Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-766/13-2/MS1

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana/Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2013 r. (data wpływu 26 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

I. Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatku CIT w Polsce ("Wnioskodawca"). Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT ("Udziałowiec").

II. Udziałowiec jest również właścicielem 100% udziałów ("Udziały") spółki kapitałowej z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce ("Spółka Polska").

III. Obecnie, Udziałowiec zamierza wnieść całość Udziałów w Spółce Polskiej jako wkład niepieniężny (aport) do Wnioskodawcy.

IV. W związku z wniesieniem - jako wkład niepieniężny (aport) - Udziałów w Spółce Polskiej do Wnioskodawcy:

* Udziałowiec obejmie udziały w Wnioskodawcy po cenie nominalnej równej wartości rynkowej (tekst jedn.: bez agio) Udziałów w Spółce Polskiej na dzień ich wniesienia do Wnioskodawcy, oraz

* Wnioskodawca - w wyniku nabycia Udziałów w Spółce Polskiej - uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Polskiej.

V. Możliwe jest, iż Wnioskodawca dokona następnie odpłatnego zbycia całości Udziałów w Spółce Polskiej na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku CIT ("SPV 2").

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, tzw. wymiana udziałów pomiędzy Udziałowcem a Wnioskodawcą (tekst jedn.: wniesienie przez Udziałowca całości Udziałów w Spółce Polskiej jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Wnioskodawcy), zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, nie powoduje powstania przychodu dla Wnioskodawcy na gruncie ustawy o CIT.

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółce Polskiej nabytych w drodze tzw. wymiany udziałów w rozumieniu ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodu w podatku CIT będzie dla Wnioskodawcy nominalna wartość udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcowi Wnioskodawcy w ramach tzw. wymiany udziałów w rozumieniu ustawy o CIT, w wyniku której Wnioskodawca nabył Udziały w Spółce Polskiej.

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, tzw. wymiana udziałów pomiędzy Udziałowcem a Wnioskodawcą (tekst jedn.: wniesienie przez Udziałowca całości Udziałów w Spółce Polskiej jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Wnioskodawcy), zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), nie powoduje powstania przychodu dla Wnioskodawcy na gruncie ustawy o CIT.

Tzw., wymiana udziałów jest uregulowana w przepisie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, który stanowi, iż jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) (...)" oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udział) (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej łub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów)".

W świetle art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, po spełnieniu warunków w nim wskazanych, w przypadku tzw. wymiany udziałów, tj. wniesienia przez Udziałowca całości Udziałów w Spółce Polskiej jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Wnioskodawcy - do przychodów Wnioskodawcy w podatku CIT nie zalicza się więc wartości udziałów Spółki Polskiej nabytych przez Wnioskodawcę.

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę Udziałów Spółce Polskiej nabytych w drodze tzw. wymiany udziałów w rozumieniu ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodu w podatku CIT będzie dla Wnioskodawcy nominalna wartość udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcowi Wnioskodawcy - w ramach tzw. wymiany udziałów w rozumieniu ustawy o CIT, w wyniku której Wnioskodawca nabył Udziały w Spółce Polskiej.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT "nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (...) wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki; której udziały są nabywane (...) są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)."

W świetle ww. przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, zasadą jest więc, iż wydatki poniesione przez spółkę nabywającą (tekst jedn.: Wnioskodawcę) przy tzw. wymianie udziałów w rozumieniu ustawy o CIT nie stanowją kosztów uzyskania przychodu w podatku CIT w momencie tzw. wymiany udziałów. Niemniej jednak, w przypadku odpłatnego zbycia (np. w wyniku sprzedaży) przez spółkę nabywająca (tekst jedn.: Wnioskodawcę) udziałów nabytych (tekst jedn.: Udziałów w Spółce Polskiej) objętych w wyniku tzw. wymiany udziałów w rozumieniu ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodu w podatku CIT będzie dla Wnioskodawcy nominalna wartość udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcowi Wnioskodawcy, w ramach tzw. wymiany udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl