IPPB3/423-679/12-2/EŻ

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-679/12-2/EŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2012 r. (data wpływu 6 września 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. w likwidacji (dalej: Spółka) jest podmiotem mającym siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zarejestrowanym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym Spółka podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka działa w branży mediów - prowadzi m.in. portal internetowy specjalizujący się w zrzeszaniu serwisów tematycznych pod wspólną marką.

Wraz z innymi podmiotami z grupy kapitałowej, Spółka rozważa nabycie lub objęcie na rynku kapitałowym obligacji skarbowych. Z perspektywy Spółki celem nabycia tych obligacji jest osiągnięcie zysków ze wzrostu wartości portfela nabytych obligacji oraz ze zbycia takiego portfela inwestycyjnego. Innymi słowy, Spółka liczy na osiągnięcie zysków z przyrostu wartości tego portfela.

Oczekiwane jest, że znaczącą część (lub też całość) portfela inwestycyjnego stanowić będą długoterminowe obligacje skarbowe rządu państwa innego niż Polska / rządów państw innych niż Polska (np. rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, rządu Republiki Federalnej Niemiec, rządu Republiki Włoskiej) o stałym oprocentowaniu (dalej również: obligacje skarbowe, obligacje rządowe, obligacje).

Takie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu w rozumieniu prawa kraju, którego rząd wyemitował te obligacje, będą papierami wartościowymi dającymi posiadaczowi prawo do otrzymania nominalnej wartości obligacji po upływie określonego czasu (zazwyczaj wieloletniego) oraz otrzymywania wyrażonej w kuponach odsetkowych wartości odsetek w określonej dacie ich płatności. W dacie nabycia przedmiotowych obligacji ich cena obejmować może wartość narosłego kuponu. Ponadto, w przypadku przedmiotowych obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu, na warunkach i w zakresie określonym w przepisach prawa kraju, którego rząd wyemitował te obligacje, kupony odsetkowe mogą zostać "oderwane" (prawnie odłączone, wydzielone) i następnie być - obok części kapitałowej obligacji - samodzielnie przedmiotem obrotu. Część kapitałowa obligacji, po odłączeniu od niej wszystkich kuponów odsetkowych, będzie dawać jej posiadaczowi wyłącznie prawo do otrzymania w dacie wykupu wartości nominalnej (umorzeniowej) obligacji (wartość ta ni będzie zawierać już kuponów odsetkowych). Taki zagraniczny papier wartościowy może być przedmiotem obrotu niezależnie od odłączonych kuponów odsetkowych. Proces "odrywania" kuponów odsetkowych od części kapitałowej jest to zatem proces oddzielania i odłączania części kuponowej (odsetkowej) od części kapitałowej obligacji, wynikiem którego jest powstanie odrębnych papierów wartościowych w rozumieniu prawa kraju, którego rząd wyemitował te obligacje, opiewających odpowiednio na wartość nominalną obligacji oraz na odsetki. Takie papiery wartościowe mogą być samodzielnie przedmiotem obrotu.

Spółka może sfinansować nabycie obligacji skarbowych w całości lub części ze środków własnych lub pochodzących z pożyczki lub kredytu lub ze środków uzyskanych przez Spółkę w ramach umowy cash-poolingu, której uczestnikiem jest Spółka.

Po nabyciu przez Spółkę przedmiotowego portfela obligacji skarbowych wystąpią, lub mogą wystąpić, w bieżącym roku lub w roku następnym / w latach następnych, następujące transakcje dokonywane przez Spółkę:

A. Spółka może dokonać:

a.

wydzielenia części odsetkowej i części kapitałowej obligacji w stosunku do wszystkich lub do części nabytych / objętych obligacji (technicznie może się to odbyć wyłącznie w drodze np. notyfikacji złożonej do właściwego organu za pośrednictwem brokera lub innej upoważnionej instytucji finansowej, działającej na podstawie instrukcji posiadacza obligacji), oraz

b.

może dokonywać ich niezależnej sprzedaży, tj. (i) sprzedaży - całości lub części - części odsetkowych obligacji lub (ii) sprzedaży - całości lub części - część kapitałowych obligacji,

B. Spółka może kupować i sprzedawać inne obligacje - bez poddawania ich procesowi odłączania kuponów odsetkowych,

C. Spółka może też otrzymywać (realizować) odsetki od obligacji, związane z posiadaniem kuponów odsetkowych.

Spółka może wykorzystywać część lub całość środków pieniężnych pochodzących z transakcji opisanych w punktach A) - C) powyżej w szczególności do spłaty części lub całości zaciągniętej przez Spółkę pożyczki (lub kredytu), lub do zakupu innych (kolejnych) obligacji. Możliwe jest wielokrotne dokonywanie przez Spółkę transakcji opisanych powyżej, w szczególności Spółka może kupować w przyszłości kolejne obligacje, które również będą mogły podlegać rozdzieleniu na część kapitałową odsetkową.

Spółka nie wyklucza, iż w zależności od dalszych decyzji biznesowych może częściowo ograniczyć ryzyko podejmowanych inwestycji (np. dotyczące wahań rynkowych cen posiadanych instrumentów) poprzez zawarcie transakcji pochodnych, w szczególności Spółka może zawrzeć transakcję zabezpieczające odpowiednio: całe obligacje, części kapitałowe obligacji lub części odsetkowe obligacji. Możliwe jest też, że spółka nie będzie zawierać transakcji zabezpieczających w związku z przedmiotową inwestycją w obligacje.

Spółka planuje, że sposobem zakończenia inwestycji będzie sprzedaż pozostałego portfela. Spółka nie wyklucza, iż w przyszłości może podejmować / realizować kolejne inwestycje obejmujące w szczególności inwestycję w obligacje podlegające rozdzieleniu na część kapitałową i odsetkową według schematu opisanego powyżej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy z perspektywy Spółki (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) transakcja sprzedaży przez Spółkę wydzielonych z obligacji kuponów odsetkowych pozwala na przypisanie tej sprzedaży kosztów podatkowych poniesionych przez Spółkę na nabycie przedmiotowych obligacji i jak należy rozpoznać przychód z takiej sprzedaży... (pytanie to dotyczy kuponów odsetkowych wydzielonych z obligacji skarbowych po nabyciu tych obligacji przez Spółkę)

2.

Czy z perspektywy Spółki (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) transakcja zbycia wydzielonej z obligacji części kapitałowej pozwala na rozpoznanie jako kosztu uzyskania przychodu z tytułu tej sprzedaży całości wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie tej obligacji... (pytanie to dotyczy części kapitałowej wydzielonej z obligacji skarbowych po nabyciu tych obligacji przez Spółkę)

Zdaniem Spółki

Stanowisko odnośnie do pytania nr 1

Zdaniem Spółki, transakcje zbycia przez Spółkę części odsetkowej obligacji (kuponów odsetkowych) niezależnie od części kapitałowej obligacji, powinny być rozliczone w następujący sposób:

Przychód:

Zgodnie z art. 14 ustawy o p.d.o.p. przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, chyba, że bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega o wartości rynkowej. W szczególności, gdy sprzedaż kuponów odsetkowych będzie dokonywana w oparciu o notowania papierów wartościowych na rynku kapitałowym, cena uzyskana przez Spółkę ze zbycia kuponów odsetkowych będzie ceną rynkową. Przychodem Spółki ze sprzedaży części odsetkowej obligacji (kuponów odsetkowych) będzie zatem cena sprzedaży osiągnięta przez Spółkę przy zbyciu kuponów odsetkowych. Zdaniem Spółki, w jej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3a ustawy o p.d.o.p., zgodnie z którym za datę powstania przychodu należy uznać "dzień zbycia prawa majątkowego", nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Koszty uzyskania przychodu:

Zdaniem Spółki, transakcja sprzedaży przez Spółkę wydzielonych z obligacji kuponów odsetkowych nie pozwala na przypisanie tej sprzedaży kosztów podatkowych poniesionych przez Spółkę na nabycie przedmiotowych obligacji.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o p.d.o.p. wydatki na nabycie papierów wartościowych stanowią koszt uzyskania przychodu z ich odpłatnego zbycia. Przepis ten ustanawia zasadę rozpoznawania kosztów nabycia papierów wartościowych nie w dacie ich poniesienia, lecz w dacie uzyskania przychodu ze zbycia tych papierów. Należy więc rozstrzygnąć, czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie obligacji kuponowej mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu ze zbycia wydzielonych kuponów odsetkowych, dokonanego w oderwaniu od zbycia części kapitałowej obligacji (która to część kapitałowa może pozostawać aktywem Spółki lub może być zbyte wcześniej).

Brak jest w tym zakresie szczegółowej regulacji w ustawie o p.d.o.p. Art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o p.d.o.p. stanowi o wydatkach na nabycie papierów wartościowych. W chwili ponoszenia wydatku na nabycie obligacji, kupony odsetkowe nie stanowiły odrębnych od obligacji papierów wartościowych - papierem wartościowym była bowiem wyłącznie obligacja. Zgodnie z przepisami prawa kraju, którego rząd wyemitował przedmiotowe obligacje skarbowe posiadacz takich obligacji skarbowych może wydzielić w ramach obligacji dwie jej części tj. część kapitałową oraz część odsetkową (tekst jedn.: kupony odsetkowe) w drodze zastosowania odpowiedniej procedury. Technicznie może się to odbyć wyłącznie w drodze - odrębnej od czynności nabycia obligacji - czynności, np notyfikacji złożonej do właściwego organu (za pośrednictwem brokera lub innej odpowiedniej instytucji finansowej, działającej na podstawie instrukcji posiadacza obligacji). Odłączanie odbywa się za pomocą odpowiednich zapisów księgowych, dokonywanych na wniosek (na podstawie instrukcji) nabywców posiadaczy obligacji skarbowych. Dopiero po zakończeniu takiej procedury, odłączone kupony oraz części kapitałowe stają się odrębnymi papierami wartościowymi, co stanowi podstawę dla potencjalnego odrębnego obrotu tych instrumentów. Warto przy tym zaznaczyć, że część kapitałowa generuje te same prawa jakie miała obligacja (tzn. zobowiązanie rządu danego państwa do zapłat, kwoty głównej w określonym terminie) z wyłączeniem części kuponów odsetkowych.

Poza zacytowanymi wcześniej przepisami w zakresie uznawania za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie papierów wartościowych (obligacji) przepisy ustawy o p.d.o.p. nie zawierają regulacji, która w omawianym przypadku pozwalałaby na jakiekolwiek (np. proporcjonalne) alokowanie i rozdzielanie wydatków poniesionych na nabycie obligacji. W szczególności, zdaniem Spółki, nie można więc uznać, że wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie obligacji są poniesione na nabycie kuponów odsetkowych z uwagi na fakt, że w chwili nabywania obligacji kupony odsetkowe nie stanowiły odrębnego od części kapitałowej obligacji prawa podlegającego obrotowi. W konsekwencji cała cena nabycia obligacji, nawet w części wynikającej z naliczonych odsetek, stanowi wydatek na nabycie samej obligacji, nie zaś niewyodrębnionego jeszcze w momencie nabycia kuponu odsetkowego. Tym samym można uznać, że koszt nabycia kuponu odsetkowego wynosi efektywnie 0.

Zagadnienie to przedstawiałoby się oczywiście inaczej, gdyby Spółka nabyła w sposób pierwotny "oderwane" już kupony odsetkowe (tekst jedn.: kupony wydzielone od części kapitałowej obligacji), a więc nabyła je w momencie, gdy kupony te stanowiły odrębne instrumenty finansowe. Wówczas bowiem wydatki na nabycie kuponów odsetkowych od początku byłyby "wydatkami na nabycie" części odsetkowej papierów wartościowych w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o p.d.o.p.

W świetle powyższych rozważań, w opinii Spółki, ustawa o p.d.o.p. nie pozwala na rozpoznanie jakiejkolwiek części kosztów nabycia obligacji jako kosztów uzyskania przychodu ze zbycia kuponów odsetkowych, które zostały "oderwane" przez Spółkę już po nabyciu obligacji, gdyż zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi wydatki na nabycie obligacji są przypisane obligacji jako takiej. Zdaniem Spółki przez obligacje należy rozumieć pozostałą po wydzieleniu część kapitałową z uwagi na fakt, że wyraża ona prawa związane z nabytą obligacją.

Tym samym, w przypadku zbycia przez Spółkę omawianych kuponów odsetkowych, przychód Spółki (cena zbycia takich kuponów odsetkowych) nie będzie pomniejszany o żadną część wydatków i poniesionych przez Spółkę na nabycie obligacji.

Jednocześnie Spółka chciałaby wskazać, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez organy podatkowe m.in. w następujących pismach:

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2008 r. (IP-PB3-423-547/07-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-785/08-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-786/08-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-787/08-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-788/08-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 listopada 2008 r. (IBPBI/2/423-1030/08/MS),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2009 r. (IPPB3/423-245/09-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 mara 2010 r. (IPPB3/423-949/09-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2010 r. (ITPB3/423-827c/09/AM),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 marce 2010 r. (IBPBI/2/423-488/10/MO),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 marca 2010 r. (IBPBI/2/423-489/10/MO),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 października 2010 r. (IPPB3/423-575/10-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010 r. (IPPB5/423-601/10-5/AJ),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2010 r. (ILPB3/423-781/10-2/MM),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnie 2011 r. (ILPB3/423-985/10-7/MM),

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 lutego 2011 r. (IBPBI/2/423-1638/10/MO),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2011 r. (ILPB4/423-312/11-2/ŁM),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 listopada 2011 r. (ITPB3/423-447c/11/MT).

Stanowisko odnośnie do pytania nr 2

Zdaniem Spółki, transakcje zbycia przez Spółkę części kapitałowej obligacji (po zastosowaniu mechanizmu wydzielenia / rozdzielenia części kapitałowej i części odsetkowej obligacji) w oderwaniu od części odsetkowej obligacji (która to część odsetkowa może być zbyta wcześniej lub może pozostawać aktywem Spółki) podlega następującym zasadom rozliczenia podatkowego:

Przychód:

Zgodnie z art. 14 w związku z art. 12 ust. 3a ustawy o p.d.o.p. cena uzyskana przez Spółkę ze zbycia części kapitałowej obligacji (tu: cena rynkowa, oparta o notowania rynku kapitałowego / notowania papierów wartościowych na rynku kapitałowym) będzie stanowiła przychód Spółki w dacie zbycia obligacji przez Spółkę.

Koszty uzyskania przychodu:

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o p.d.o.p., wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie obligacji będą stanowić koszt uzyskania przychodu ze zbycia części kapitałowej obligacji. Dotyczyć to będzie całości wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie obligacji.

Zdaniem Spółki bowiem poza zacytowanymi wcześniej przepisami w zakresie uznawania za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem papierów wartościowych (obligacji) przepisy ustawy o p.d.o.p. nie zawierają regulacji, która w omawianym przypadku pozwalałaby na jakiekolwiek (np. proporcjonalne) alokowanie/rozdzielanie wydatków poniesionych na nabycie obligacji albo w inny sposób ograniczałaby możliwość rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości wydatków poniesionych na nabycie obligacji skarbowych. W szczególności, zdaniem Spółki, nie można uznać, że wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie obligacji są poniesione na nabycie kuponów odsetkowych z uwagi na fakt, że w chwili nabywania obligacji kupony odsetkowe nie stanowiły odrębnego od części kapitałowej obligacji prawa podlegającego obrotowi, a tym samym brak było wydatku poniesionego na nabycie kuponu odsetkowego. W tym przypadku wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie obligacji stanowić będą koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży części kapitałowej obligacji, gdyż to część kapitałowa powinna być traktowana dla celów podatkowych jako obligacja, sprzedaż której uprawnia podatnika do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji, Spółka rozpozna przychód ze zbycia części kapitałowej obligacji oraz koszt uzyskania przychodów w wysokości całkowitych historycznych wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie obligacji, z której wydzielono tę część kapitałową.

Przykład rozliczenia:

Dla zobrazowania sposobu, w jaki, zdaniem Spółki, powinny być rozliczane transakcje odrębnego zbycia części kapitałowej obligacji oraz kuponów odsetkowych (powstałych w wyniku dokonanego przez Spółkę wydzielenia z obligacji), Spółka poniżej przedstawia rozliczenie transakcji na przykładzie liczbowym. Poniższy przykład nie operuje na faktycznych kwotach, lecz służy wyłącznie zobrazowaniu sposobu rozliczenia transakcji. Dla uproszczenia poniższego rozliczenia przyjęto, iż cena nabycia obligacji jest równa łącznej cenie zbycia części kapitałowej obligacji oraz wydzielonego z niej kuponu odsetkowego.

I.

Cena nabycia obligacji 100

II.

Cena zbycia części kapitałowej 60

III.

Cena zbycia kuponu odsetkowego 40

IV.

Efekt podatkowy ze zbycia kuponu odsetkowego to przychód (III) w kwocie 40*

V.

fekt podatkowy ze zbycia części kapitałowej to (II) przychód podatkowy 60 oraz (I) koszt uzyskania przychodu 100 (co daje efektywnie stratę - 40)*

* zysk/strata, o których mowa w pkt IV i V zostaną uwzględnione w wyniku podatkowym Spółki

Jednocześnie Spółka chciałaby wskazać, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez organy podatkowe m.in. w następujących pismach:

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2008 r. (IP-PB3-423-547/07-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-785/08-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-786/08-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-787/08-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-788/08-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 listopada 2008 r. (IBPBI/2/423-1030/08/MS),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2009 r. (IPPB3/423-245/09-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 marca 2010 r. (IPP83/423-949/09-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2010 r. (ITPB3/423-827c/09/AM),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 marca 2010 r. (IBPBI/2/423-488/10/MO),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 marca 2010 r. (IBPBI/2/423-489/10/MO),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 października 2010 r. (IPPB3/423-575/10-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2010 r. (ILPB3/423-781/10-3/MM),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2011 r. (ILPB3/423-985/10-6/MM),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2011 r. (ILPB4/423-312/11-2/ŁM),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia listopada 2011 r. (ITPB3/423-447d/11/MT),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010 r. (IPPB5/423-601/10-6/AJ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl