IPPB3/423-756/10-4/DP - Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z prowadzonym procesem sądowym o odszkodowanie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-756/10-4/DP Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z prowadzonym procesem sądowym o odszkodowanie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2010 r. (data wpływu 7 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z prowadzonym procesem sądowym o odszkodowanie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z prowadzonym procesem sądowym o odszkodowanie. W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z dnia 3 grudnia 2010 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 8 grudnia 2010 r. (data wpływu 13 grudnia 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (zwana dalej Spółką") w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na uzyskiwaniu przychodów z automatów o niskich wygranych (działalność hazardowa) występuje do Izb Celnych z wnioskiem o przedłużenie na okres następnych 6 lat zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w punktach gier usytuowanych na terenie danego województwa - zgodnie z ustawą o grach i zakładach wzajemnych. Jedna z Izb Celnych nie wydała decyzji w przedmiocie przedłużenia zezwolenia. Spółka skierowała pozew o zapłatę odszkodowania przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Izby Celnej do Sądu Okręgowego, z uwagi na bezprawność działania organów państwa.

Z uwagi na bardzo dużą wartość pozwu o odszkodowanie za utracone korzyści wynikające z braku otrzymania decyzji przedłużającej możliwość prowadzenia punktów gier o niskich wygranych od Skarbu Państwa, Spółka poniosła dużą opłatę sądową za wniesienie pozwu oraz ponosi koszty wynagrodzenia kancelarii prawnej, która prowadzi sprawę. Koszty opłaty wpisowej od pozwu oraz koszty wynagrodzenia kancelarii prawnej prowadzącej sprawę Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy koszt opłaty wpisowej od pozwu o odszkodowanie stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki.

2.

Czy koszty wynagrodzenia kancelarii prawnej prowadzącej sprawę o odszkodowanie stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Opłatę sądową za wniesienie pozwu oraz ponoszone koszty wynagrodzenia kancelarii prawnej, która prowadzi sprawę odszkodowawczą Spółka prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Koszty ww. nie znajdują się w katalogu kosztów enumeratywnie wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (art. 16 u.p.d.o.p.) oraz niewątpliwie mają na celu ochronę jego interesów prawnych. Są to koszty pośrednio związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą poniesione w celu wyegzekwowania od Skarbu Państwa należności za utracone przychody. Uzyskanie zezwolenia na kolejne 6 lat zabezpieczyłoby Spółkę na przyszłe lata i pozwalałoby uzyskiwać przychody z głównej działalności Spółki, którą jest uzyskiwanie przychodów z automatów o niskich wygranych. Spółka uważa również iż poniesione koszty sądowe oraz koszty obsługi prawnej kancelarii prowadzącej sprawę zostały zaliczone przez Spółkę poprawnie do kosztów uzyskania przychodów - niezależnie od rezultatu procesu przeciwko Skarbowi Państwa, z uwagi na brak w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, takiego warunku uzależniającego koszt od wyniku sprawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl