z tego zakresu (dalej: Integracja Dystrybucji),

4.

sprzedaż przez W Polska do P towarów (zarówno Produktów na Receptę jak i Produktów bez Recepty) (dalej nazywana Sprzedażą Aktywów);

Działania opisane w punktach 2, 3 oraz 4 zostały już zakończone na dzień złożenia niniejszego wniosku.

Należy zaznaczyć, że ww. funkcje biznesowe, Aktywa i umowy nie są w W Polska wyodrębnione spośród innych składników majątkowych. Elementy te nie funkcjonują w przedsiębiorstwie W Polska jako zorganizowania całość. W Polska nie prowadzi dla żadnej części składników osobnych ksiąg, nie sporządza samodzielnego bilansu, ani nawet nie prowadzi odrębnej księgowości zarządczej. Brak jest również wyodrębnienia finansowego. Nie jest również planowane przejęcie przez P jakichkolwiek zobowiązań W Polska. P nie przejmuje również żadnych innych składników majątkowych W Polska.

Podkreślenia wymaga również fakt, że w przypadku gdyby z jakiejkolwiek przyczyny nie nastąpiła prawna Konsolidacja W Polska oraz P Polska (a więc z biznesowego punktu widzenia nie byłoby już konieczności ujednolicania sposobu wykonywania wybranych funkcji w spółce P), W Polska przejmie z powrotem uprzednio powierzone P funkcje, zaś pracownicy - z mocy prawa - automatycznie wrócą do W Polska.

Integracja Funkcji P Polska oraz W Polska, zakończona Konsolidacją (a więc połączeniem obu spółek) opisana w punkcie 1) powyżej stanowi przedmiot odrębnego zapytania.

Przedmiotem niniejszego zapytania jest Równoległa Integracja Funkcji W Polska z P (wraz z jej skutkami prawnymi), opisana w punkcie 2) powyżej, Integracja Dystrybucji, opisana w punkcie 3) oraz Sprzedaż aktywów, opisana w punkcie 4).

Konsekwencje podatkowe powstające dla W Polska w wyniku Równoległej Integracji Funkcji, Integracji Dystrybucji oraz Sprzedaży Aktywów stanowią przedmiot odrębnego zapytania składanego przez W Polska.

Równoległa Integracja Funkcji (punkt 2 powyżej)

W celu rozpoczęcia procesu Równoległej Integracji Funkcji 30 listopada 2009 W Polska podpisała z P Równoległą Umowę o Świadczenie Usług, w oparciu o którą powierzyła P wykonywanie od 1 grudnia 2009 r. wybranych funkcji biznesowych zarówno dla P jak i dla W Polska.

Dzięki zawarciu Równoległej Umowy o Świadczenie Usług P powierzona została m.in. funkcja marketingu dotyczącego Produktów bez Recepty.

W konsekwencji od 1 grudnia 2009 r. W Polska zamiast wykonywać daną funkcję samodzielnie (swoimi pracownikami odpowiedzialnymi za marketing Produktów bez Recepty) nabywała jej wykonanie w formie usługi świadczonej przez P.

Z prawnego punktu widzenia powierzenie pewnych funkcji wykonywanych dotąd przez W Polska innej spółce - P, spowodowała, że na podstawie art. 23 (1) kodeksu pracy (dalej: k.p.) nastąpiło automatyczne przejście zakładu pracy na spółkę P. Oznacza to, że w wyniku zawarcia Równoległej Umowy o Świadczenie Usług P z mocy prawa wstąpił w umowy o pracę zawiązane uprzednio przez W Polska.

Jednak pomimo tego, że pracownicy W Polska przeszli z mocy prawa na P, W Polska kontynuował prowadzoną uprzednio działalność marketingową oraz badawczo-rozwojową w niezmienionym zakresie (tzn. świadczy usługi marketingowe i badawczo-rozwojowe na rzecz spółek z Grupy W). Istotna zmiana dotyczyła stanu zatrudnienia oraz struktury kosztów W Polska - zamiast kosztów pracowniczych W Polska rozpoznawała koszt z tytułu nabywania usługi od spółki P (na podstawie Równoległej Umowy o Świadczenie Usług). Wynagrodzenie P za usługę kalkulowane było w oparciu o koszty:m.in. związane z przeniesionymi pracownikami, a więc wynagrodzenia podstawowe pracowników, odprawy, inne).

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że Równoległa Integracja Funkcji miała na celu przygotowanie P organizacyjnie i biznesowo do prowadzenia działalności związanej z marketingiem Produktów bez Recepty W oraz sprzedażą / dystrybucją zarówno Produktów na Receptę jak i Produktów bez Recepty (która to działalność nie może być prowadzona w połączonej spółce P Polska - W Polska z uwagi na fakt, że P Polska nie posiada licencji na obrót produktami farmaceutycznymi).

Równoległa Umowa o Świadczenie Usług nie przewidywała żadnego wynagrodzenia na rzecz W Polska w zamian za przeniesienie na P wybranych funkcji biznesowych związanych z Produktami bez Recepty. Dla W Polska umowa ta nie była więc podstawą do wysuwania żadnych roszczeń o wynagrodzenie ze strony P, również ze strony P umowa nie przewidywała prawa domagania się przez P jakiegokolwiek świadczenia od W Polska.

Z dniem XXX Równoległa Umowa o Świadczenie Usług została rozwiązana.

Integracja Dystrybucji (punkt 3 powyżej)

Z uwagi na specyfikę działalności P Polska (działalność marketingowa, brak licencji na obrót produktami farmaceutycznymi) konieczne było również scedowanie na P / rozwiązanie umów zawartych obecnie przez W Polska związanych z dystrybucją / sprzedażą (dalej: Umowy), a mianowicie:

1.

scedowanie na P umów zawartych przez W Polska z usługodawcami, na podstawie których W Polska zlecała im produkcję Produktów na Receptę oraz Produktów bez Recepty (dalej: Umowy z Producentami);

2.

rozwiązanie przez W Polska umów w zakresie dystrybucji produktów W (Produktów na Receptę i bez Recepty) (dalej: Umowy Dystrybucji);

* po Konsolidacji (prawnym połączeniu W oraz P Polska) dystrybucja produktów W będzie przebiegała w oparciu o dotychczasowe kanały dystrybucji wypracowane przez P (które obejmują również istotną część obecnych kontrahentów W Polska); dlatego też przedmiotowe umowy nie muszą być przenoszone przez W do P

3.

rozwiązanie lub przeniesienie na P umów zawartych przez W Polska dotyczących marketingu Produktów bez Recepty w Polsce (dalej: Umowy Marketingowe);

* P jest odpowiedzialny za promocję w Polsce Produktów bez Recepty.

Umowa cesji praw i obowiązków wynikających z Umów podpisana została przez W Polska i P XXX marca 2010 r. Umowa ta nie przewiduje żadnego wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy. Dla W Polska umowa ta nie jest podstawą do wysuwania żadnych roszczeń o wynagrodzenie ze strony P, również ze strony P umowa nie przewiduje prawa domagania się przez P jakiegokolwiek świadczenia od W Polska.

Sprzedaż Aktywów (punkt 4 powyżej)

W marcu 2010 r. miała również miejsce Sprzedaż Aktywów, a więc sprzedaż przez W Polska na rzecz P towarów (Produktów bez Recepty oraz Produktów na Receptę) (dalej razem: Aktywa).

W związku z powyższym zadano w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych następujące pytanie (oznaczone we wniosku numerem 3):

Czy z punktu widzenia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, Równoległa Integracja Funkcji (wraz z jej prawnymi skutkami, obejmującymi w szczególności przeniesienie pracowników) oraz Integracja Dystrybucji, bez odrębnie ustalonego wynagrodzenia za te czynności, nie powodują po stronie W. powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Stanowisko Spółki.

W opisanym stanie faktycznym z punktu widzenia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych Równoległa Integracja Funkcji (wraz z jej prawnymi skutkami, obejmująca w szczególności przeniesienie pracowników) oraz Integracja Dystrybucji, bez odrębnie ustalonego wynagrodzenia za te czynności, nie powodują po stronie P powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) - dalej: Ustawy o p.d.o.p., przychodem jest wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z pewnymi wyjątkami przewidzianymi dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych.

W opinii Spółki w omawianym przypadku W Polska nie jest zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w związku z zawarciem Równoległej Umowy o Świadczenie Usług (i Równoległej Integracji Funkcji) ani w związku z Integracją Dystrybucji.

Ad. Równoległa Integracja Funkcji

Spółka jest zdania, że podpisanie Równoległej Umowy o Świadczenie Usług (wraz ze skutkami prawnym tej czynności) nie spowoduje powstania dla Spółki jakiegokolwiek przychodu do opodatkowania z uwagi na fakt, że w dyspozycji żadnego z przepisów Usawy o p.d.o.p., w tym art. 7, art. 11, a także art. 12 czy też art. 14 tejże ustawy nie mieści się powstanie przychodu dla usługobiorcy z tytułu zawarcia umowy o świadczenie na jego rzecz usług przez podmiot trzeci.

Fakt przejścia pracowników wynikający z powierzenia P funkcji w oparciu o Równoległą Umowę o Świadczenie Usług jest wyłącznie skutkiem prawnym wynikającym z zawarcia wspomnianej umowy. W przypadku gdyby z jakiejkolwiek przyczyny nie nastąpiła prawna konsolidacja W Polska z P Polska (a więc nie byłoby już konieczności konsolidowania wybranych funkcji w odpowiedniej spółce P), W Polska ponownie samodzielnie będzie pełnił funkcje uprzednio powierzone P, zaś pracownicy - z mocy prawa - automatycznie wrócą do W Polska.

W wyniku zawarcia Równoległej Umowy o Świadczenie Usług nie powstało dla Spółki żadne przysporzenie wynikające z nabycia elementu przedsiębiorstwa Spółki. W ograniczonym zakresie uległ jedynie zmianie sposób prowadzenia działalności przez Spółkę, a mianowicie po podpisaniu Równoległej Umowy o Świadczenie Usług:

* aż do zakończenie procesu Konsolidacji (rejestracji w sądzie połączenia W Polska z P Polska) W Polska nadal będzie świadczyła usługi marketingowe na rzecz W GmbH (z tytułu czego będzie rozpoznawać przychód podatkowy);

* zasadnicza zmiana, która wystąpi dla W Polska dotyczyć będzie struktury kosztów Spółki związanych z powyższą działalnością o zamiast kosztów pracowniczych związanych z wykonywaniem danej funkcji w Polsce Wnioskodawca rozpoznawać będzie koszt z tytułu nabywania usługi od spółki P na podstawie Równoległej Umowy o Świadczenie Usług;

* zmiana struktury kosztów nie będzie oznaczać jednak, że W Polska nie będzie ponosił kosztu utrzymania przejętych przez P pracowników - koszt związany z wykonywaniem danej funkcji w Polsce (wynagrodzenie za usługi P) nadal będzie kalkulowany w oparciu o koszty pracownicze - wynagrodzenia podstawowe, odprawy, inne. Z kolei po stronie P powstawać będzie przychód wynikający z Równoległej Umowy o Świadczenie Usług z tytułu świadczenia na rzecz W Polska samej usługi, za wynagrodzeniem. Koszt ponoszony przez P w związku z tym przychodem stanowić będą m.in. świadczenia ponoszone bezpośrednio na rzecz przejętych pracowników. W tym miejscu należy podkreślić, że dla P z ekonomicznego punktu widzenia przejścia pracowników nie różni się niczym od sytuacji, gdzie dla wyświadczenia usługi na rzecz W Polska P zatrudniłaby nowych pracowników (np. za pośrednictwem agencji pracy). Z uwagi na ograniczenia prawa pracy nie było to jednak możliwe (P musiała przejąć dotychczasowych pracowników W Polska, wstępując w dotychczasowe stosunki pracy).

Ad. Integracja Dystrybucji

Spółka nie jest zobowiązana do rozpoznania przychodu dla celów podatkowych w wyniku przeniesienia na P Umów bez ustalenia odrębnego wynagrodzenia.

Przeniesienie (cesja) Umów to wyłącznie cywilnoprawna instytucja umożliwiająca zmianę stron stosunku zobowiązaniowego, w którym to stosunku jedna strona jest zobowiązana do wykonania danego świadczenia, druga zaś ma obowiązek uiścić za to świadczenie uzgodniona wynagrodzenie. Stosunek zobowiązaniowy określony umową sam w sobie podlega opodatkowaniu p.d.o.p. - dopiero bowiem wynagrodzenie należne za wykonane świadczenie stanowi przychód podatkowy każdorazowego usługodawcy / sprzedawcy. Niemniej jednak zmiana stron stosunku prawnego (mechanizm przeniesienia umowy), bez ustalania odrębnego wynagrodzenia, nie wiąże się z powstaniem przychodu dla żadnej ze stron stosunku zobowiązaniowego.

W przypadku przeniesienia Umów z Producentami (gdzie Spółka jest usługodawcą), Spółka zlecała producentom wytworzenie Produktów w zamian za wynagrodzenie. Umowy te przenoszone są wyłącznie w celach organizacyjnych i administracyjnych - z praktycznego punktu widzenia W Polska mógłby rozwiązać umowę, zaś P mógłby samodzielnie zawrzeć podobną umowę z producentem. W konsekwencji w opinii Spółki przeniesienie ww. Umów nie powoduje po stronie W Polska konieczności rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Z kolei w przypadku Umów Dystrybucji i Umów Marketingowych, gdzie Spółka występuje w roli usługobiorcy nabywcy, wartość ewentualnych praw wynikających z Umów jest równoważona przez wartość związanych z nimi obowiązków. Również w tym wypadku Spółka jest zdania, że czynność przeniesienia / cesji Umów nie wiąże się z koniecznością ustalania wynagrodzenia -P realizując dalej przejęte Umowy będzie rozpoznawał przychód podatkowy wynikający ze świadczeń regulowanych tymi Umowami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl